• Home
  • Actueel
  • Intergemeentelijke beleidsnotitie stimuleert innovatie Vitale Vakantie-parken Noord-Veluwe

Intergemeentelijke beleidsnotitie stimuleert innovatie Vitale Vakantie-parken Noord-Veluwe

vitale parkenDe Veluwe is een van de belangrijke toeristisch gebieden in Nederland. De gemeenten en ondernemers op de Noord-Veluwe willen investeren in een aantrekkelijk verblijf, dat aansluit op de wensen van de consument.
In het programma Vitale Vakantieparken werken acht gemeenten op de Noord-Veluwe samen met vele andere partijen aan een aanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. Er wordt samengewerkt in drie sporen: economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en veiligheid.

Aan BügelHajema is gevraagd om mee te werken aan de uitwerking van het ruimtelijke spoor. De centrale vraag daarbij is ‘Met welke juridisch-planologische instrumenten kan de benodigde innovatie op de vakantieparken van de Noord-Veluwse gemeenten plaatsvinden?’
BügelHajema heeft daarbij voorgesteld om niet te gaan zoeken naar aanpassing van de geldende bestemmingsplannen, maar om te kiezen voor een intergemeentelijke beleidsnotitie voor de kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie op de Noord-Veluwe. De aanpassing van bestemmingsplannen zou tijdrovend zijn en leidt mogelijk tot allerlei procedure alvorens er gebruik van gemaakt kan worden. Na vaststelling van de intergemeentelijke beleidsnotitie kunnen de colleges B&W van de betrokken acht gemeenten meewerken aan benodigde omgevingsvergunningen voor de kwaliteitsverbetering. De beleidsnotitie vormt de ruimtelijke onderbouwing en aan de gemeenteraden wordt gevraagd om een Algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor kwaliteits-verbeteringen van recreatiebedrijven die passen binnen de kaders van de beleidsnotitie. De begeleidingsgroep heeft inmiddels ingestemd met deze insteek.

In de opzet voor de beleidsnotitie is allereerst de ‘stip op de horizon’ als het ruimtelijke wensbeeld geformuleerd dat met de transformatie wordt nagestreefd. En daarbij is een definitie gezocht voor verblijfsrecreatie in zijn oorspronkelijke bedoeling. Geconstateerd is dat de realiteit op veel vakantieparken steeds verder afglijdt van het oorspronkelijke doel, door bijvoorbeeld uitponding. Dat wordt als het ‘wegbewegen’ benoemd.
Met de beleidsnotitie wordt een juridisch-planologisch beleid in gang gezet om het proces van ‘weg-bewegen’ een halt toe te roepen, respectievelijk het proces van ‘toebewegen’ naar het uiteindelijke doel op gang te brengen. Een cruciaal begrip in dit kader is ‘ruimtelijke kwaliteit’.
Daarbij is geanalyseerd dat de ‘groene buffer’ en ‘toekomstbestendig beheer’ de sleutelbegrippen zijn. Deze zijn in de beleidsnotitie zorgvuldig verder uitgewerkt met bouwstenen.

Het project zit inmiddels in het stadium van de vertaling naar ruimtelijk-juridische beleidsdoelstellingen. Daarbij wordt gewerkt met de termen Verleiden, Stimuleren, Vertrouwen en Verbieden. Maar daarover dus later meer.

Zie ook:
http://www.vitalevakantieparken.nl/default.aspx

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact