Aan de slag voor het Ministerie van Economische Zaken

miezHet consortium van BügelHajema/Berenschot heeft de bijzondere opdracht gekregen om het Ministerie van EZ aanbevelingen te geven hoe de doelen van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) onder de Omgevingswet, het beste kunnen worden behaald.

De drie energiedirecties van het Ministerie van EZ hebben als gezamenlijke missie ‘toewerken naar een CO²-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is’. Wil die missie slagen, dan is maatschappelijk draagvlak voor het ruimtebeslag van energievoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde.
De praktijk is evenwel dat het ministerie vaak genoodzaakt is om de aanleg juridisch af te dwingen. Het ‘nimby-reflex’ is hardnekkig. Gelukkig is de bewustwording in de samenleving over de noodzaak van de energietransitie in volle gang.
Met de ophanden zijnde invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie zich gerealiseerd dat op een andere wijze gewerkt kan gaan worden. De Omgevingswet biedt veel kansen en mogelijkheden. De nieuwe wet gaat uit van het hanteren van de beleidscyclus die continu de kwaliteit van de fysieke leefomgeving moet verhogen en die ruimte geeft aan ontwikkeling.

Lees meer

Vacature: Jurist Omgevingsrecht (28-40 uur)

Heb jij passie voor de fysieke leefomgeving en adviseer je graag over de juridische aspecten hiervan? Voor ons team zoeken wij een enthousiaste collega met een sterke juridische basis.

Lees meer

Nieuwe collega

BügelHajema verwelkomde in juni bij Team Leeuwarden een nieuwe collega; Wies Ten Have.

Wies is een ervaren project- en procesmanager met ruim 20 jaar ervaring in (sociale)woningbouw. Haar roots en haar netwerk liggen in het noorden van het land. Wies heeft veel ervaring in het betrekken van bewoners bij het verbeteren van de kwaliteit van woning en woonomgeving door het opstellen van (woon)visies en de uitvoering van dorps- en wijkvernieuwingen. Wies werkte in het verleden bij een aantal corporaties in Friesland en bij (lokale) overheden.
Zij is een verbinder van mensen en belangen en is in staat om de vertaalslag te maken van strategie naar uitvoering en andersom.

Lees meer

Duurzaamheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen: Duurzaam bestemmingsplan Dalfsen

zonneparkEen bestemmingsplan dat zo goed mogelijk anticipeert op de Omgevingswet en duurzaamheid in de leefomgeving centraal stelt. Is dat mogelijk?

Als gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, wilde Dalfsen daar ook concreet handen en voeten aan geven. Mede hierom heeft zij zich in 2016 aangemeld om met haar bestemmingsplannen te experimenteren in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het bestemmingsplan Kernen Dalfsen is het eerste bestemmingsplan van de gemeente waarin duurzaamheidsmaatregelen voor bouwen en gebruiken in de fysieke leefomgeving expliciet zijn vastgelegd.

Lees meer

Over een nieuwe gemeente en de kansen die een fusie biedt: Bidbook West Betuwe van start

De gemeenteraden van Geldermalsen, Neerrijnen en Lingewaal gaan per 1 januari 2019 samen verder in de nieuwe gemeente West Betuwe. In aanloop naar deze fusie zal een ‘Bidbook’ worden opgesteld. Een proces én een document dat kan gelden als bron van inspiratie voor het door de nieuwe gemeente te ontwikkelen beleid, waaronder een Omgevingsvisie. In het Bidbook geven de inwoners van de 26 kernen, de buitengebieden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de zorg, het onderwijs en welzijn aan hoe zij hun toekomst zien. En vooral ook op welke wijze zij hier zelf gestalte aan willen geven, in samenwerking met de nieuwe gemeente.

Lees meer

De Aanmeldnotitie: een nieuwe procedurestap in de vormvrije m.e.r.-beoordeling

merOp 7 juli 2017 is een wetswijziging van het Besluit milieueffectrapportage inwerking getreden. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat vanaf 16 mei 2017 een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is een extra stap in de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het nut van deze notitie is dat al in een vroeg stadium beoordeeld wordt of de activiteit belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. De beslissing van het bevoegd gezag of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld, vindt plaats op basis van deze notitie.

Lees meer

BügelHajema aan de slag in Delfzijl; een Woonvisie en een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord

delfzijlDe gemeente Delfzijl heeft dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning, wat veelal leidt tot diepgaande vraagstukken. De versterkingsopgave en de veranderende bevolkingssamenstelling creëren een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Reden voor de gemeente om zich hier verder op voor te bereiden door een nieuwe Woonvisie op te stellen. 

Lees meer