HET LOT VAN DE WIJZIGINGSBEVOEGDHEID: Nieuwe wijzigingsbevoegdheden onder de omgevingswet

De wijzigingsbevoegdheid. Uitkomst voor ontwikkelingen die bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet duidelijk zijn. Of voor plangebieden waar verandering gewenst is, maar een plan zich nog niet heeft aangediend. De Raad stelt de kaders vast in het bestemmingsplan en het wijzigingsplan kan verder door B&W worden vastgesteld.

De wijzigingsbevoegdheid zal verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Welke instrumenten kan een gemeente onder de Omgevingswet inzetten om in een omgevingsplan om te gaan met nieuwe ontwikkelingen die nog niet concreet zijn?

Wijzigingsbevoegdheid via delegatie
De wetgever heeft ervoor gekozen om geen expliciete regeling voor wijzigingsbevoegdheden (en uitwerkingsplichten of het stellen van nadere eisen) op te nemen. In plaats daarvan komt een algemene delegatiemogelijkheid: de gemeenteraad kan een delegatiebesluit nemen waarmee B&W de bevoegdheid krijgt om delen van het omgevingsplan te wijzigen (artikel 2.8 Omgevingswet). Volgens de Memorie van toelichting kan hiermee hetzelfde worden bereikt als met de wijzigingsbevoegdheid. Procedureel gesproken klopt dat; net als met een wijzigingsbevoegdheid schept het delegatiebesluit de mogelijkheid dat B&W, zonder de raad daarin verder te kennen, het omgevingsplan wijzigt. En net als met een wijzigingsbevoegdheid kan (en moet) het delegatiebesluit de randvoorwaarden aangeven waarbinnen B&W moet opereren.
Er zijn wel belangrijke praktische verschillen:

Lees meer

HET LOT VAN DE WIJZIGINGSBEVOEGDHEID: Oude wijzigingsbevoegdheden en het overgangsrecht

De wijzigingsbevoegdheid. Uitkomst voor ontwikkelingen die bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet duidelijk zijn. Of voor plangebieden waar verandering gewenst is, maar een plan zich nog niet heeft aangediend. De Raad stelt de kaders vast in het bestemmingsplan en B&W stelt het wijzigingsplan vast.

De wijzigingsbevoegdheid zal verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat is het lot van bestaande wijzigingsbevoegdheden die in bestemmingsplannen zijn opgenomen?

Overgangsrecht
Omdat de wijzigingsbevoegdheid als specifiek instrument niet terugkeert, kijken we naar het overgangsrecht om te bepalen wat er nog met een oude wijzigingsbevoegdheid kan. Wat direct opvalt: er is géén overgangsrecht waarmee een bestaande wijzigingsbevoegdheid nog een-op-een kan worden toegepast. Daar is bewust voor gekozen. Dit komt door de regels voor het omzetten van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (waar het bestemmingsplan onderdeel van is) naar het nieuwe omgevingsplan:

  • het tijdelijk deel van het omgevingsplan kan zelf niet worden gewijzigd: dat tijdelijke plan is ‘bevroren’. Als een gemeente bestaande regels wil wijzigen dan kan dat alleen door een nieuw omgevingsplan vast te stellen. In dat plan worden de nieuwe regels opgenomen en wordt bepaald dat de regels uit het oude plan vervallen;
  • en: daarbij geldt dat zo’n omzetting alleen maar per locatie in één keer mag gebeuren. Het is dus niet toegestaan om voor een gebied (zoals een wijzigingsgebied) sommige regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan te laten staan (de regels die je ongemoeid wilt laten) en andere, gewijzigde, regels in het nieuwe plan op te nemen.

Lees meer

Vacature Adviseur voor de leefomgeving (24-40 uur)

Werk je met plezier in de fysieke leefomgeving en ben je op zoek naar iets nieuws? Wij zoeken enthousiaste collega’s die hun ervaring meebrengen.

Lees meer...stedelijkeontwikkeling

Omgevingsvisie Hoeksche Waard unaniem vastgesteld!

hoeksewaardOp 17 december jl. is de omgevingsvisie Hoeksche Waard unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het begon met een SRV wagen waarin we de dorpen en festivals zijn langsgegaan. Dat heeft er mede toe geleid dat er 200 mensen bereid waren om mee te bouwen aan de visie in waardmakerteams. En het resultaat is samengebracht in de omgevingsvisie. Waardmaken = Hoeksche Werken + Hoeksche Waarden. Met de visie wordt iedereen uitgenodigd hieraan bij te dragen.
Een mooie afsluiting dat nu ook de gemeenteraad unaniem achter dit mooie resultaat is gaan staan.

Lees meer

Omgevingsvisie en RES, een proces onder hoogspanning

resHet opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) zet ook het opstellen van een omgevingsvisie op scherp. Zo globaal, uitnodigend en visionair als een omgevingsvisie is, zo dwingend is de RES. Qua resultaat én tempo.

Dat creëert hoogspanning. Wat kunt u doen als de omgevingsvisie samenvalt met de RES? Tien tips op een rij:

Lees meer

Waardmakers leveren waardevolle Omgevingsvisie op

hoeksewaardDe interactieve methode van gemeente Hoeksche Waard om een Omgevingsvisie te maken, blijft opvallen.

De methodiek die we ontwikkelden, is inmiddels als succesvol praktijkverhaal opgenomen op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. Daar zijn we, net als de gemeente Hoeksche Waard, best een beetje trots op! De gemeente maakte de Omgevingsvisie samen met actieve inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, de zogenoemde waardmakers. Hoe dat gegaan is leest u in het interview met Karin van Gammeren. Hierin staan veel tips die ook in andere processen van pas kunnen komen.

Lees meer

Nieuwe collega: Rudy Brons

Team Amersfoort is sinds kort versterkt met de komst van landschapsarchitect Rudy Brons. Onze nieuwe senior adviseur zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor zijn vakgebied. Een groot deel van die tijd stond hij aan het roer van zijn eigen ontwerpbureau. Rudy werkte aan vele landschapsinrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen en creëerde daarmee een indrukwekkend portfolio. Hij is niet alleen bekend met de veelzijdigheid van het Nederlandse landschap, maar werkte ook aan projecten in China, Australië en Tasmanië. Raakt u toevallig met Rudy in gesprek hierover, dan kunt u rekenen op een bevlogen en inspirerend betoog. De input van andere culturen is waardevol en verruimt je blik. Het maakt dat ook andere oplossingen voor een opgave aan bod komen. In Japan hebben ze een andere kijk op ons vakgebied dan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is inspirerend.

Lees meer