Nieuwe nota Omgevingskwaliteit voor Ermelo

ErmeloDe gemeente Ermelo heeft nieuw welstandsbeleid. Op 19 november 2015 stelde de raad de ‘Nota Omgevingskwaliteit’ vast. Welstandstoezicht blijft nodig. Er zijn immers twee keer zoveel buren als inwoners in een gemeente. Het moet alleen veel eenvoudiger. Met behulp van deze nieuwe nota kunnen ‘gewone’ bouwplannen aan de balie makkelijker getoetst en snel afgehandeld worden. De nota is opgesteld door BügelHajema in nauwe samenwerking met de bewoners in de gemeente.

GEWOON en BIJZONDER, dat zijn de cruciale begrippen van deze nota Omgevingskwaliteit. Er zijn ‘gewone’ bouwplannen en er zijn ‘bijzondere’ bouwplannen. Een gewoon plan is wat past bij het bestaande gebouw of in de directe omgeving. Een gewoon plan in een gewone buurt wordt op eenvoudige wijze getoetst. Ook een bouwplan voor een nieuwe woning, die aansluit bij de bestaande woningen in een bijzonder gebied, is een gewoon woningbouwplan. Een dergelijk bouwplan wordt voortaan vlot, dat wil zeggen ruim binnen de termijn van acht weken, afgehandeld.
Bijzondere plannen wijken af van het gewone. In de nota staan per onderscheiden deelgebied criteria vermeld. Indien een bouwplan niet aan de gestelde criteria voldoet, dan is het plan bijzonder. Karakteristieke bouwwerken en (maatschappelijke) voorzieningen zijn ook bijzonder. Hierbij gaat het om een monument of als karakteristiek aangeduid pand.

Op basis van het brede participatieproces met de bewoners van de gemeente zijn er deelgebieden onderscheiden waar STRENG wordt getoetst, zoals het centrumgebied van de kern van Ermelo en de beschermde stads- en dorpsgezichten zoals Oud Groevenbeek en Staverden. Bouwplannen buiten deze gebieden worden SOEPEL beoordeeld als ‘gewone’ bouwplannen.

http://www.ermelo.nl/portal-ermelo/documentenlijst_41804/item/nota-omgevingskwaliteit_10917.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=notaomgevingskwaliteit