• Home
  • Actueel
  • Het combineren van kruimelgevallen in een omgevingsvergunning, mag dat?

Het combineren van kruimelgevallen in een omgevingsvergunning, mag dat?

Is het mogelijk om tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen voor de functiewijziging van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk op grond van artikel 4 bijlage II Bor? Deze vraag is recent behandeld door de Raad van State, over een project van ons bureau. Uit de uitspraak van de Afdeling is gebleken dat het combineren van twee kruimelgevallen in één omgevingsvergunning mogelijk is.

Bij de gemeente Hollands Kroon was het verzoek binnengekomen om een bestaand bedrijfsgebouw in Haringhuizen om te bouwen tot woning, waarbij een deel werd gesloopt en een deel werd uitgebreid. De nieuwe functie wonen was in strijd met de geldende beheersverordening voor het betreffende perceel en daarom is gekozen om de kruimelgevallenregeling toe te passen.

In de voorliggende zaak heeft het college toepassing gegeven aan artikel 4 aanhef en onder 1 en 9 van bijlage II bij het Bor. Op grond van artikel 4, aanhef en onder 9, van bijlage II bij het Bor is het gebruik van het bouwwerk gewijzigd naar wonen. Tegelijk is artikel 4, aanhef en onder 1, van bijlage II bij het Bor toegepast, waardoor is toegestaan dat het bestaande bijbehorende bouwwerk wordt verbouwd en uitgebreid.

Door de appellant werd gesteld dat niet op juiste wijze toepassing was gegeven aan het Bor door gebruik te maken van de combinatie van mogelijkheden van de verschillende onderdelen van artikel 4 bijlage II Bor.

In de uitspraak van 4 oktober 2017 verwijst de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naar de Nota van toelichting en stelt de Afdeling dat de onderdelen zoals genoemd in artikel 4 bijlage II bij het Bor gecombineerd kunnen worden toegepast. Bij een nieuwe ontwikkeling kan dus (onder vergelijkbare omstandigheden) een omgevingsvergunning worden verleend voor een bepaald gebruik van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk.

Evie van den Berg

Evie van den Berg

Jurist omgevingsrecht