Snijdt het Europese Hof ontwikkelend Nederland de PAS af?

merJa, maar er zijn oplossingen!

Het Hof van Justitie heeft zich op 7 november jl. uitgesproken over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS. De uitspraak levert goed en minder goed nieuws op. Het goede nieuws is dat het PAS door het Hof een geschikte methode is bevonden om op landelijk niveau een ordening en vervolgens een toedeling tot stand te brengen in de claims die op de beschikbare stikstofruimte worden gelegd. Het minder goede nieuws is, dat over de gevolgen die de uiteenlopende stikstofclaims voor de Natura-2000 gebieden hebben, nog niet de geringste mate van twijfel of onzekerheid mag bestaan. Precies daar gaat het wringen. Het PAS gaat uit van aannames, het Hof eist zekerheden.

Lees meer

Een woonboot is niet langer een schip.. en dus voldoet de bestemming niet meer

woonbootEen woonboot is niet langer een schip. Volgens de wet dan. Dat is sinds 1 januari 2018 bepaald in de nieuwe Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Gevolg hiervan is dat bewoners van woonboten en -arken met (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebben. In de wet wordt een woonboot niet langer als schip, maar als drijvend bouwwerk gezien. Op dit moment kan de noodzakelijke omgevingsvergunning vaak niet zonder meer worden verleend. Omdat een woonboot nu als bouwwerk wordt aangemerkt, moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden getoetst aan het bestemmingsplan. In veel gevallen kent een bestemmingsplan geen bouwregels voor een woonboot. Het (ver)bouwen is dan niet toegestaan en de omgevingsvergunning kan niet worden verleend. 

Daarom moeten veel bestemmingsplannen worden aangepast.

Lees meer

Dont try this at home; jurisprudentie over de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Glastuinbouw bommelerwaardDe wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in juli 2017 had tot gevolg dat voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling een aanmeldnotitie moest worden opgesteld. Zo kon in een vroeg stadium besloten worden of een MER moest worden opgesteld. Daarbij rezen vragen op over de bevoegdheid van en het besluitmoment over deze notitie. We schreven er al eerder over. Nu deze regeling enige tijd loopt, is er jurisprudentie gekomen die meer duidelijkheid geeft hierover.
Een recente uitspraak van de Raad van State over twee aspecten van de beoordelingsbeslissing is interessant. Het geschil betrof specifiek de te volgen procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. En de uitspraak was opvallend.

Lees meer

Waardmakers starten met nieuwe Omgevingsvisie

hoeksewaardEen omgevingsvisie opstellen in 2018 kan met prachtige nieuwe tools. De gemeente Hoeksche Waard i.o. zette in september de eerste stappen, onder begeleiding van BügelHajema en BMC. Als fuserende gemeente een begin maken aan een omgevingsvisie is lastig maar biedt ook mogelijkheden!

Lees meer

Zonne-energie: Plan voor Zon onherroepelijk met uitspraak van Raad van State

zonneparkEen parapluplan om zonneprojecten eenvoudig te kunnen realiseren, BügelHajema maakte het samen met de gemeente Leeuwarden. Met de uitspraak van Raad van State van 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2338) is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met uitzondering van één deelgebied. Dit innovatieve plan is opgesteld gebruik makend van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet.  
 

Lees meer

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet

gebiedsdorpsEvenals de Tweede kamer heeft ook de Eerste Kamer op 17 april jl. het wetsvoorstel ten behoeve van het vervallen van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen als een hamerstuk aangenomen. Hieruit blijkt dat onze wetgever het actualiseren van bestemmingsplannen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ziet als onnodige ballast. Uit de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever gemeenten ruimte wil geven om te starten met het opstellen van een omgevingsplan. Maar, is een actueel bestemmingsplan niet juist de beste voorbereiding op de Omgevingswet?

Lees meer

Slotakkoord van een intensief planologisch proces

N69Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. De provincie Noord-Brabant zet zich hier met diverse partijen voor in met de aanleg van een nieuwe 80 kilometerweg buiten de dorpen. BügelHajema begeleidde het planologische traject en stelde het PIP voor dit plan op (in samenwerking met Tauw). Een traject waarin een lange adem nodig was, vasthoudendheid en vooral juridische zorgvuldigheid. Het project startte al in 2011. In 2014 is het PIP vastgesteld. De beroepsprocedure bij Raad van State duurde 2,5 jaar. Maar het proces heeft z’n vruchten afgeworpen. Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het PIP onherroepelijk geworden. Na vele jaren van voorbereiding kan nu eindelijk de schop in de grond. Wij wensen de provincie Noord Brabant succes met de voorbereiding van de uitvoering!

Lees meer