• Home
  • Actueel
  • Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan

Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan

illustratie geluidzone kleinEen regeling in het bestemmingsplan opnemen voor de toedeling van geluidruimte op een industrieterrein vindt de rechter aanvaardbaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van februari 2015. Op initiatief van BügelHajema is een dergelijke regeling inmiddels in een aantal bestemmingsplannen opgenomen.

Eerste regeling in Harderwijk Lorentz
In 2011 stelden wij samen met de gemeente Harderwijk het bestemmingsplan “Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz” op.  Dit was het eerste bestemmingsplan waarin de geluidruimte werd vastgelegd in een bestemmingsplan. Aanleiding hiervoor was de nadrukkelijke wens van de gemeente Harderwijk om te kunnen sturen op het gebruik van geluidruimte. Het risico bestond namelijk dat de geluidzone bij een nieuwe vergunningaanvraag vol zou raken. Dit zou betekenen dat niet alleen bestaande bedrijven niet verder konden uitbreiden, maar ook nieuwe bedrijven zich niet meer konden vestigen op beschikbare lege kavels. Gebieden die bestemd waren als industrieterrein, zouden daarmee niet meer als zodanig gebruikt kunnen worden. Hiermee zou een situatie ontstaan die in strijd was met een goede ruimtelijke ordening.  Voor meer informatie over het principe van het vastleggen van geluid in het bestemmingsplan wordt verwezen naar ons artikel in het Journaal Geluid (2012) van Jan Oosterkamp.

Geluidverkaveling = ruimtelijk relevant!
Inmiddels is de geluidverkaveling in diverse bestemmingsplannen opgenomen. Regelmatig kwam de discussie naar boven of het opnemen van geluidnormen in een bestemmingsplan niet in strijd was met de wetgeving. En dan met name de vraag of de geluidtoedeling wel ruimtelijk relevant is.

Met de uitspraak van de Raad van State van 4 februari 2015 (201308203/1/R3) is hierover eindelijk duidelijkheid ontstaan. In het beroep wordt gesteld dat de planregeling ten onrechte milieunormen bevat, terwijl dit het exclusieve terrein van de milieuwet- en regelgeving is. De afdeling stelt echter dat het doel van de regeling  een ruimtelijk relevant karakter heeft, aangezien wordt beoogd een doelmatige verdeling van de beschikbare geluidruimte, en daarmee een doelmatig grondgebruik, te waarborgen. Daarbij is ook van belang dat de verdeling van de beschikbare geluidruimte op een industrieterrein niet in het kader van de vergunningverlening kan worden getoetst (zie ook 201008546/1/M1.) Tenslotte geeft de afdeling aan dat het opnemen van het geluidverdeelplan in het bestemmingsplan niet in strijd is met artikel 3.1, eerste lid van de Wro, noch met de milieuwet- en regelgeving. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3.1, eerste lid, van de Wro volgt dat de redactie van artikel 3.1 van de Wro het mogelijk maakt een relatie te leggen tussen de ruimtelijke ordening en het beleidsterrein van milieu.

Planregels moeten direct duidelijkheid bieden!
Een tweede discussiepunt is de manier waarop het zonebeheerplan wordt verankerd in de regels.  In de plannen die door BügelHajema zijn opgesteld, hebben wij steeds gekozen voor het vastleggen van de geluidruimte op de verbeelding en in de regels. Daarnaast hebben wij in de wijze van meten vastgelegd hoe moet worden gerekend. Ook op dit punt bevestigt de uitspraak van 4 februari dat wij op de goede weg zitten.
Naar het oordeel van de Raad moet uit een bestemmingsplan zoals gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl namelijk zijn af te leiden:
-    welke geluidruimte beschikbaar is gesteld;
-    welk rekenmodel én welke versie wordt gebruikt om te toetsen of een bedrijf voldoet aan de regels;
-    op welke zone- en MTG-punten de bijdrage aan de immissiewaarden getoetst dient te worden.

Verwijzing naar een (digitaal) informatiesysteem buiten het bestemmingsplan voldoet niet aan deze eisen en is dus onvoldoende rechtszeker.

Twee keer per jaar levert Tanja Casimir namens ons bureau een bijdrage aan de cursus ‘Geluid ruimtelijk geordend’ die werd verzorgd door Berghauser Pont Academy. Voor meer informatie over deze cursus, zie:
http://www.berghauserpontacademy.nl/omgevingsrecht/cursus-geluid-ruimtelijk-geordend.html

 

Tanja Casimir

Tanja Casimir

Senior adviseur voor de leefomgeving

Contact