• Home
  • Actueel
  • Provinciaal Inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding grenscorridor N69’ vastgesteld

Provinciaal Inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding grenscorridor N69’ vastgesteld

gebiedsdorps

Nadat er decennia lang gepraat en gedacht is over een oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen rond de N69, hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 op 31 oktober 2014 vastgesteld.

Provincie Noord-Brabant, gemeenten en belangenorganisaties hebben lange tijd gezocht naar een oplossing om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren en een einde te maken aan de grote hoeveelheid (vrachtwagen)verkeer door de kernen Valkenswaard en Waalre. Hiervoor is besloten om een nieuwe 2 x 1-baansverbinding te realiseren (80 km/uur). Door het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) om de milieueffecten van de aanleg van de nieuwe verbinding inzichtelijk te maken en te betrekken bij de besluitvorming, is uit vier onderzochte alternatieven een voorkeursalternatief ontstaan. De provincie heeft in oktober 2013 ingestemd met het voorkeursalternatief dat de regio heeft voorgedragen voor de ligging van de verbindingsweg tussen de bestaande N69 en de A67 in Veldhoven.

BügelHajema Adviseurs heeft, als partner in een consortium met ingenieursbureau Tauw, WuRCK en GoudappelCoffeng, een belangrijke bijdrage geleverd aan dit project. Ons aandeel bestond uit de juridisch-planologische verankering van het in detail uitgewerkte voorkeursalternatief in het provinciaal inpassingsplan. Maar ook aan de proceskant leverde ons bureau een belangrijk aandeel aan het project met uitgebreide juridische advisering  aan het provinciebestuur. Te denken valt aan de opstelling van de reactienota’s na de inspraakfase en ontvangen zienswijzen, en de opstelling van het EHS-Compensatieplan. Het inpassingsplan maakt niet alleen de aanleg van de nieuwe infrastructuur mogelijk, het borgt ook de gewenste landschappelijke inpassing die in het beeldkwaliteitsplan zijn uitgewerkt en de compensatiegebieden die in het EHS-Compensatieplan zijn vastgesteld.

Naar verwachting zal de nieuwe weg in 2018 in gebruik genomen kunnen worden.


Jan oosterkamp vierkantJan Oosterkamp
Directeur/
Jurist ruimtelijk bestuursrecht
(033) 465 65 45

Amersfoort


cc49a7a4427abcad4fbed5a8Celine Roovers
Planoloog
(033) 465 65 45

Amersfoort