Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

SteenwijkerlandEen paar weken geleden kreeg BügelHajema de opdracht om voor (en met) de gemeente Steenwijkerland een Omgevingsplan op te stellen. In de 11e tranche van de Crisis- en herstelwet is artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard op het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. Daardoor is het mogelijk om een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (lees: omgevingsplan) op te stellen.
De gemeente wil specifiek met drie pijlers experimenteren. Dat zijn:

Lees meer

Actualisering bestemmingsplan Landelijk gebied Lopik met verbrede reikwijdte

LopikBügelHajema heeft opdracht gekregen om het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Lopik te actualiseren. Geen gewone actualisering. De gemeente heeft dit plan namelijk bij het ministerie aangemeld als project met een ‘verbrede reikwijdte’. Daarmee wil de gemeente vooruitlopen op de komst van de Omgevingswet. Dat biedt uitstekende mogelijkheden om onze kennis en kunde voor de vernieuwingen in het omgevingsrecht toe te passen!

Lees meer

Vergunningvrije zonneprojecten in Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf is de eerste gemeente die een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegd voor de realisatie van twee vergunningvrije zonneprojecten. De regeling wordt gevormd door een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In maart 2015 is BügelHajema Adviseurs begonnen met de introductie van een innovatieve regeling  voor zonneprojecten, die nu haar eerste vruchten gaat afwerpen.

Lees meer

Recreatieve verbinding Lauwersom

Een mooie mijlpaal in de aanleg van het Lauwersom is de opening van de nieuwe recreatieve verbinding tussen Lauwersoog Dorp en de zeehaven. BügelHajema tekende voor het ontwerp van de inrichting en bedacht een zwevend vlonderpad met een avontuurlijke picknickplaats en een orchideeënvenster. De gemeente De Marne heeft de technische uitwerking voor haar rekening genomen.

Lees meer

Versterking voor aardbevingsgebied Groningen

AardbevingVanaf augustus 2015 is Pieter Schollema, algemeen directeur van ons bureau, als gebiedscoördinator actief in het aardbevingsgebied in Groningen. Als geboren en getogen Groninger, voorzien van alle kennis over ruimtelijke wetgeving en met talent voor het verbinden van mensen, is hij de juiste man voor deze klus. Hij coördineert vanuit het cluster Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en De Marne de inbreng voor het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Dit programma wordt op 4 november a.s. gepresenteerd.

Lees meer

Bijzondere opdracht visie en bestemmingsplan buitengebied Moerdijk

Moerdijk

Eind oktober 2015 kwam het bericht dat BügelHajema de visie, het bestemmingsplan en het planMER voor het buitengebied mag gaan opstellen. En dat na een bijzondere aanbestedingsvorm: BVP = Best Value Procurement.
Kort gezegd: de gemeente heeft een doel en zoekt daarvoor een expert om dat doel te realiseren. Het ‘hoe’ wordt in belangrijke mate overgelaten aan het bureau.

Het doel is een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen visie en bestemmingsplan. Dat wil zeggen met brede participatie van belanghebbenden en betrokkenen. Ofwel: helemaal in de geest van de nieuwe Omgevingswet.
De visie moet gaan bestaan uit:

  • een visie als onderlegger voor het bestemmingsplan en als afwegingskader voor ontwikkelingen;
  • een landschapskwaliteitsplan;
  • een visie op de bebouwingsconcentraties en kernrandzones.

En om het bestemmingsplan te kunnen onderbouwen gaan we werken aan:

  • een zorgvuldige (digitale) inventarisatie;
  • een planMER.

Inmiddels zijn we gestart met het houden van interviews en het eerste Arenadebat met de raad en belanghebbenden wordt binnenkort gehouden. Daarnaast zijn werksessies in voorbereiding.

Een boeiende en uitdagende klus, waar we als bureau al onze talenten in kwijt kunnen.

Overdiep, het eerste inpassingsplan van Nederland

OverdiepIn 2009 stond BügelHajema aan de wieg van het eerste inpassingsplan van Nederland. In juni van dat jaar werd het Inpassingsplan Overdiepse Polder vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. Het was een belangrijke stap in een proces dat al in 2000 begon. Toen werd als burgerinitiatief het plan geopperd om de Overdiepse Polder, een agrarisch poldergebied van 550 hectare, zo in te richten dat het geschikt zou zijn voor grootschalige waterberging. Heel wat jaren later, in september 2015, opende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de terpen die in de Polder zijn aangelegd voor de acht boerenbedrijven die in het gebied actief blijven. Door de herinrichting met terpen kan de polder nu bij extreem hoog water onderlopen, terwijl de agrarische functie van het gebied behouden blijft.

Lees meer