• Home
  • Actueel
  • Eerste fase reconstructie N629-A27 kan van start

Eerste fase reconstructie N629-A27 kan van start

N629

De reconstructie van een provinciale weg is vaak een ingewikkeld proces. Er zijn doorgaans vele belangen mee gemoeid, het vraagt om een nauwe samenwerking tussen provincie en gemeente(n), er moeten vele handen op elkaar gekregen worden en de tijdsdruk is door de aanlegeisen vaak groot. Realisatie en reconstructie van de infrastructuur, alsook het planologische spoor én de dialoog met de vele betrokkenen (omwonenden, grondeigenaren, belanghebbenden) vraagt om een wakkere houding en interactieve benadering.

We zijn als bureau dan ook best een beetje trots als een dergelijk project met succes wordt afgerond, zoals in september met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de N629. Dit plan, met een lange voorgeschiedenis, regelt de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 bij Oosterhout. Samen met ingenieursbureau Tauw maakte BügelHajema het bestemmingsplan en werden alle benodigde onderzoeken uitgevoerd.
Verantwoordelijk voor de aanpassing van de weg is de provincie. De gemeente Oosterhout doorliep de ruimtelijke procedures. Een nauw samenspel tussen provincie, gemeente en adviesbureaus heeft binnen afzienbare tijd in een vastgesteld bestemmingsplan geresulteerd.

Doel van het plan is een betere verkeersafwikkeling, grotere verkeersveiligheid en een verbetering van de leefbaarheid. De reconstructie beslaat twee delen, waarvan het eerste deel nu in een bestemmingsplan is vastgelegd. Hiermee wordt de aansluiting van de N629 op de Rijksweg A27 verbeterd, zodat er minder file zal staan en er meer verkeer afgewikkeld kan worden.
Tegelijkertijd doen provincie en gemeenten onderzoek naar het functioneren van de rest van de verbinding. Dit is deel 2 van het project, N629-Westerlaan genoemd. Hiervoor stelden beide bureaus reeds een MER op en wordt een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld.

Het eerste bestemmingsplan is een aantal malen aangepast en kende een uitbreide fase van inspraak en overleg. De reacties uit deze fase hebben geleid tot een aangepast technisch ontwerp en een vertaling daarvan naar het bestemmingsplan. Ook in de fase van zienswijzen is opnieuw zorgvuldig gekeken naar de ontvangen reacties en zijn opnieuw aanpassingen doorgevoerd.

Zie ook:
https://www.oosterhout.nl/inwoners/verkeer/n629-oosterhout-dongen/

Henk Veldhuis

Henk Veldhuis

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact