• Home
  • Actueel
  • Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet

gebiedsdorpsEvenals de Tweede kamer heeft ook de Eerste Kamer op 17 april jl. het wetsvoorstel ten behoeve van het vervallen van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen als een hamerstuk aangenomen. Hieruit blijkt dat onze wetgever het actualiseren van bestemmingsplannen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ziet als onnodige ballast. Uit de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever gemeenten ruimte wil geven om te starten met het opstellen van een omgevingsplan. Maar, is een actueel bestemmingsplan niet juist de beste voorbereiding op de Omgevingswet?

Uit de conceptteksten van de Invoeringswet blijkt dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet het bestemmingsplan gelijk wordt gesteld aan het omgevingsplan. Daarna krijgen gemeenten -zeer waarschijnlijk- tien jaar de tijd om hun bestemmingsplannen om te vormen naar een omgevingsplan.

Naar aanleiding van het vervallen van de actualiseringsplicht heeft Geonovum op 31 mei 2018 de handreiking ‘Data op Orde’ gepubliceerd. De handreiking wil gemeenten aansporen om de aanwezige data op www.ruimtelijkeplannen.nl op te ruimen om de overgang naar het Digitale Stelsel Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen. De aanwezige planvoorraad wordt immers door het voorgenomen overgangsrecht van rechtswege een omgevingsplan. Een voorbeeld van een opschoningsactie is het verwijderen van voorontwerp- en ontwerpversies van een bestemmingsplan. Alleen het onherroepelijke bestemmingsplan blijft raadpleegbaar, ook na 2021.

Daarom kan het hebben van een actueel bestemmingsplan de beste voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn. Vooral voor gemeenten die niet voorop lopen in het werken met de Omgevingswet. Na de inwerkingtreding van de wet is er duidelijkheid over de digitale standaarden waaraan moet worden voldaan en alle huidige onduidelijkheden uit de wetgeving zijn opgelost. Kortom, nu oude(re) bestemmingsplannen updaten, opschonen en bijhouden is zo gek nog niet. Dan ligt er na 2021 een goede basis om rustig met instrumenten uit de Omgevingswet aan de slag te gaan.