• Home
  • Actueel
  • Bouwregels geen effect op toetsing aan bestemmingsomschrijving

Bouwregels geen effect op toetsing aan bestemmingsomschrijving

Een opvallende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:1226) in mei dit jaar. Eigenaren van een bedrijfs- en kantoorcentrum aan de Spaarneweg te Cruquius (provincie Noord-Holland) willen in de bestaande bedrijfsruimten detailhandel uitoefenen. Het college van B&W is van mening dat dit gebruik op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan. In de bouwregels is namelijk opgenomen dat niet meer dan 34.900 m2 van het bruto bedrijfsvloeroppervlak mag worden gebruikt voor detailhandel. De eigenaren van het bedrijfs- en kantoorcentrum zijn het hier niet mee eens. Het perceel is namelijk voorzien van de bestemming ‘Gemengd’. Op basis van de bestemmingsomschrijving van de bestemming ‘Gemengd’ is detailhandel zonder meer toegestaan.

De Afdeling is het eens met de eigenaren van het pand. Zij stelt dat het gebruik van de bedrijfsruimten ten behoeve van detailhandel niet in strijd is met de bestemming ‘Gemengd’ en de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Uit de bouwregels van het bestemmingsplan kan niet worden afgeleid dat het in strijd is met het bestemmingsplan om de desbetreffende bedrijfsruimten voor detailhandel te gebruiken. Uit de aanhef van de bouwregels volgt dat deze bepaling voor het bouwen van gebouwen geldt. Doordat de desbetreffende bepaling is voorzien van de titel ‘Bouwregels’ bevat deze bepaling uitsluitend regels voor bouwen. En dus niet voor het gebruik van deze gebouwen. De bepaling is van betekenis voor toetsing van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Waarom is deze uitspraak zo van belang? Bij toetsing van toegestaan gebruik wordt niet getoetst aan de gebruiksregels én de bouwregels. Als het gebruik van een pand wijzigt en een verbouwing of vergroting is niet nodig (zoals hier het geval is), dan wordt het gebruik uitsluitend getoetst aan de bestemmingsomschrijving en de gebruiksregels van het bestemmingsplan.
Als de eigenaren de bedrijfsruimten wel zouden uitbreiden en ze zouden hiervoor een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebben, dan zou de desbetreffende bepaling uit de bouwregels wél van toepassing zijn. De Afdeling stelt immers dat de bouwregel met betrekking tot de maximering van de bedrijfsoppervlakte ten behoeve van detailhandel wel moet worden getoetst bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Kortom, bij het opstellen van het bestemmingsplan is het van het grootste belang dat de desbetreffende regels op de juiste plek in de planregels worden opgenomen. Gebruiksregels moeten worden opgenomen onder de kopjes ‘bestemmingsomschrijving’ of ‘specifieke gebruiksregels’. Het opnemen van een gebruiksbepaling in de bouwregels kan niet het gewenste effect hebben.