• Home
  • Actueel
  • Inzetten van Omgevingswet bij NIMBY-projecten. Een casus.

Inzetten van Omgevingswet bij NIMBY-projecten. Een casus.

Maak een plan dat draagvlak heeft, dat alle belangen behartigt en dat uitvoerbaar is binnen een bepaalde termijn. Dat was de opdracht die ons bureau meekreeg om een ‘NIMBY-project’ los te trekken. De kernbegrippen van de Omgevingswet kunnen juist voor NIMBY-projecten heel geschikt zijn. Deze projecten vragen om een integrale benadering, met duidelijke kaders maar zonder vooraf ingevuld eindresultaat. Participatie en samenwerken zijn essentieel om te komen tot een gedragen plan, waarbij van iedereen gevraagd wordt om mee te ‘bewegen’. Zo kan een plan ontstaan dat in brede zin leidt tot kwaliteitswinst.

De probleemstelling: Ingesloten tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa (gemeente Asten), liggen drie grote bedrijven: een puinbrekersbedrijf, een betoncentrale en een bedrijf dat grondstoffen voor diervoeders produceert. Bedrijven die de ambitie hebben om uit te breiden. Ze zijn ontsloten via een smal weggetje dat pal langs enkele woningen loopt en ze veroorzaken hinder in de omgeving. Ze liggen in een gebied waar ook andere wensen spelen; zo wil het waterschap de Aa laten meanderen, wil de provincie de ecologische hoofdstructuur en de groen-blauwe mantel realiseren en wil de gemeente de entree van Asten verbeteren. Drie bedrijven die na een gemeentelijke grenscorrectie bovendien niet meer op een bedrijventerrein liggen, maar in het buitengebied. Kortom, een op het eerste oog onmogelijke opgave die door de provincie Noord-Brabant als pilot is gesubsidieerd.

nimby2

Voor deze casus zijn we met alle partijen (gezamenlijk en afzonderlijk) in gesprek gegaan om te onderzoeken of een plan mogelijk is dat op ieders draagvlak kan rekenen én milieutechnisch en financieel uitvoerbaar is. Het proces was daarbij veel intensiever dan het opstellen van het uiteindelijke plan. En het is gelukt! Begin oktober is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd dat voorziet in:

  • een toekomstbestendige uitbreiding van de bedrijven;
  • voldoende ruimte voor de Aa, inclusief grondruil om het beekherstel over grotere lengte mogelijk te maken;
  • landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein;
  • verbetering van de beeldkwaliteit van het diervoederbedrijf;
  • verlegging van de ontsluitingsweg waarmee de geluidbelasting afneemt ten opzichte van de huidige situatie én het veiliger wordt voor de vele scholieren die dagelijks langsfietsen.

Een plan dat positief is ontvangen door alle partijen, inclusief de fracties van de gemeenteraad van Asten. Deze casus toont weer aan, over de omgevingswet moet je niet te veel praten, je moet het gewoon doen.

nimby3

Tanja Casimir

Tanja Casimir

Senior adviseur voor de leefomgeving

Contact