Recreatieve verhuur van woningen; airbnb problematiek aan de kust

Bergenaanzee3De gemeente Bergen (NH) is als kustgemeente een aantrekkelijke plek voor een vakantie of als je er een paar dagen tussenuit wilt. Naast de vakantieparken en hotels die er zijn binnen de gemeente, verhuren particulieren ook ruimte, in de vorm van zomerhuisjes of woonhuizen. Het delen van woonruimte wordt door internetplatform Airbnb gepromoot als logisch uitvloeisel van de deel-economie. Huiseigenaren worden zelfs actief benaderd door de verhuurbemiddelaars om hun woning voor kortere of langere tijd te verhuren. En dat is best lucratief. De verhuur van woningen neemt dan ook toe. Mensen gaan bijvoorbeeld samenwonen en verhuren de vrijkomende woning het hele jaar door aan toeristen of mensen gaan zelf een paar weken weg en verhuren hun woning via Airbnb. Deze woningen zijn daarmee niet meer, of in ieder geval minder beschikbaar voor woningzoekenden en worden feitelijk onttrokken aan de woningvoorraad.

Lees meer

Ruim baan voor Inpassingsplan N279 Veghel – Asten

veghel astelBügelHajema werkt samen met de provincie Noord-Brabant en Tauw aan het ontwerp inpassingsplan N279 Veghel - Asten. Dit plan biedt mogelijkheden voor tracéverbetering van deze belangrijke provinciale weg, om de bereikbaarheid te vergroten van de gehele regio. Bijzonder aan het plan is dat de regels zo zijn opgesteld, dat deze ruime kaders vormen waarbinnen ontwerp en inrichting nog ingevuld kunnen worden. Zo kunnen in de fase van uitwerking keuzes gemaakt worden om verkeersveiligheid, leefbaarheid en landschappelijke inpassing optimaal vorm te geven.

Lees meer

Omgevingsvisie in beeld

heerhugowaard langedijkBekijk hier de inspirerende animatiefilm van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard over hun Omgevingsvisie die op dit moment in wording is.

Lees meer

Parkeernormen in één keer borgen in het bestemmingsplan

Op 1 juli 2018 vervalt definitief de aanvullende werking van de parkeernormen uit de Bouwverordening. Normering van parkeren moet dan door gemeenten op een andere wijze zijn vastgelegd. Lang niet iedere gemeente voldoet hier aan. Terwijl het mogelijk is in één keer te voldoen aan de verplichting de parkeernormen in een bestemmingsplan te borgen, door het opstellen van een Facetbestemmingsplan Parkeren voor het hele gemeentelijke grondgebied. Met nog 4 maanden voor de boeg is dat haalbaar.

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Als gevolg hiervan is artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervallen. Dat betekent dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, voor nieuwe bestemmingsplannen niet langer in een gemeentelijke bouwverordening mogen worden opgenomen. In de bepaling was voorzien in een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Dat betekent dat gemeenten tot die tijd de ruimte hebben om een parkeerregeling op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Lees meer

Branchering in bestemmingsplannen wordt steeds lastiger: detailhandel als dienst

Brancheonderscheid in bestemmingsplannen vroeg altijd al een gedegen onderbouwing. Hoewel het nieuwe Bro (2008) explicieter tot uitdrukking bracht dat het onderscheid wel was toegestaan betekende dit niet dat daarmee branchering makkelijk werd. In zijn recente uitspraak van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de EU aangegeven dat detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn (2006/123) van de EU. Hierdoor valt detailhandel onder de toetsingscriteria voor vrij verkeer van diensten. 

In deze uitspraak, die veel aandacht krijgt van experts, wordt ook de vraag behandeld in hoeverre het onderscheid tussen volumineuze en niet-volumineuze detailhandel en branchering in het algemeen, kan worden gemaakt in een bestemmingsplan.

Lees meer

Aan de slag met het PIP voor de aanleg van de N279

n279In samenwerking met ingenieursbureau Tauw gaan we in februari aan de slag om het PIP en het realisatiecontract op te stellen voor de aanleg van de N279 (Noord-Brabant). Van de uitgenodigde bureaus scoorde de combinatie Tauw/BügelHajema het beste op basis van de verhouding prijs en kwaliteit.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren is een aanpassing van de provinciale weg nodig. Met name veel aansluitingen en kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt. Het PIP (provinciaal inpassingsplan) gaat vastleggen waar precies welke bestemming komt voor de weg en de directe omgeving. In werkateliers wordt al met bewoners gesproken over de veranderingen.

Lees meer

Omgevingsvisie Giessenlanden unaniem aangenomen

giessenlandenIn de laatste maand van 2017 kwam de gemeenteraad van Giessenlanden bijeen om de Omgevingsvisie vast te stellen. Met complimenten voor het proces en het dynamische, toekomstgerichte document is de Omgevingsvisie unaniem aangenomen.

brOok uit dit project blijkt weer dat het investeren in het proces bij het opstellen van Omgevingsvisies een enorme meerwaarde heeft. In Giessenlanden werd geïnventariseerd bij college, raad en stakeholders. Maar ook door dorpsraden te houden in álle dorpen in de gemeente. Iedereen praatte mee. In drie arenadebatten werden vervolgens de verbindingen gelegd tussen de opgehaalde informatie. Het schrijven van de visie is onderdeel van deze fase. Maar de kracht zit in het debat, in het gesprek om ideeën en meningen uit te wissen.

Lees meer