• Home
 • Actueel
 • Energie- en klimaatbeleid, goed voor de natuur?

Energie- en klimaatbeleid, goed voor de natuur?

Een paradox: De natuur komt in de knel door de mooie ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat. Deze ontwikkelingen, gericht op een duurzame toekomst, zijn niet altijd positief voor de plaatselijke flora en fauna. En dat terwijl er volop kansen zijn om natuur mee te koppelen aan nieuw klimaatbeleid. Natuur kan vaak zonder noemenswaardige kosten worden opgenomen in nieuwe duurzaamheidsplannen. Hoe dit kan? Wij zetten vier kansen op een rij, waar u morgen mee aan de slag kunt:

 1. Beheer organische stof
  De landbouw heeft niet alleen effect op het klimaat via energiegebruik, maar ook via bodembeheer. Met het vastleggen van koolstof in de bodem wordt de emissie van CO2 naar de atmosfeer verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door meer gebruik van organische meststoffen zoals compost, door meer granen of peulvruchten te telen, of door de grond minder intensief te bewerken. Deze maatregelen zijn tegelijk goed voor het bodemleven, dat weer als voedsel kan dienen voor akker- en weidevogels.

 2. Zonneweide in besloten landschap
  Bij agrariërs en investeerders staan zonneweides volop in de belangstelling. In een meer besloten landschap blijft de landschappelijke impact beperkt. Als percelen met zonnepanelen de plaats innemen van intensief gebruikt grasland of mais, dan kan de natuurwaarde hier al snel toenemen. Tussen de zonnepanelen is het beheer extensiever dan op agrarische grond, er zijn hier geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dat biedt kansen voor kruidenrijke begroeiing met wilde bijen en amfibieën. Die waarde kan bovendien enorm versterkt worden door aan de slag te gaan met natuurgericht beheer van randen en extra natuurelementen.

 3. Biomassa uit de natuur
  Nog in het agrarisch landschap aanwezige houtsingels en houtwallen hebben vaak achterstallig onderhoud. De begroeiing wordt dan eentoniger en ondergroei krijgt weinig kans. Hout uit deze singels en wallen kan benut worden als biomassa voor energie-opwekking. Door natuurgericht onderhoud kan de variatie toenemen, en krijgen planten van bosranden kans hier te ontwikkelen. Bloemen, vlinders en struweelvogels profiteren hier weer van.

 4. Renovatie met nestvoorzieningen
  Bij de renovatie van woningen door bijv. woningbouwcorporaties, worden steeds vaker extra isolatiemaatregelen aan de buitenkant genomen. Dit zorgt voor een forse besparing in het energieverbruik. Het biedt tevens prima mogelijkheden om nestvoorzieningen en verblijfplaatsen voor bijv. gierzwaluwen of vleermuizen in te bouwen.

Het blijkt, natuur en klimaat zijn goed te koppelen. Het klimaatbeleid fungeert als motor, door natuur mee te koppelen kan tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving omhoog. Dit levert absolute winst op. De kennis is er al; door de kennis uit verschillende sectoren creatief te koppelen in beleid en in uitvoering, wordt 1 + 1 echt 3.

Henk Kloen

Henk Kloen

Ecoloog

Contact