Provinciaal Inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding grenscorridor N69’ vastgesteld

gebiedsdorps

Nadat er decennia lang gepraat en gedacht is over een oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen rond de N69, hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 op 31 oktober 2014 vastgesteld.

Provincie Noord-Brabant, gemeenten en belangenorganisaties hebben lange tijd gezocht naar een oplossing om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren en een einde te maken aan de grote hoeveelheid (vrachtwagen)verkeer door de kernen Valkenswaard en Waalre. Hiervoor is besloten om een nieuwe 2 x 1-baansverbinding te realiseren (80 km/uur). Door het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) om de milieueffecten van de aanleg van de nieuwe verbinding inzichtelijk te maken en te betrekken bij de besluitvorming, is uit vier onderzochte alternatieven een voorkeursalternatief ontstaan. De provincie heeft in oktober 2013 ingestemd met het voorkeursalternatief dat de regio heeft voorgedragen voor de ligging van de verbindingsweg tussen de bestaande N69 en de A67 in Veldhoven.

Lees meer

Herinrichtingsplan Groningerstraatweg in Twijzel gerealiseerd

ontwerpstadendorp

Op 19 september 2014 is de Groningerstraatweg (N355) in Twijzel officieel geopend. Het basisontwerp voor deze herinrichting is door BugelHajema adviseurs gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân. De provincie heeft de uitwerking en realisering verzorgd. Op bijgaande afbeeldingen is te zien hoe het was, hoe het zou moeten en hoe het is geworden (NB het werk is nog niet geheel afgerond). Ons werk ging gepaard met een intensief communicatietraject met de bewoners van Twijzel. Bij de feestelijke opening bleek uit de gesprekken dat de bewoners blij zijn met de herinrichting. Voor hen voelt het alsof de verkeersweg weer teruggegeven wordt aan het dorp.

Lees meer

Exploitatieplan bij wegvallen ontwikkelende partij (Gemeente Koggenland)

Dynamisch omgevingsmanagement

De gemeente Koggenland heeft recent het bestemmingsplan Polderweijde geactualiseerd en als ontwerp ter inzage gelegd. Het betreft een gebied dat is bestemd voor woningbouw en deels nog niet is vol gebouwd. Voor het gebied gold een exploitatieovereenkomst die onder de oude Wro tot stand was gekomen. Inmiddels is er één van de ontwikkelaars failliet gegaan wat betekent dat in ieder geval een deel van de overeenkomst niet meer zou kunnen worden uitgevoerd. BügelHajema verzorgde daarom naast het bestemmingsplan ook een exploitatieplan. Dit plan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan worden vast gesteld. Hierdoor zal het verplicht kostenverhaal, zoals opgenomen in afdeling 6.4 Wro, weer zijn verzekerd.

Lees meer

Innovatieve regeling zonneprojecten

BügelHajema maakt het mogelijk

Zonneprojecten kunnen  gemakkelijker en goedkoper worden gerealiseerd door de regeling waarmee de ministerraad op woensdag 28 mei heeft ingestemd. BügelHajema Adviseurs heeft deze innovatieve regeling  samen met de gemeenten Leeuwarden, Heerhugowaard, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Hoorn  speciaal ontwikkeld voor zonnestroomprojecten.

Lees meer

Raadweten

Na de verkiezingen van 19 maart jl. zijn in Nederland weer veel nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In hun functie krijgen zij de komende raadsperiode met een veelvoud aan onderwerpen te maken. Eén daarvan is de ruimtelijke ordening en alles wat daarmee samenhangt.

Voor hen, maar eigenlijk voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de ruimtelijke ordening, ontwikkelden wij de web-app 'Raadweten'. Deze app belicht de rol van raadsleden en bestuurders in de ruimtelijke ordening, maar bevat ook een op de ruimtelijke ordening toegesneden begrippenlijst en een tool om voor een bepaald adres de geldende ruimtelijke plannen te raadplegen.

Onze web-app ‘Raadweten’ werkt op alle digitale platforms. U kunt de app bereiken via: www.raadweten.nl.

raadweten device3

 

BügelHajema levert bijdrage aan praktijkbijeenkomst Tapijnkazerne in Maastricht

In 2013 zullen de contouren van de Omgevingswet duidelijk worden. Maar ook binnen de bestaande kaders blijken er veel mogelijkheden te zijn om zaken eenvoudiger en beter te laten verlopen, de dienstverlening te verbeteren en ontwikkeling van de leefomgeving eenvoudiger te maken: het kan nu al eenvoudig beter. Platform31 organiseert in samenwerking met het Ministerie van I&M een reeks praktijkbijeenkomsten door het gehele land. In de praktijkbijeenkomsten ziet u goede voorbeelden waar nu al eenvoudig beter wordt gewerkt. Platform31 nodigt u uit om op woensdag 12 juni a.s. mee te gaan naar het de Tapijnkazerne in Maastricht.

Lees meer

BügelHajema in raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten provincie Overijssel

Net voor het einde van het jaar 2012 kregen BügelHajema Adviseurs BV en Aequator Groen & Ruimte BV definitief bericht van de provincie Overijssel dat ze als combinatie op de beide ingeschreven percelen geselecteerd zijn. De bijzondere vorm van aanbesteding, waarin het aantal percelen waarop mocht worden ingeschreven beperkt was tot twee, vroeg ons inziens om een combinatie van middelgrootte bureaus. Vanwege de overlap tussen water en ruimtelijke ordening/planologie, was een combinatie die in een eerdere samenwerking ook succesvol is gebleken  snel gemaakt. Wij zijn dan ook bijzonder ingenomen met de kwalificatie op beide percelen (Water – Ruimtelijke ordening en Planologie). Inmiddels hebben de heren ir. Peter Sloot (Aequator Groen & Ruimte) en drs. Peter Bügel van (BügelHajema Adviseurs BV) de raamovereenkomst getekend.