Slotakkoord van een intensief planologisch proces

N69Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. De provincie Noord-Brabant zet zich hier met diverse partijen voor in met de aanleg van een nieuwe 80 kilometerweg buiten de dorpen. BügelHajema begeleidde het planologische traject en stelde het PIP voor dit plan op (in samenwerking met Tauw). Een traject waarin een lange adem nodig was, vasthoudendheid en vooral juridische zorgvuldigheid. Het project startte al in 2011. In 2014 is het PIP vastgesteld. De beroepsprocedure bij Raad van State duurde 2,5 jaar. Maar het proces heeft z’n vruchten afgeworpen. Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het PIP onherroepelijk geworden. Na vele jaren van voorbereiding kan nu eindelijk de schop in de grond. Wij wensen de provincie Noord Brabant succes met de voorbereiding van de uitvoering!

Lees meer

De instrumenten van de Omgevingswet; Opsterland begint bij duurzaamheid en milieu

zonneparkDe gemeente Opsterland wil zich verder voorbereiden op de Omgevingswet. Maar waar begin je dan, als je al in 2015 een Omgevingsvisie hebt gemaakt? De gemeente dacht aan het opstellen van een Omgevingsplan. Maar alle actuele thema’s die zich aandeden bleken te maken te hebben met het milieu en duurzaamheid.

Lees meer

'Topless zonnen in de tuin'. Privacy in een bestemmingsplan of omgevingsplan

glurenEen ondernemer heeft een plan met daarin een hoge uitkijktoren. De ondernemer organiseert zelf het gesprek met de omgeving over zijn plan voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daarin komt naar voren dat de bewoners met name bedenkingen hebben tegen de toren vanwege het uitzicht op hun tuinen en privacy (onder andere het topless zonnen in de tuin wordt aangehaald).

De ondernemer is bereid maatregelen te treffen aan de toren en vraagt of die ook in het bestemmingsplan geborgd kunnen worden. Daarmee wordt ook voor de lange termijn (bij overname door een andere partij) de privacy geborgd. De gemeente ziet dat belang ook en wil dit goed geregeld hebben. Een voorwaardelijke verplichting in de regels kan er voor zorgen dat de toren wordt gebouwd (en gehandhaafd) en dat hierbij het uitzicht op woonkavels vanuit de toren is afgeschermd.

Lees meer

Recreatieve verhuur van woningen; airbnb problematiek aan de kust

Bergenaanzee3De gemeente Bergen (NH) is als kustgemeente een aantrekkelijke plek voor een vakantie of als je er een paar dagen tussenuit wilt. Naast de vakantieparken en hotels die er zijn binnen de gemeente, verhuren particulieren ook ruimte, in de vorm van zomerhuisjes of woonhuizen. Het delen van woonruimte wordt door internetplatform Airbnb gepromoot als logisch uitvloeisel van de deel-economie. Huiseigenaren worden zelfs actief benaderd door de verhuurbemiddelaars om hun woning voor kortere of langere tijd te verhuren. En dat is best lucratief. De verhuur van woningen neemt dan ook toe. Mensen gaan bijvoorbeeld samenwonen en verhuren de vrijkomende woning het hele jaar door aan toeristen of mensen gaan zelf een paar weken weg en verhuren hun woning via Airbnb. Deze woningen zijn daarmee niet meer, of in ieder geval minder beschikbaar voor woningzoekenden en worden feitelijk onttrokken aan de woningvoorraad.

Lees meer

Ruim baan voor Inpassingsplan N279 Veghel – Asten

veghel astelBügelHajema werkt samen met de provincie Noord-Brabant en Tauw aan het ontwerp inpassingsplan N279 Veghel - Asten. Dit plan biedt mogelijkheden voor tracéverbetering van deze belangrijke provinciale weg, om de bereikbaarheid te vergroten van de gehele regio. Bijzonder aan het plan is dat de regels zo zijn opgesteld, dat deze ruime kaders vormen waarbinnen ontwerp en inrichting nog ingevuld kunnen worden. Zo kunnen in de fase van uitwerking keuzes gemaakt worden om verkeersveiligheid, leefbaarheid en landschappelijke inpassing optimaal vorm te geven.

Lees meer

Omgevingsvisie in beeld

heerhugowaard langedijkBekijk hier de inspirerende animatiefilm van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard over hun Omgevingsvisie die op dit moment in wording is.

Lees meer

Parkeernormen in één keer borgen in het bestemmingsplan

Op 1 juli 2018 vervalt definitief de aanvullende werking van de parkeernormen uit de Bouwverordening. Normering van parkeren moet dan door gemeenten op een andere wijze zijn vastgelegd. Lang niet iedere gemeente voldoet hier aan. Terwijl het mogelijk is in één keer te voldoen aan de verplichting de parkeernormen in een bestemmingsplan te borgen, door het opstellen van een Facetbestemmingsplan Parkeren voor het hele gemeentelijke grondgebied. Met nog 4 maanden voor de boeg is dat haalbaar.

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Als gevolg hiervan is artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervallen. Dat betekent dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, voor nieuwe bestemmingsplannen niet langer in een gemeentelijke bouwverordening mogen worden opgenomen. In de bepaling was voorzien in een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Dat betekent dat gemeenten tot die tijd de ruimte hebben om een parkeerregeling op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Lees meer