• Home
  • Actueel
  • Zoeken naar (nieuw) perspectief voor recreatiebedrijven

Zoeken naar (nieuw) perspectief voor recreatiebedrijven

recreatietransformatieIn opdracht van de provincies Utrecht en Noord-Holland werkt BügelHajema in samenwerking met Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd aan het in kaart brengen van de kwaliteit van recreatiebedrijven. Dat doen we voor vakantieparken, hotels en jachthavens. Beide provincies willen inzicht in de levensvatbaarheid van de recreatiebedrijven en hebben de intentie hen te ondersteunen om in de toekomst goed en duurzaam verder te kunnen. Voor Noord-Holland beperkt het onderzoek zich tot de kop van de provincie. 

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd bezoekt alle recreatiebedrijven en neemt een vitaliteitscan af. Elk recreatiebedrijf wordt ingeschat op het gebied van kwaliteit en toekomstperspectief.
Bij twijfel over voldoende toekomstperspectief of wanneer dit als onvoldoende wordt bestempeld, voeren wij de door ons ontwikkelde transformatiescan uit. Deze scan brengt opties voor het omvormen van een park naar een andere functie in kaart. Daarnaast wordt de haalbaarheid vanuit verschillende invalshoeken bekeken.

Een voorbeeld hiervan is een transformatie naar permanente bewoning of tijdelijke bewoning door asielzoekers. Ook kan gedacht worden aan het koppelen van bedrijven, waarbij de ene uitbreidingsruimte krijgt door een ander terrein terug te geven aan de natuur. Hierbij wordt niet alleen naar het bedrijf zelf gekeken, maar ook naar koppelkansen op regionaal niveau.

Bij de transformatiescan nemen wij verschillende aspecten onder de loep:

  • De fysieke mogelijkheden van het park: denk hierbij aan de ligging, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de gebouwen
  • De omgeving van het park: denk hierbij aan onderzoek naar kansen en bedreigingen ten aanzien van een omschakeling naar een nieuwe functie.
  • De behoeften in de regio: denk hierbij aan het in kaart brengen van de behoeften in de regio, waar met de omschakeling van het park op ingespeeld kan worden. Dit wordt gedaan met behulp van behoeftenonderzoek en visiedocumenten.

De onderzoeken en analyses leiden tot een concreet advies en een indicatie van de haalbaarheid. Het geeft bedrijven inzicht in hun toekomstperspectief en geeft kansen aan voor een nieuw perspectief.

De transformatiescans in Noord-Holland zijn afgerond en besproken met de bestuurders. Er is ingezoomd op een mogelijke transformatie naar een (tijdelijke) woonfunctie. Gebleken is dat de kwaliteit van de parken en de opstallen en hotels/pensions niet voldoende is voor een omzetting naar een woonfunctie. In een aantal gevallen is het wel mogelijk om er tijdelijk mensen te laten wonen, de eisen zijn dan minder hoog.

De tijdelijke huisvesting van spoedzoekers of buitenlandse medewerkers kan een verdienmodel vormen om de definitieve functieverandering te realiseren. We werken nu met de provincie Noord-Holland aan een afwegingskader voor de transformatie op parkniveau; onder welke voorwaarden is de functiewijziging mogelijk en waar moet aan voldaan worden?

In Utrecht zijn we in de afrondende fase. Wij zijn ervan overtuigd dat, zeker in deze onzekere tijd, de scans helpen bij het zoeken naar houvast in de vorm van een (nieuw) perspectief.

Wies ten Have

Wies ten Have

Directeur / Adviseur voor de leefomgeving

Contact