• Home
  • Actueel
  • De Aanmeldnotitie: een nieuwe procedurestap in de vormvrije m.e.r.-beoordeling

De Aanmeldnotitie: een nieuwe procedurestap in de vormvrije m.e.r.-beoordeling

merOp 7 juli 2017 is een wetswijziging van het Besluit milieueffectrapportage inwerking getreden. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat vanaf 16 mei 2017 een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is een extra stap in de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het nut van deze notitie is dat al in een vroeg stadium beoordeeld wordt of de activiteit belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. De beslissing van het bevoegd gezag of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld, vindt plaats op basis van deze notitie.

Een aanmeldnotitie moet alleen worden opgesteld indien een particulier of een ondernemer de initiatiefnemer is van de voorgenomen activiteit. De notitie moet ingediend worden bij het bevoegd gezag. Deze aanmeldnotitie is vormvrij, maar heeft wel een aantal inhoudelijke voorwaarden. De aanmeldnotitie moet in ieder geval informatie bevatten over de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit. Binnen zes weken nadat de initiatiefnemer deze informatie heeft verstrekt, moet het bevoegd gezag beslissen of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Als het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, dan neemt deze de beslissing of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld in een zo vroeg mogelijk stadium (vóór de terinzagelegging van het ontwerpbesluit). Bevoegd gezag hoeft hiervoor géén aanmeldnotitie op te stellen. Zeker bij complexe projecten is het in het kader van de transparantie goed mogelijk dat de gemeente er verstandig aan doet wél een aanmeldnotitie op te stellen. Zij moet de beslissing nemen over de vraag of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Om deze beslissing te nemen moet ze dezelfde informatie vergaren als een particulier of ondernemer. Daarnaast moet deze informatie ook aan dezelfde beoordelingscriteria worden getoetst.

Deze wetswijziging is nog erg vers (en daarmee voer voor discussie). Wat de exacte uitwerking in de praktijk is, is nog onbekend. Per geval zal moeten worden beoordeeld welke stappen genomen moeten worden.

Last but not least, het is van belang om te realiseren dat de wetswijziging een terugwerkende kracht heeft tot 16 mei 2017. Dit kan gevolgen hebben voor plannen die reeds in procedure zijn. Onze adviseurs bespreken graag met u de te volgen stappen.