• Home
  • Actueel
  • De aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling: 10 (+ 1) vragen en antwoorden

De aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling: 10 (+ 1) vragen en antwoorden

buitengebied veendamDe aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling is met vraagtekens omgeven. Hieronder beantwoorden we de 11 meest gehoorde vragen. Heeft u een ándere vraag? Aarzel dan niet en stel hem aan ons.

1. Is een m.e.r.-aanmeldnotitie bij ieder plan verplicht?

Nee. Een aanmeldnotitie is, sinds 16 mei 2017, ook nodig wanneer sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit geldt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die voorkomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. maar onder de drempelwaarden blijven (en daarmee niet planMER-plichtig zijn). Het heeft niet alleen betrekking op een bestemmingsplan, maar ook op bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking. Er is geen ondergrens wat betreft het plan zelf; dus ook bij het ontwikkelen van een klein ruimtelijk plan (bijvoorbeeld één woning) is een aanmeldnotitie nodig.
Indien de gemeente initiatiefnemer is, hoeft deze geen aanmeldnotitie op te stellen.

Hierover kunt u hier meer lezen.


2. Is deze m.e.r.-aanmeldnotitie vormvrij?
Ja. Maar een aantal aspecten moet in de notitie aan bod komen: [1] kenmerken van het project, [2] plaats van het project, [3] kenmerken van de potentiële effecten.
De verdere inhoud is sterk afhankelijk van de achtergronden van de concrete plannen.

Meer informatie hierover vindt u hier


3. Moet voor plannen die al in voorbereiding zijn ook een m.e.r.-aanmeldnotitie gemaakt worden?
Ja. Eén van de belangrijkste gevolgen van de wetswijziging is dat met terugwerkende kracht vanaf 16 mei 2017 voor de bepaalde activiteiten een vormvrije m.e.r.-beoordeling bij het bevoegd gezag moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Plannen die toen nog niet waren vastgesteld moeten dus voorzien worden van een aanmeldnotitie. Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent geen overgangsrecht, het is meteen in werking getreden.


4. Moet een m.e.r.-aanmeldnotitie worden behandeld voordat een plan in procedure gaat?
Ja. De beslissing of een milieueffectrapportage opgesteld moet worden, moet zijn genomen vóór de terinzagelegging van het ontwerp van het ruimtelijk plan, en binnen zes weken nadat de aanmeldnotitie is ingediend.


5. Kan een m.e.r.-aanmeldnotitie zo kort zijn dat deze op één A4 past?
Ja. Dit is op zich mogelijk als het planvoornemen kleinschalig is en de potentiële effecten gering zijn. In dat geval kan een aanmeldnotitie kort en bondig zijn.


6. Is de gemeenteraad altijd bevoegd gezag?
Nee. Degene die bevoegd is het besluit te nemen waarop de aanmeldnotitie betrekking heeft, is tevens bevoegd de beslissing te nemen op de aanmeldnotitie. Bij een bestemmingsplan is dat de gemeenteraad. Bij een omgevingsvergunning is dit doorgaans het college van B&W. Indien het een ruimtelijk plan betreft waarbij de provincie bevoegd gezag is (bijvoorbeeld een ontgrondingsvergunning), dan beslist de provincie over de noodzaak om een MER op te stellen.


7. Kan er bezwaar gemaakt worden tegen de beslissing die uit een m.e.r.-aanmeldnotitie voortkomt?
Nee. Zelfstandig bezwaar en beroep staan niet open tegen de beslissing op een aanmeldnotitie. Wel kan de inhoud van de beslissing aan de orde komen in de procedure van het plan waar de beslissing bij hoort.


8. Kunnen er andere vervolgwerkzaamheden uit de aanmeldnotitie voortkomen als wordt besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld?
Ja. Het kan zijn dat in de aanmeldnotitie maatregelen worden benoemd om milieugevolgen door het plan te voorkomen. In het besluit wordt dan aangegeven op welk moment de voorgeschreven maatregelen gerealiseerd dienen te zijn. Daarnaast moet in de toelichting op het plan een beschrijving worden opgenomen van de te treffen maatregelen. Bij een bestemmingsplan moeten deze ook worden vastgelegd in de regels.


9. Gaat de m.e.r.-aanmeldnotitie onderdeel uitmaken van het plan?
Nee. Een aanmeldnotitie is een apart document en hoeft (later) niet verplicht te worden toegevoegd aan een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. Het is in die zin te vergelijken met een hogere waardeprocedure (voor geluid); een losse procedure waar melding van gemaakt wordt in de toelichting. De beslissing en de motivering dienen wel in de toelichting bij het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning te worden verwerkt.


10. Volgt op de beslissing over een aanmeldnotitie een publicatie?
Nee. De beslissing hoeft niet ter inzage te worden gelegd, of gepubliceerd te worden. Volstaan kan worden met een schriftelijke mededeling van de beslissing aan de aanvrager.


11. Is er al jurisprudentie op de aanmeldnotitie?
Nee. De wetswijziging is dusdanig recent dat er nog geen uitspraken zijn geweest die op de aanmeldnotitie betrekking hebben. Omdat de m.e.r.-aanmeldnotitie voer is voor discussie zal op termijn ongetwijfeld jurisprudentie ontstaan. De meest zekere route voor nu is om een m.e.r.-aanmeldnotitie op te stellen en in te dienen voor die nieuwe of lopende projecten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r. en onder de drempelwaarden blijven.

Nelleke Linthorst

Nelleke Linthorst

Adviseur voor de leefomgeving / communicatieadviseur

Contact