• Home
  • Actueel
  • Ruimtelijke Verkenning stikstofgevoelige natuur

Ruimtelijke Verkenning stikstofgevoelige natuur

BiodiversiteitDe Nederlandse Natura 2000-natuur staat onder druk en heeft te lijden onder een te hoge hoeveelheid
stikstofdepositie. Via de structurele aanpak stikstof zet het Rijk in op maatregelen om enerzijds de
stikstofemissies te verkleinen en anderzijds de natuurgebieden te herstellen. Beide sporen hebben als
doel de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden te bereiken. Naast bronmaatregelen en
directe natuurmaatregelen kan ook een meer natuurinclusieve ruimtelijke inrichting van de omgeving van
het Natura 2000-gebied een bijdrage leveren. Dit is het derde spoor van de structurele aanpak stikstof en
hiervoor dient deze verkenning.

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting is het natuurinclusiever maken van gebieden waar andere ruimtelijke
functies dan natuur dominant zijn. Dit gaat verder dan alleen het letterlijk inrichten van een gebied of
locatie: ook het ruimtelijke gebruik (met positieve effecten op stikstofgevoelige Natura 2000-natuur) valt
hieronder. Een ontwikkeling is met andere woorden binnen deze verkenning pas ‘natuurinclusief’ als er
een causaal verband bestaat tussen de ruimtelijke inrichting of het gebruik en een verbeterde natuurkwaliteit
binnen het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Die verbeterde natuurkwaliteit kan tot uitdrukking
komen in verbeterde condities (bodem, water, lucht), meer biodiversiteit of vergroting van leefgebied,
waardoor robuustere en meer weerbare Natura 2000-natuur ontstaat.

In de verkenning ‘Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke Inrichting rond Natura 2000-
gebieden’ is onderzocht hoe en hoeveel een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan
stikstofgevoelige Natura 2000-natuur in Nederland. Als werkmethode is het zogenoemde ‘ontwerpend
onderzoek’ toegepast, met als doel om inzicht te verkrijgen in de verschillende mogelijkheden voor
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting.

Graag verwijzen wij u door naar bijgaande link naar het rapport waarin u de resultaten van deze verkenning kunt lezen.
https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/verkenningen-voor-stikstofopgave-voor-de-langere-termijn

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Bügel.

Peter Bügel

Peter Bügel

Directeur / Ruimtelijk econoom

Contact