• Home
  • Actueel
  • Beleidsregels creëren de ruimte bij inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

Beleidsregels creëren de ruimte bij inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

Glastuinbouw bommelerwaard

BügelHajema stelde het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard op in opdracht van de provincie Gelderland. De nadruk daarin ligt op ontwikkelingsruimte voor de (glas)tuinbouw. Hierbij is de beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten (GS) flexibel ingevuld aan de hand van beleidsregels.

Voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is een planologisch-juridisch kader gemaakt waarmee drie doelen worden gediend: toekomstbestendigheid van de sector, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het inpassingsplan heeft twee lagen, de laag van het bestaande recht en de laag van de ontwikkelingen. Die laatste laag is interessant. Deze bestaat uit een stelsel van wijzigingsbevoegdheden die zich uitstrekken over het hele plangebied. Het geeft GS een scala aan keuzemogelijkheden om de aangewezen deelgebieden te herstructureren. Dit omvangrijke keuzepalet, in termen van inhoud en fasering, houdt een grote mate van beleidsvrijheid in voor GS. In het algemeen wordt van een bestuursorgaan verwacht dat het op een voorspelbare en consistente manier gebruik maakt van die beleidsvrijheid. Omgekeerd wil het bestuursorgaan niet de speelbal worden van allerlei wensen en initiatieven die bij hem worden neergelegd. Het gaat bij deze beleidsvrijheid dus om het spanningsveld met rechtszekerheid.

Wij hebben GS voorgesteld om dat spanningsveld op te lossen met nieuwe beleidsregels. Met die beleidsregels leggen GS vast hoe zij gebruik zullen maken van de bestuurlijke vrijheid die Provinciale Staten hun hebben gegeven. In de besluitvorming over de wijzigingsplannen heeft dit tot gevolg dat GS ter motivering van een concreet besluit kunnen volstaan met een verwijzing naar de beleidsregel. Rechtszeker en toch flexibel!

De wijzigingsbevoegdheden zijn aan voorwaarden verbonden. Deze kunnen worden onderscheiden in leidende en opvolgende voorwaarden. De leidende voorwaarden hebben betrekking op ‘wat, waar en wanneer?’ De opvolgende voorwaarden komen aan bod nadat de leidende voorwaarden zijn toegepast: als eenmaal bepaald is waar, wanneer en welk type wijzigingsplan aan de orde is, moet worden bepaald ‘hoe’ het wijzigingsplan dient te worden vormgegeven. De beleidsregels gaan uitsluitend in op de leidende voorwaarden.

De beleidsregels zijn hier terug te vinden:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/376694/376694_1.html

Het inpassingsplan is hier te vinden:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST1

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact