Oefenen met een ‘mensleesbaar’ Omgevingsplan

beeldkwaliteitsbeleidHet is misschien wel de meest gestelde vraag over het Omgevingsplan: hoe ziet dat er uit?! We weten al veel over wat er in een Omgevingsplan wordt opgenomen. Denk aan regels over bouwen en gebruik, regels over geluid, gebaseerd op het Besluit kwaliteit leefomgeving en regels over het kappen van bomen, overgenomen uit de gemeentelijke verordeningen. Hoe dat straks eruit gaat zien in de nieuwe digitale omgeving (‘DSO-LV’), dat is de grote vraag!

Lees meer

Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen gaat veranderen onder de Omgevingswet!

delfzijlDe procedure voor het behandelen van een buitenplanse omgevingsvergunning gaat veranderen. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad. De raad moet onder de Omgevingswet een lijst gaan opstellen waarin de raad advies verplicht stelt. BügelHajema heeft het spel ‘Ladder van initiatieven’ ontwikkeld om deze verandering te ondersteunen.

Lees meer

Vacature jurist Omgevingsrecht en Adviseur voor de leefomgeving

beeldkwaliteitsbeleidVoor onze vestiging in Amersfoort zoeken we een Jurist Omgevingsrecht en Adviseur voor de leefomgeving. Heb jij passie voor de fysieke leefomgeving en adviseer je graag over de planologische en milieukundige aspecten of de juridische aspecten hiervan? Kijk hier voor de vacatures!

Raad weten met energie

arkbakOm raadsleden te helpen met goede informatie over de energietransitie ontwikkelden collega’s Mischa Teensma en Janneke Schurer (samen met Frans Debets) een zogenaamde Arkbak. Arkbak is Fries voor gereedschapskist. Deze Arkbak is gemaakt om raadsleden te helpen bij hun rol in de energietransitie. Het idee voor een Arkbak komt voort uit het rekenkameronderzoek “Raad weten met energie” van de rekenkamercommissie Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel.

http://www.arkbakenergie.frl/arkbak/start-met-de-arkbak

Het blad Ondernemend Friesland interviewde Mischa en Janneke en schreef er een artikel over. Dat artikel is hier te vinden.

Onze bijdrage aan de evaluatie van het PAS

LopikHet onderwerp stikstof houdt de gemoederen nogal bezig. Veel grotere ontwikkelingen liggen stil omdat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma werd gebruikt om de bepalen welk effect een ontwikkeling heeft op zogeheten Natura 2000-gebieden op het gebied van stikstof. De Raad van State oordeelde in 2019 echter dat het PAS niet meer mag worden gebruikt. Voor elke afzonderlijke ontwikkeling moet er nu dus bekeken worden hoe dit opgelost kan worden. Op rijksniveau wordt gezocht naar een structurele oplossing.

In dat kader heeft BugelHajema een belangrijke bijdrage geleverd aan de Beleidsevaluatie van het PAS. In 2020 hebben we deze beleidsevaluatie samen met Berenschot en Tauw uitgevoerd. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben we in drie deelonderzoeken de kwaliteit van het beleidsinstrument, de effecten van het PAS en het wetgevingstraject onderzocht. Het rapport is samen met de begeleidende kamerbrief hier te vinden.

Lees meer

Vacature Ontwerper/Adviseur ruimtelijke kwaliteit (28-40 uur)

Heb jij passie voor de fysieke leefomgeving en werk jij graag in een enthousiast en multidisciplinair team? Wij zoeken een collega!

Lees meer...stedelijkeontwikkeling

Zoeken naar (nieuw) perspectief voor recreatiebedrijven

recreatietransformatieIn opdracht van de provincies Utrecht en Noord-Holland werkt BügelHajema in samenwerking met Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd aan het in kaart brengen van de kwaliteit van recreatiebedrijven. Dat doen we voor vakantieparken, hotels en jachthavens. Beide provincies willen inzicht in de levensvatbaarheid van de recreatiebedrijven en hebben de intentie hen te ondersteunen om in de toekomst goed en duurzaam verder te kunnen. Voor Noord-Holland beperkt het onderzoek zich tot de kop van de provincie. 

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd bezoekt alle recreatiebedrijven en neemt een vitaliteitscan af. Elk recreatiebedrijf wordt ingeschat op het gebied van kwaliteit en toekomstperspectief.
Bij twijfel over voldoende toekomstperspectief of wanneer dit als onvoldoende wordt bestempeld, voeren wij de door ons ontwikkelde transformatiescan uit. Deze scan brengt opties voor het omvormen van een park naar een andere functie in kaart. Daarnaast wordt de haalbaarheid vanuit verschillende invalshoeken bekeken.

Een voorbeeld hiervan is een transformatie naar permanente bewoning of tijdelijke bewoning door asielzoekers. Ook kan gedacht worden aan het koppelen van bedrijven, waarbij de ene uitbreidingsruimte krijgt door een ander terrein terug te geven aan de natuur. Hierbij wordt niet alleen naar het bedrijf zelf gekeken, maar ook naar koppelkansen op regionaal niveau.

Lees meer