Koepelplan Landgoed Appel, gemeente Nijkerk

LandgoedAppelOp 19 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Nijkerk het zogenaamde Koepelplan voor Landgoed Appel vastgesteld. Het Landgoed Appel is een van de grootste landgoederen in Nijkerk. Voor de duurzame instandhouding van het landgoed is het wenselijk dat een groene ontwikkeling in samenhang met een eventuele gewenste rode ontwikkeling plaatsvindt. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Koepelplan Landgoed Appel.

Na aankoop van het volledige landgoed is door de eigenaar een landgoedvisie opgesteld (2009). Deze gaat in op natuurontwikkeling en hydrologisch herstel, herstel van het cultuurhistorisch landschap. De landgoedvisie en de businesscase geven samen een duidelijk beeld van de gewenste groene ontwikkeling en de duurzame instandhouding van landgoed Appel (en de daarbij behorende kosten).

Hoewel de groene ontwikkelingen voor een aanzienlijk deel gefinancierd kunnen worden via het provinciale instrumentarium, zijn de financiële middelen niet toereikend om een duurzame instandhouding van het landgoed veilig te stellen. Ter aanvulling van de financiën zijn daarom suggesties gedaan voor enkele rode ontwikkelingen. Vervolgens is een koepelplan opgesteld. Dit is een gezamenlijk product van de gemeente Nijkerk, de provincie Gelderland en de landgoedeigenaar, opgesteld door BügelHajema. In dit koepelplan zijn kaders aangegeven waarbinnen de rode ontwikkelingen kunnen plaatsvinden om de gewenste groene ontwikkeling van het landgoed te realiseren.

landgoed appelHet Koepelplan is ingestoken als vorm van uitnodigingsplanologie. Bij uitnodigingsplanologie staat het benutten van kansen voorop en vraagt zij om het loslaten van strikte kaders door zowel overheid, aanvrager als omwonenden. In dit geval wordt niet vooraf precies vastgelegd welke rode ontwikkelingen waar moeten komen. Het Koepelplan beperkt zich tot het vastleggen van de kaders: welke functies in grote lijnen worden toegestaan, wat zijn de gebieden waar eventueel een rode ontwikkeling is toegestaan, wat is de omvang van die ontwikkeling, etc. De belangrijkste eis is dat de rode ontwikkelingen nadrukkelijk moeten bijdragen aan het realiseren van de groene ontwikkelingen die het landgoed nastreeft. De rode ontwikkelingen zijn dus alleen toegestaan als ze bijdragen aan een duurzame instandhouding van het landgoed.

Bij het proces van de totstandkoming van het Koepelplan is naar voren gekomen dat een goede, open communicatie met de omgeving (omgevingsdialoog) essentieel is voor het bewerkstelligen van vertrouwen en draagvlak voor het Koepelplan. Op deze nieuwssite vindt u meer informatie.

Een essentieel onderdeel van het Koepelplan is dat bij de vaststelling de gemeenteraad heeft uitgesproken de categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning niet is vereist. Dat betekent dat de raad mandaat heeft gegeven aan B&W om initiatieven die passen binnen het Koepelplan snel te kunnen afhandelen via een uitgebreide omgevingsvergunning. Hiermee kan de gemeente slagvaardig inspelen op zich aandienende initiatieven.

Op deze wijze speelt het Koepelplan in op de nieuwe Omgevingswet. En, waarbij opnieuw is bewezen dat ook het nu al aanwezige instrumentarium ingezet kan worden om in te spelen op de toekomst (Nu Al Eenvoudig Beter).


Download

Klik hier voor het koepelplan

Henk Veldhuis

Henk Veldhuis

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact