Overdiep, het eerste inpassingsplan van Nederland

OverdiepIn 2009 stond BügelHajema aan de wieg van het eerste inpassingsplan van Nederland. In juni van dat jaar werd het Inpassingsplan Overdiepse Polder vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. Het was een belangrijke stap in een proces dat al in 2000 begon. Toen werd als burgerinitiatief het plan geopperd om de Overdiepse Polder, een agrarisch poldergebied van 550 hectare, zo in te richten dat het geschikt zou zijn voor grootschalige waterberging. Heel wat jaren later, in september 2015, opende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de terpen die in de Polder zijn aangelegd voor de acht boerenbedrijven die in het gebied actief blijven. Door de herinrichting met terpen kan de polder nu bij extreem hoog water onderlopen, terwijl de agrarische functie van het gebied behouden blijft.

Lees meer

Parkeerregeling in bestemmingsplan en beheersverordening noodzaak

parkeerregelingOp 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014-458) van kracht geworden waardoor de Woningwet is aangepast. Kort gezegd komt het er op neer dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke Bouwverordening niet meer van toepassing zijn op bestemmingsplannen en beheersverordeningen die na deze datum worden vastgesteld. Deze bepalingen vervallen bovendien volledig op 1 juli 2018.

Lees meer

Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan

illustratie geluidzone kleinEen regeling in het bestemmingsplan opnemen voor de toedeling van geluidruimte op een industrieterrein vindt de rechter aanvaardbaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van februari 2015. Op initiatief van BügelHajema is een dergelijke regeling inmiddels in een aantal bestemmingsplannen opgenomen.

Lees meer

Koepelplan Landgoed Appel, gemeente Nijkerk

LandgoedAppelOp 19 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Nijkerk het zogenaamde Koepelplan voor Landgoed Appel vastgesteld. Het Landgoed Appel is een van de grootste landgoederen in Nijkerk. Voor de duurzame instandhouding van het landgoed is het wenselijk dat een groene ontwikkeling in samenhang met een eventuele gewenste rode ontwikkeling plaatsvindt. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Koepelplan Landgoed Appel.

Lees meer

PS van Gelderland stellen Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vast

BommelerwaardOp 25 februari 2015 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld. BügelHajema Adviseurs is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project en het proces voorafgaand aan de vaststelling. Wij stelden zowel het inpassingsplan als het planMER op.

Lees meer

Provinciaal Inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding grenscorridor N69’ vastgesteld

gebiedsdorps

Nadat er decennia lang gepraat en gedacht is over een oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen rond de N69, hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 op 31 oktober 2014 vastgesteld.

Provincie Noord-Brabant, gemeenten en belangenorganisaties hebben lange tijd gezocht naar een oplossing om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren en een einde te maken aan de grote hoeveelheid (vrachtwagen)verkeer door de kernen Valkenswaard en Waalre. Hiervoor is besloten om een nieuwe 2 x 1-baansverbinding te realiseren (80 km/uur). Door het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) om de milieueffecten van de aanleg van de nieuwe verbinding inzichtelijk te maken en te betrekken bij de besluitvorming, is uit vier onderzochte alternatieven een voorkeursalternatief ontstaan. De provincie heeft in oktober 2013 ingestemd met het voorkeursalternatief dat de regio heeft voorgedragen voor de ligging van de verbindingsweg tussen de bestaande N69 en de A67 in Veldhoven.

Lees meer

Herinrichtingsplan Groningerstraatweg in Twijzel gerealiseerd

ontwerpstadendorp

Op 19 september 2014 is de Groningerstraatweg (N355) in Twijzel officieel geopend. Het basisontwerp voor deze herinrichting is door BugelHajema adviseurs gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân. De provincie heeft de uitwerking en realisering verzorgd. Op bijgaande afbeeldingen is te zien hoe het was, hoe het zou moeten en hoe het is geworden (NB het werk is nog niet geheel afgerond). Ons werk ging gepaard met een intensief communicatietraject met de bewoners van Twijzel. Bij de feestelijke opening bleek uit de gesprekken dat de bewoners blij zijn met de herinrichting. Voor hen voelt het alsof de verkeersweg weer teruggegeven wordt aan het dorp.

Lees meer