'Topless zonnen in de tuin'. Privacy in een bestemmingsplan of omgevingsplan

glurenEen ondernemer heeft een plan met daarin een hoge uitkijktoren. De ondernemer organiseert zelf het gesprek met de omgeving over zijn plan voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daarin komt naar voren dat de bewoners met name bedenkingen hebben tegen de toren vanwege het uitzicht op hun tuinen en privacy (onder andere het topless zonnen in de tuin wordt aangehaald).

De ondernemer is bereid maatregelen te treffen aan de toren en vraagt of die ook in het bestemmingsplan geborgd kunnen worden. Daarmee wordt ook voor de lange termijn (bij overname door een andere partij) de privacy geborgd. De gemeente ziet dat belang ook en wil dit goed geregeld hebben. Een voorwaardelijke verplichting in de regels kan er voor zorgen dat de toren wordt gebouwd (en gehandhaafd) en dat hierbij het uitzicht op woonkavels vanuit de toren is afgeschermd.

Lees meer

Recreatieve verhuur van woningen; airbnb problematiek aan de kust

Bergenaanzee3De gemeente Bergen (NH) is als kustgemeente een aantrekkelijke plek voor een vakantie of als je er een paar dagen tussenuit wilt. Naast de vakantieparken en hotels die er zijn binnen de gemeente, verhuren particulieren ook ruimte, in de vorm van zomerhuisjes of woonhuizen. Het delen van woonruimte wordt door internetplatform Airbnb gepromoot als logisch uitvloeisel van de deel-economie. Huiseigenaren worden zelfs actief benaderd door de verhuurbemiddelaars om hun woning voor kortere of langere tijd te verhuren. En dat is best lucratief. De verhuur van woningen neemt dan ook toe. Mensen gaan bijvoorbeeld samenwonen en verhuren de vrijkomende woning het hele jaar door aan toeristen of mensen gaan zelf een paar weken weg en verhuren hun woning via Airbnb. Deze woningen zijn daarmee niet meer, of in ieder geval minder beschikbaar voor woningzoekenden en worden feitelijk onttrokken aan de woningvoorraad.

Lees meer

Ruim baan voor Inpassingsplan N279 Veghel – Asten

veghel astelBügelHajema werkt samen met de provincie Noord-Brabant en Tauw aan het ontwerp inpassingsplan N279 Veghel - Asten. Dit plan biedt mogelijkheden voor tracéverbetering van deze belangrijke provinciale weg, om de bereikbaarheid te vergroten van de gehele regio. Bijzonder aan het plan is dat de regels zo zijn opgesteld, dat deze ruime kaders vormen waarbinnen ontwerp en inrichting nog ingevuld kunnen worden. Zo kunnen in de fase van uitwerking keuzes gemaakt worden om verkeersveiligheid, leefbaarheid en landschappelijke inpassing optimaal vorm te geven.

Lees meer

Omgevingsvisie in beeld

heerhugowaard langedijkBekijk hier de inspirerende animatiefilm van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard over hun Omgevingsvisie die op dit moment in wording is.

Lees meer

Parkeernormen in één keer borgen in het bestemmingsplan

Op 1 juli 2018 vervalt definitief de aanvullende werking van de parkeernormen uit de Bouwverordening. Normering van parkeren moet dan door gemeenten op een andere wijze zijn vastgelegd. Lang niet iedere gemeente voldoet hier aan. Terwijl het mogelijk is in één keer te voldoen aan de verplichting de parkeernormen in een bestemmingsplan te borgen, door het opstellen van een Facetbestemmingsplan Parkeren voor het hele gemeentelijke grondgebied. Met nog 4 maanden voor de boeg is dat haalbaar.

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Als gevolg hiervan is artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervallen. Dat betekent dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, voor nieuwe bestemmingsplannen niet langer in een gemeentelijke bouwverordening mogen worden opgenomen. In de bepaling was voorzien in een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Dat betekent dat gemeenten tot die tijd de ruimte hebben om een parkeerregeling op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Lees meer

Branchering in bestemmingsplannen wordt steeds lastiger: detailhandel als dienst

Brancheonderscheid in bestemmingsplannen vroeg altijd al een gedegen onderbouwing. Hoewel het nieuwe Bro (2008) explicieter tot uitdrukking bracht dat het onderscheid wel was toegestaan betekende dit niet dat daarmee branchering makkelijk werd. In zijn recente uitspraak van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de EU aangegeven dat detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn (2006/123) van de EU. Hierdoor valt detailhandel onder de toetsingscriteria voor vrij verkeer van diensten. 

In deze uitspraak, die veel aandacht krijgt van experts, wordt ook de vraag behandeld in hoeverre het onderscheid tussen volumineuze en niet-volumineuze detailhandel en branchering in het algemeen, kan worden gemaakt in een bestemmingsplan.

Lees meer

Aan de slag met het PIP voor de aanleg van de N279

n279In samenwerking met ingenieursbureau Tauw gaan we in februari aan de slag om het PIP en het realisatiecontract op te stellen voor de aanleg van de N279 (Noord-Brabant). Van de uitgenodigde bureaus scoorde de combinatie Tauw/BügelHajema het beste op basis van de verhouding prijs en kwaliteit.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren is een aanpassing van de provinciale weg nodig. Met name veel aansluitingen en kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt. Het PIP (provinciaal inpassingsplan) gaat vastleggen waar precies welke bestemming komt voor de weg en de directe omgeving. In werkateliers wordt al met bewoners gesproken over de veranderingen.

Lees meer