• Home
  • Actueel
  • Een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking. Wat verandert er?

Een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking. Wat verandert er?

ladderduurzameverstedelijkingEen nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking. Wat verandert er? Sinds afgelopen zaterdag wordt er gewerkt met een nieuwe systematiek van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Op 1 juli is namelijk een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) in werking getreden.  De nieuwe Ladder is bondiger en duidelijker: de 3 afzonderlijke treden en diverse overbodige zinsneden zijn geschrapt. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en de derde trede (de motiveringseis in hoeverre ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied passend zijn of worden ontsloten) is geheel komen te vervallen.

Er is ook een nieuw onderdeel toegevoegd aan artikel 3.1.6 (lid 3) Bro waarmee de Laddertoets bij flexibele planvormen kan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. Hierover zullen we later berichten.

Wat blijft is de onderbouwing van de behoefte en de regionale afstemming (indien de ontwikkeling een bovenlokale impact heeft) en ook de begrippen worden niet gewijzigd. Met dit laatste blijft de huidige jurisprudentie in stand.Voor ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied volstaat de onderbouwing van de behoefte.

Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt nog steeds een uitgebreide motiveringsplicht.  Hierin dient onderbouwd te worden waarom de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. Een afweging van alternatieven kan onderdeel zijn van deze onderbouwing, waarbij kwalitatieve en financiële argumenten gebruikt mogen worden.  Zo kan een alternatieve locatie afvallen omdat deze uitsluitend beschikbaar zou zijn na een kostbare bodemsanering. 

Bij de nieuwe Ladder hoort ook een nieuwe handreiking. Deze is gelukkig fors verbeterd en omvat ook tips, praktijkvoorbeelden en jurisprudentie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/

Er is geen overgangsrecht opgenomen bij de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening op 1 juli 2017. Dit betekent dat u bij gebruik van de oude laddersystematiek voldaan heeft aan de nieuwe motiveringsvereisten.

Heeft u vragen over het toepassen van de Ladder? Neem contact op met Jeroen van Brussel.

Jeroen van Brussel

Jeroen van Brussel

Senior adviseur omgevingsrecht / projectleider

Contact