Deltaplan voor het Noorden: extra woningbouw, mits

deltaplan220.000 woningen extra bouwen. Bij die grootschalige woningbouw hoort investeren in infrastructuur. Dat staat in Bouwstenen voor het Deltaplan, een gezamenlijk plan van de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Het plan is gericht aan de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet.
Samen met Berenschot stelden we dit rapport op.

Lees meer

Focus op herstel biodiversiteit met de Erfbeplantingstool Hollands Kroon

erfbeplantingDat de biodiversiteit het in de wereld enorm zwaar heeft is een feit. Door klimaatverandering, consumptietoename, vervuiling, introductie van vreemde soorten en overvraging wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd en verliezen we die belangrijke balans tussen plant- en diersoorten. Op verzoek van de gemeente Hollands Kroon ontwikkelden we voor hen o.a. de Erfbeplantingstool. Met handige tips, voorbeelden en uitleg weet elke erfeigenaar in de gemeente hoe hij zijn erf zo optimaal mogelijk kan inrichten om de biodiversiteit te stimuleren.

Lees meer

Ruimtelijke Verkenning stikstofgevoelige natuur

BiodiversiteitDe Nederlandse Natura 2000-natuur staat onder druk en heeft te lijden onder een te hoge hoeveelheid
stikstofdepositie. Via de structurele aanpak stikstof zet het Rijk in op maatregelen om enerzijds de
stikstofemissies te verkleinen en anderzijds de natuurgebieden te herstellen. Beide sporen hebben als
doel de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden te bereiken. Naast bronmaatregelen en
directe natuurmaatregelen kan ook een meer natuurinclusieve ruimtelijke inrichting van de omgeving van
het Natura 2000-gebied een bijdrage leveren. Dit is het derde spoor van de structurele aanpak stikstof en
hiervoor dient deze verkenning.

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting is het natuurinclusiever maken van gebieden waar andere ruimtelijke
functies dan natuur dominant zijn. Dit gaat verder dan alleen het letterlijk inrichten van een gebied of
locatie: ook het ruimtelijke gebruik (met positieve effecten op stikstofgevoelige Natura 2000-natuur) valt
hieronder. Een ontwikkeling is met andere woorden binnen deze verkenning pas ‘natuurinclusief’ als er
een causaal verband bestaat tussen de ruimtelijke inrichting of het gebruik en een verbeterde natuurkwaliteit
binnen het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Die verbeterde natuurkwaliteit kan tot uitdrukking
komen in verbeterde condities (bodem, water, lucht), meer biodiversiteit of vergroting van leefgebied,
waardoor robuustere en meer weerbare Natura 2000-natuur ontstaat.

In de verkenning ‘Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke Inrichting rond Natura 2000-
gebieden’ is onderzocht hoe en hoeveel een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan
stikstofgevoelige Natura 2000-natuur in Nederland. Als werkmethode is het zogenoemde ‘ontwerpend
onderzoek’ toegepast, met als doel om inzicht te verkrijgen in de verschillende mogelijkheden voor
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting.

Graag verwijzen wij u door naar bijgaande link naar het rapport waarin u de resultaten van deze verkenning kunt lezen.
https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/verkenningen-voor-stikstofopgave-voor-de-langere-termijn

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Bügel.

Komst attractiepark Streeckerij de Betuwe belangrijke stap dichterbij

strekerijdebetuweOp 20 januari jl. is het bestemmingsplan voor Streeckerij de Betuwe vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Tiel. Het bestemmingsplan maakt een attractiepark mogelijk dat de lokale fruitteelt als thema heeft. Het attractiepark is een droom die werkelijkheid wordt voor de lokale fruitteler Aart Blom, die proeven, beleven en kopen centraal wil stellen. Bezoekers zullen in het nieuwe park een grote verscheidenheid aan streekproducten kunnen bewonderen, proeven en beleven. Ook zullen diverse streekartikelen ter plekke worden bereid en te koop worden aangeboden. Kinderen zullen er kunnen spelen op en met materialen/attracties die geïnspireerd zijn op de streek en er zullen seizoenafhankelijke activiteiten plaatsvinden (bloesem, oogst, etc.).

Lees meer

Oefenen met een ‘mensleesbaar’ Omgevingsplan

beeldkwaliteitsbeleidHet is misschien wel de meest gestelde vraag over het Omgevingsplan: hoe ziet dat er uit?! We weten al veel over wat er in een Omgevingsplan wordt opgenomen. Denk aan regels over bouwen en gebruik, regels over geluid, gebaseerd op het Besluit kwaliteit leefomgeving en regels over het kappen van bomen, overgenomen uit de gemeentelijke verordeningen. Hoe dat straks eruit gaat zien in de nieuwe digitale omgeving (‘DSO-LV’), dat is de grote vraag!

Lees meer

Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen gaat veranderen onder de Omgevingswet!

delfzijlDe procedure voor het behandelen van een buitenplanse omgevingsvergunning gaat veranderen. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad. De raad moet onder de Omgevingswet een lijst gaan opstellen waarin de raad advies verplicht stelt. BügelHajema heeft het spel ‘Ladder van initiatieven’ ontwikkeld om deze verandering te ondersteunen.

Lees meer

Raad weten met energie

arkbakOm raadsleden te helpen met goede informatie over de energietransitie ontwikkelden collega’s Mischa Teensma en Janneke Schurer (samen met Frans Debets) een zogenaamde Arkbak. Arkbak is Fries voor gereedschapskist. Deze Arkbak is gemaakt om raadsleden te helpen bij hun rol in de energietransitie. Het idee voor een Arkbak komt voort uit het rekenkameronderzoek “Raad weten met energie” van de rekenkamercommissie Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel.

http://www.arkbakenergie.frl/arkbak/start-met-de-arkbak

Het blad Ondernemend Friesland interviewde Mischa en Janneke en schreef er een artikel over. Dat artikel is hier te vinden.