Onze bijdrage aan de evaluatie van het PAS

LopikHet onderwerp stikstof houdt de gemoederen nogal bezig. Veel grotere ontwikkelingen liggen stil omdat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma werd gebruikt om de bepalen welk effect een ontwikkeling heeft op zogeheten Natura 2000-gebieden op het gebied van stikstof. De Raad van State oordeelde in 2019 echter dat het PAS niet meer mag worden gebruikt. Voor elke afzonderlijke ontwikkeling moet er nu dus bekeken worden hoe dit opgelost kan worden. Op rijksniveau wordt gezocht naar een structurele oplossing.

In dat kader heeft BugelHajema een belangrijke bijdrage geleverd aan de Beleidsevaluatie van het PAS. In 2020 hebben we deze beleidsevaluatie samen met Berenschot en Tauw uitgevoerd. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben we in drie deelonderzoeken de kwaliteit van het beleidsinstrument, de effecten van het PAS en het wetgevingstraject onderzocht. Het rapport is samen met de begeleidende kamerbrief hier te vinden.

Lees meer

Vacature Ontwerper/Adviseur ruimtelijke kwaliteit (28-40 uur)

Heb jij passie voor de fysieke leefomgeving en werk jij graag in een enthousiast en multidisciplinair team? Wij zoeken een collega!

Lees meer...stedelijkeontwikkeling

Zoeken naar (nieuw) perspectief voor recreatiebedrijven

recreatietransformatieIn opdracht van de provincies Utrecht en Noord-Holland werkt BügelHajema in samenwerking met Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd aan het in kaart brengen van de kwaliteit van recreatiebedrijven. Dat doen we voor vakantieparken, hotels en jachthavens. Beide provincies willen inzicht in de levensvatbaarheid van de recreatiebedrijven en hebben de intentie hen te ondersteunen om in de toekomst goed en duurzaam verder te kunnen. Voor Noord-Holland beperkt het onderzoek zich tot de kop van de provincie. 

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd bezoekt alle recreatiebedrijven en neemt een vitaliteitscan af. Elk recreatiebedrijf wordt ingeschat op het gebied van kwaliteit en toekomstperspectief.
Bij twijfel over voldoende toekomstperspectief of wanneer dit als onvoldoende wordt bestempeld, voeren wij de door ons ontwikkelde transformatiescan uit. Deze scan brengt opties voor het omvormen van een park naar een andere functie in kaart. Daarnaast wordt de haalbaarheid vanuit verschillende invalshoeken bekeken.

Een voorbeeld hiervan is een transformatie naar permanente bewoning of tijdelijke bewoning door asielzoekers. Ook kan gedacht worden aan het koppelen van bedrijven, waarbij de ene uitbreidingsruimte krijgt door een ander terrein terug te geven aan de natuur. Hierbij wordt niet alleen naar het bedrijf zelf gekeken, maar ook naar koppelkansen op regionaal niveau.

Lees meer

Detachering op afstand

videoconferenceVanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, heeft detachering een nieuw gezicht gekregen. Dat geldt ook voor onze adviseur Jurjen de Boer. Hij is sinds mei als adviseur ruimtelijke ordening gedetacheerd bij werkmaatschappij Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel. Maar zijn sollicitatie en inwerkperiode ging in verband met de maatregelen anders dan ‘normaal’.
Zoals bij veel overheidsorganisaties geldt dat ook hier thuisgewerkt moet worden. Alleen bij dringende zaken komen medewerkers naar het gemeentehuis. Dat had ook gevolgen voor de sollicitatieprocedure van Jurjen, want die verliep online via Microsoft Teams. “Dat was wel even wennen”, zei Jurjen. Maar dat gold niet alleen voor Jurjen, want ook voor de mensen die de sollicitatie afnamen was het onwennig. Het ijs was daardoor snel gebroken. “We hebben een ontspannen gesprek gehad en het heeft geleid tot een tijdelijke aanstelling.”

Lees meer

Lof voor plannen Swifterbant Zuid

swifterbantDe raadscommissie van gemeente Dronten sprak donderdag 11 juni haar grote waardering uit over het ontwerpproces van de nieuwbouwwijk Swifterbant Zuid. De commissieleden waren unaniem in hun positieve oordeel over de hoofdstructuur van de wijk én de manier waarop dit tot stand is gekomen. “Wij zijn ontzettend enthousiast”, liet Marianne Witteveen van de ChristenUnie weten.

In een breed en creatief participatieproces is samen met omwonenden en belangstellenden gezocht naar de meest wenselijke hoofdstructuur van de nieuwe woonwijk. Vanwege de maatregelen rondom corona was fysiek brainstormen niet mogelijk, maar uiteindelijk is het met digitale hulpmiddelen meer dan gelukt. “Echt top”, zo liet Rob van der Schans van D66 weten.

Lees meer

Anders dan anders: zo praat u de raad bij met een video!

animatie

In de anderehalvemetersamenleving zijn bijeenkomsten een stuk moeilijker te organiseren. Hoe praat u uw gemeenteraad bij over nieuwe plannen? Of heeft u interessant nieuws voor uw inwoners?

Dat kan heel eenvoudig met een video. Zoals dit filmpje voor de raad van de gemeente Coevorden. Deze animatievideo informeert de raad uitgebreid over de stand van zaken van hun omgevingsvisie.

 

Lees meer

Nulmeting als monitoringsinstrument

nulmeting

Vaak onderbelicht in de voorbereidingen, maar essentieel in de Omgevingswet: de manier waarop we gaan evalueren en monitoren. Hoe wordt de voortgang in programma’s, het behalen van doelen uit de Omgevingsvisie of het realiseren van omgevingswaarden gevolgd?

Om te kunnen monitoren, beginnen we met een nulmeting: wat is ‘de staat van de gemeente’? Want alleen dan kan je verandering meten! Niet alleen milieu is belangrijk, maar ook ruimtelijke en sociale zaken. De nulmeting kan ook een goede basis zijn voor uw omgevingsvisie en het verwoorden van haalbare ambities.

Lees meer