test

Ruimtelijke Verkenning stikstofgevoelige natuur

BiodiversiteitDe Nederlandse Natura 2000-natuur staat onder druk en heeft te lijden onder een te hoge hoeveelheid
stikstofdepositie. Via de structurele aanpak stikstof zet het Rijk in op maatregelen om enerzijds de
stikstofemissies te verkleinen en anderzijds de natuurgebieden te herstellen. Beide sporen hebben als
doel de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden te bereiken. Naast bronmaatregelen en
directe natuurmaatregelen kan ook een meer natuurinclusieve ruimtelijke inrichting van de omgeving van
het Natura 2000-gebied een bijdrage leveren. Dit is het derde spoor van de structurele aanpak stikstof en
hiervoor dient deze verkenning.

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting is het natuurinclusiever maken van gebieden waar andere ruimtelijke
functies dan natuur dominant zijn. Dit gaat verder dan alleen het letterlijk inrichten van een gebied of
locatie: ook het ruimtelijke gebruik (met positieve effecten op stikstofgevoelige Natura 2000-natuur) valt
hieronder. Een ontwikkeling is met andere woorden binnen deze verkenning pas ‘natuurinclusief’ als er
een causaal verband bestaat tussen de ruimtelijke inrichting of het gebruik en een verbeterde natuurkwaliteit
binnen het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Die verbeterde natuurkwaliteit kan tot uitdrukking
komen in verbeterde condities (bodem, water, lucht), meer biodiversiteit of vergroting van leefgebied,
waardoor robuustere en meer weerbare Natura 2000-natuur ontstaat.

In de verkenning ‘Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke Inrichting rond Natura 2000-
gebieden’ is onderzocht hoe en hoeveel een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan
stikstofgevoelige Natura 2000-natuur in Nederland. Als werkmethode is het zogenoemde ‘ontwerpend
onderzoek’ toegepast, met als doel om inzicht te verkrijgen in de verschillende mogelijkheden voor
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting.

Graag verwijzen wij u door naar bijgaande link naar het rapport waarin u de resultaten van deze verkenning kunt lezen.
https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/verkenningen-voor-stikstofopgave-voor-de-langere-termijn

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Bügel.

Komst attractiepark Streeckerij de Betuwe belangrijke stap dichterbij

strekerijdebetuweOp 20 januari jl. is het bestemmingsplan voor Streeckerij de Betuwe vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Tiel. Het bestemmingsplan maakt een attractiepark mogelijk dat de lokale fruitteelt als thema heeft. Het attractiepark is een droom die werkelijkheid wordt voor de lokale fruitteler Aart Blom, die proeven, beleven en kopen centraal wil stellen. Bezoekers zullen in het nieuwe park een grote verscheidenheid aan streekproducten kunnen bewonderen, proeven en beleven. Ook zullen diverse streekartikelen ter plekke worden bereid en te koop worden aangeboden. Kinderen zullen er kunnen spelen op en met materialen/attracties die geïnspireerd zijn op de streek en er zullen seizoenafhankelijke activiteiten plaatsvinden (bloesem, oogst, etc.).

Lees meer

Oefenen met een ‘mensleesbaar’ Omgevingsplan

beeldkwaliteitsbeleidHet is misschien wel de meest gestelde vraag over het Omgevingsplan: hoe ziet dat er uit?! We weten al veel over wat er in een Omgevingsplan wordt opgenomen. Denk aan regels over bouwen en gebruik, regels over geluid, gebaseerd op het Besluit kwaliteit leefomgeving en regels over het kappen van bomen, overgenomen uit de gemeentelijke verordeningen. Hoe dat straks eruit gaat zien in de nieuwe digitale omgeving (‘DSO-LV’), dat is de grote vraag!

Lees meer

Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen gaat veranderen onder de Omgevingswet!

delfzijlDe procedure voor het behandelen van een buitenplanse omgevingsvergunning gaat veranderen. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad. De raad moet onder de Omgevingswet een lijst gaan opstellen waarin de raad advies verplicht stelt. BügelHajema heeft het spel ‘Ladder van initiatieven’ ontwikkeld om deze verandering te ondersteunen.

Lees meer

Raad weten met energie

arkbakOm raadsleden te helpen met goede informatie over de energietransitie ontwikkelden collega’s Mischa Teensma en Janneke Schurer (samen met Frans Debets) een zogenaamde Arkbak. Arkbak is Fries voor gereedschapskist. Deze Arkbak is gemaakt om raadsleden te helpen bij hun rol in de energietransitie. Het idee voor een Arkbak komt voort uit het rekenkameronderzoek “Raad weten met energie” van de rekenkamercommissie Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel.

http://www.arkbakenergie.frl/arkbak/start-met-de-arkbak

Het blad Ondernemend Friesland interviewde Mischa en Janneke en schreef er een artikel over. Dat artikel is hier te vinden.

Onze bijdrage aan de evaluatie van het PAS

LopikHet onderwerp stikstof houdt de gemoederen nogal bezig. Veel grotere ontwikkelingen liggen stil omdat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma werd gebruikt om de bepalen welk effect een ontwikkeling heeft op zogeheten Natura 2000-gebieden op het gebied van stikstof. De Raad van State oordeelde in 2019 echter dat het PAS niet meer mag worden gebruikt. Voor elke afzonderlijke ontwikkeling moet er nu dus bekeken worden hoe dit opgelost kan worden. Op rijksniveau wordt gezocht naar een structurele oplossing.

In dat kader heeft BugelHajema een belangrijke bijdrage geleverd aan de Beleidsevaluatie van het PAS. In 2020 hebben we deze beleidsevaluatie samen met Berenschot en Tauw uitgevoerd. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben we in drie deelonderzoeken de kwaliteit van het beleidsinstrument, de effecten van het PAS en het wetgevingstraject onderzocht. Het rapport is samen met de begeleidende kamerbrief hier te vinden.

Lees meer