Inwoners bieden Bidbook West Betuwe aan nieuwe gemeenteraad aan

bidbookOp 28 november 2018 hebben inwoners van de nieuwe fusiegemeente West Betuwe hun Bidbook aangeboden aan de kersverse gemeenteraad. De inwoners staan centraal in dit Bidbook. Zij geven richting aan de toekomst van hun dorp, hun stad, hun gemeente.

Het idee om dit samen met inwoners te doen, ontstond in 2016 bij collega Bas Verbruggen. Het Bidbook zou het aanbod worden van de inwoners aan de nieuwe gemeente: een toekomstbeeld vanuit de samenleving, met het Bidbook als middel om de afstand tussen de gemeente en de inwoners niet te vergroten door de fusie, maar te verkleinen. En dat is gelukt!  

Als eerste stap hebben inwoners een ansichtkaart met hun toekomstvisie gestuurd aan de burgemeester.  Verder hebben we in de 26 kernen dorpswandelingen voor en door de inwoners georganiseerd en  in 26 kernen dorpsgesprekken gevoerd. Voor jongeren is een succesvolle vlog-your-village-wedstrijd gehouden: vijftien groepjes jongeren hebben ons zo een mooi inkijkje gegeven in hun dorp. Ook hebben ondernemers, agrariërs en maatschappelijke organisaties tijdens thema-avonden kenbaar gemaakt waar de uitdagingen liggen en waar ze behoefte aan hebben in 2030.

Bij alle stappen zijn ook de gemeenteraden nauw betrokken.

Stuk voor stuk hebben de inwoners van elk dorp zo een boodschap aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe gegeven. De resultaten daarvan hebben we opgenomen in het Bidbook. Aan de hand daarvan is een ‘samenlevingsconcept’ opgenomen: hoe wordt participatie van inwoners, eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid vormgegeven in de nieuwe gemeente? Alle toekomstbeelden, wensen en voornemens die zijn opgehaald tijdens dit proces, vormen geen eindpunt, maar het startpunt. Hiermee kan de nieuwe gemeente West Betuwe meteen aan de slag. Het Bidbook is ook een mooie opmaat naar bijvoorbeeld een gemeentelijke Omgevingsvisie, en naar een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners en gemeente. Last but not least heeft het proces ervoor gezorgd dat de nieuwe gemeente meteen op de kaart staat bij vele betrokken inwoners, ondernemers en organisaties.

Het was voor ons bureau een eervolle en zeer uitdagende opdracht om dit Bidbook voor en vooral samen met de toekomstige West Betuwenaren op te stellen.

Wilt u meer weten? Kijk dan ook eens op http://www.westbetuwe.nl/fusiegnl/bidbook-west-betuwe_42788/

bidbook

Snijdt het Europese Hof ontwikkelend Nederland de PAS af?

merJa, maar er zijn oplossingen!

Het Hof van Justitie heeft zich op 7 november jl. uitgesproken over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS. De uitspraak levert goed en minder goed nieuws op. Het goede nieuws is dat het PAS door het Hof een geschikte methode is bevonden om op landelijk niveau een ordening en vervolgens een toedeling tot stand te brengen in de claims die op de beschikbare stikstofruimte worden gelegd. Het minder goede nieuws is, dat over de gevolgen die de uiteenlopende stikstofclaims voor de Natura-2000 gebieden hebben, nog niet de geringste mate van twijfel of onzekerheid mag bestaan. Precies daar gaat het wringen. Het PAS gaat uit van aannames, het Hof eist zekerheden.

Lees meer

Een woonboot is niet langer een schip.. en dus voldoet de bestemming niet meer

woonbootEen woonboot is niet langer een schip. Volgens de wet dan. Dat is sinds 1 januari 2018 bepaald in de nieuwe Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Gevolg hiervan is dat bewoners van woonboten en -arken met (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebben. In de wet wordt een woonboot niet langer als schip, maar als drijvend bouwwerk gezien. Op dit moment kan de noodzakelijke omgevingsvergunning vaak niet zonder meer worden verleend. Omdat een woonboot nu als bouwwerk wordt aangemerkt, moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden getoetst aan het bestemmingsplan. In veel gevallen kent een bestemmingsplan geen bouwregels voor een woonboot. Het (ver)bouwen is dan niet toegestaan en de omgevingsvergunning kan niet worden verleend. 

Daarom moeten veel bestemmingsplannen worden aangepast.

Lees meer

Dont try this at home; jurisprudentie over de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Glastuinbouw bommelerwaardDe wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in juli 2017 had tot gevolg dat voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling een aanmeldnotitie moest worden opgesteld. Zo kon in een vroeg stadium besloten worden of een MER moest worden opgesteld. Daarbij rezen vragen op over de bevoegdheid van en het besluitmoment over deze notitie. We schreven er al eerder over. Nu deze regeling enige tijd loopt, is er jurisprudentie gekomen die meer duidelijkheid geeft hierover.
Een recente uitspraak van de Raad van State over twee aspecten van de beoordelingsbeslissing is interessant. Het geschil betrof specifiek de te volgen procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. En de uitspraak was opvallend.

Lees meer

Waardmakers starten met nieuwe Omgevingsvisie

hoeksewaardEen omgevingsvisie opstellen in 2018 kan met prachtige nieuwe tools. De gemeente Hoeksche Waard i.o. zette in september de eerste stappen, onder begeleiding van BügelHajema en BMC. Als fuserende gemeente een begin maken aan een omgevingsvisie is lastig maar biedt ook mogelijkheden!

Lees meer

Zonne-energie: Plan voor Zon onherroepelijk met uitspraak van Raad van State

zonneparkEen parapluplan om zonneprojecten eenvoudig te kunnen realiseren, BügelHajema maakte het samen met de gemeente Leeuwarden. Met de uitspraak van Raad van State van 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2338) is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met uitzondering van één deelgebied. Dit innovatieve plan is opgesteld gebruik makend van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet.  
 

Lees meer

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet

gebiedsdorpsEvenals de Tweede kamer heeft ook de Eerste Kamer op 17 april jl. het wetsvoorstel ten behoeve van het vervallen van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen als een hamerstuk aangenomen. Hieruit blijkt dat onze wetgever het actualiseren van bestemmingsplannen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ziet als onnodige ballast. Uit de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever gemeenten ruimte wil geven om te starten met het opstellen van een omgevingsplan. Maar, is een actueel bestemmingsplan niet juist de beste voorbereiding op de Omgevingswet?

Lees meer