Publicatieperikelen: de soep wordt niet zo heet gegeten!

ruimtelijkeplannen

Eind november leverde ons bureau de gevalideerde IMRO dataset op voor de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. Bij het publiceren van dit ontwerpbestemmingsplan voltrok zich echter één van de grotere nachtmerries die een adviesbureau kan hebben. De gemeente kreeg keer op keer foutmeldingen bij de publicatie op ruimtelijkeplannen. De oorzaak daarvan was onvindbaar. De aankondiging was al gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen en de planning liet het niet toe om een herpublicatie te organiseren. Het plan moest zo snel mogelijk online! Na twee weken volledige inzet van verschillende partijen lukte het dan toch, het ontwerpbestemmingsplan werd gepubliceerd. Maar ja, de zienswijzentermijn was al begonnen, of toch niet?

Lees meer

Duurzaamheidsinitiatieven realiseerbaar maken, bij RTL 7

parkerenzonnepanelen3

Overheden hebben meer mogelijkheden om duurzaamheid te stimuleren via hun beleid en regelgeving dan vaak wordt gedacht . Ze lopen echter tegen enkele zaken aan; het zijn soms lange procedures om vergunningen te krijgen en er moeten leges afgedragen worden. Deze leges kunnen behoorlijk oplopen. Er zijn mogelijkheden om duurzaamheidinitiatieven vanuit de markt en de maatschappij eenvoudiger realiseerbaar te maken.

Lees meer

Paraplubestemmingsplannen NHW onherroepelijk

nhw

In opdracht van de provincie Gelderland stelde BugelHajema paraplubestemmingplannen op voor de uniforme bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW staat op de voorlopige werelderfgoedlijst van UNESCO, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Naast bescherming, bieden de nieuwe regels door maatwerk ook ruimte voor ontwikkelingen. Door samen gelijkluidende regels vast te stellen, kunnen initiatieven nu op een vergelijkbare manier worden begeleid en getoetst.

In een gezamenlijk proces regelden de zes gemeenten – uit drie provincies – dankzij een unieke samenwerking de eenduidige bescherming van de Waterlinie. De gemeenteraden van Vianen, Leerdam, Culemborg, Lingewaal, Gorinchem en Zaltbommel stelden ieder in december 2015 het paraplubestemmingsplan vast. Inmiddels is duidelijk dat er bij geen enkele gemeente beroep in ingesteld bij de Raad van State. Daarmee zijn de paraplubestemmingsplannen onherroepelijk!

Een mooi resultaat met het oog op de gewenste status als UNESCO Werelderfgoed. Recent verscheen hierover een artikel in het VNG Magazine. Dat artikel kunt u hieronder vinden.

Zie ook www.hollandsewaterlinie.nl

Op deze website is ook de ‘Handleiding voor plantoetsen’ te vinden.

artikelnhw

Intergemeentelijke beleidsnotitie stimuleert innovatie Vitale Vakantie-parken Noord-Veluwe

vitale parkenDe Veluwe is een van de belangrijke toeristisch gebieden in Nederland. De gemeenten en ondernemers op de Noord-Veluwe willen investeren in een aantrekkelijk verblijf, dat aansluit op de wensen van de consument.
In het programma Vitale Vakantieparken werken acht gemeenten op de Noord-Veluwe samen met vele andere partijen aan een aanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. Er wordt samengewerkt in drie sporen: economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en veiligheid.

Lees meer

Cursus stikstof / PAS en ruimtelijke plannen

In de praktijk blijkt de stikstofproblematiek vaak een belangrijke rol te spelen bij het regelen van ontwikkelingen in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Dit geldt voor uitbreiding van veehouderijen, maar ook voor extra verkeersbewegingen als gevolg van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein.

Lees meer

Beleidsregels creëren de ruimte bij inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

Glastuinbouw bommelerwaard

BügelHajema stelde het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard op in opdracht van de provincie Gelderland. De nadruk daarin ligt op ontwikkelingsruimte voor de (glas)tuinbouw. Hierbij is de beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten (GS) flexibel ingevuld aan de hand van beleidsregels.

Voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is een planologisch-juridisch kader gemaakt waarmee drie doelen worden gediend: toekomstbestendigheid van de sector, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het inpassingsplan heeft twee lagen, de laag van het bestaande recht en de laag van de ontwikkelingen. Die laatste laag is interessant. Deze bestaat uit een stelsel van wijzigingsbevoegdheden die zich uitstrekken over het hele plangebied. Het geeft GS een scala aan keuzemogelijkheden om de aangewezen deelgebieden te herstructureren. Dit omvangrijke keuzepalet, in termen van inhoud en fasering, houdt een grote mate van beleidsvrijheid in voor GS. In het algemeen wordt van een bestuursorgaan verwacht dat het op een voorspelbare en consistente manier gebruik maakt van die beleidsvrijheid. Omgekeerd wil het bestuursorgaan niet de speelbal worden van allerlei wensen en initiatieven die bij hem worden neergelegd. Het gaat bij deze beleidsvrijheid dus om het spanningsveld met rechtszekerheid.

Lees meer

Nieuwe nota Omgevingskwaliteit voor Ermelo

ErmeloDe gemeente Ermelo heeft nieuw welstandsbeleid. Op 19 november 2015 stelde de raad de ‘Nota Omgevingskwaliteit’ vast. Welstandstoezicht blijft nodig. Er zijn immers twee keer zoveel buren als inwoners in een gemeente. Het moet alleen veel eenvoudiger. Met behulp van deze nieuwe nota kunnen ‘gewone’ bouwplannen aan de balie makkelijker getoetst en snel afgehandeld worden. De nota is opgesteld door BügelHajema in nauwe samenwerking met de bewoners in de gemeente.

Lees meer