BügelHajema aan de slag in Delfzijl; een Woonvisie en een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord

delfzijlDe gemeente Delfzijl heeft dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning, wat veelal leidt tot diepgaande vraagstukken. De versterkingsopgave en de veranderende bevolkingssamenstelling creëren een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Reden voor de gemeente om zich hier verder op voor te bereiden door een nieuwe Woonvisie op te stellen. 

Lees meer

Stageplaats bij Team Amersfoort

Ben jij of ken jij een student met affiniteit voor de ruimtelijk ordening en de fysieke leefomgeving, met een achtergrond op juridisch, planologisch, geografisch en/of GIS vlak? Vanaf september hebben wij weer plek voor een stagiair, voor minimaal 3 maanden, in onze vestiging Amersfoort. 

Lees meer

Tiny House, een nieuw fenomeen

tinyhousesklMaar, is een Tiny House eigenlijk wel nieuw? In Groningen heb je een dorp dat zo heet: Kleine Huisjes (gemeente De Marne). Het dorpje is ontstaan langs doorgaande wegen waar de landarbeiders hun huisje mochten bouwen. Het nieuwe zit hem in het feit dat het nog kleiner kan. Een Tiny House is namelijk echt klein. Zo klein, dat je er wel heel bewust voor moet kiezen. Johan Kruiger dook in de achtergronden van het Tiny House en gaf daarover een lezing. Deze paper is een samenvatting van zijn lezing. 

Lees meer

De Omgevingswet: zit ik daar als burger eigenlijk op te wachten?

tanja
Wanneer je de toelichting op de omgevingswet mag geloven, dan zitten wij als burger allemaal te springen om deze nieuwe wet. Niet alleen de burger die een dakkapel wil bouwen, maar ook burgers die opkomen voor hun belang of willen participeren in de besluitvorming over een activiteit of project. Al deze gebruikersgroepen moeten voordeel hebben van de nieuwe wetgeving. Prachtig toch, zou je denken? Maar is die burger wel klaar voor de rol die hem is toebedeeld?

Lees meer

Met een omgevingsvisie de raadsverkiezingen in?

stemlokaalHet is nu al eenvoudig mogelijk om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is grotendeels vormvrij en als visie op hoofdlijnen ook een logisch begin om vertrouwd te raken met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Veel gemeenten gaan aan de slag met dit nieuwe instrument. 

Is dat handig met gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar? Jazeker! Sterker nog, een omgevingsvisie kan de verkiezingen zelfs interessanter maken en kan het visieproces verlevendigen en intensiveren. Omgekeerd kan een proces voor een omgevingsvisie ook de verkiezingsperiode ondersteunen.  

Lees meer

Doorschuiven Laddertoets naar moment vaststelling uitwerkingsplan of wijzigingsplan

rotterdamDe nieuwe Ladder biedt de mogelijkheid om de Laddertoets uit te stellen. Bij het vaststellen van het moederplan met een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid kan de Laddertoets doorgeschoven worden naar het moment van vaststelling van het uitwerkingsplan of wijzigingsplan zelf (zoals opgenomen in artikel 3.1.6 lid 3 Bro).

Indien in een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting is opgenomen kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald dat de beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en de nadere motivering worden opgenomen in de toelichting van het betreffende wijzigingsplan, of  uitwerkingsplan. 

Deze nieuwe bepaling moet meer ruimte voor flexibiliteit creëren. Er is maar één toets vereist, in plaats van een dubbele Laddertoets (eerst bij het moederplan, en vervolgens bij het benutten van de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht. Er moet dan aangetoond worden dat de motivering nog actueel is). Zoals wordt opgemerkt in de nieuwe handreiking, betekent het doorschuiven niet dat geen onderzoek en motivering vereist is. In het moederplan zal bij de uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid aannemelijk moeten worden gemaakt dat er binnen de planperiode behoefte bestaat aan de voorgestelde ontwikkeling (om te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening en aan de uitvoeringstoets van artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro).  

Het doorschuiven van de Laddertoets heeft zeker voordelen; Zo biedt het de mogelijkheid tot betere begeleiding van organische gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld als het programma nog niet precies bekend is).  Daarnaast telt het plan nog niet mee als harde plancapaciteit in de zin van de Ladder (althans, dit is de opzet van de wetgever).

Lees meer

Een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking. Wat verandert er?

ladderduurzameverstedelijkingEen nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking. Wat verandert er? Sinds afgelopen zaterdag wordt er gewerkt met een nieuwe systematiek van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Op 1 juli is namelijk een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) in werking getreden.  De nieuwe Ladder is bondiger en duidelijker: de 3 afzonderlijke treden en diverse overbodige zinsneden zijn geschrapt. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en de derde trede (de motiveringseis in hoeverre ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied passend zijn of worden ontsloten) is geheel komen te vervallen.

Lees meer