beeldkwaliteitsbeleid

  • Home
  • Beeldkwaliteitsbeleid

Beeldkwaliteitsbeleid

Beeldkwaliteitsbeleid is een instrument voor het borgen van het uiterlijk van gebouwen en hun omgeving bij nieuwe ontwikkelingen. BügelHajema Adviseurs pleit hierbij voor een aanpak waarbij traditionele beeldkwaliteitsplannen worden vervangen door een beeldkwaliteitsproces. Bij deze aanpak wordt niet vooraf een kader bedacht, maar wordt samen met de gemeente en initiatiefnemers een proces doorlopen dat is gericht op ruimtelijke kwaliteit. Dit kan bij veranderingen op een specifiek erf in de vorm van een keukentafelgesprek of bij meer omvangrijke ontwikkelingen in de vorm van een aantal workshops. BügelHajema Adviseurs heeft vervolgens de expertise in huis om voor elke ontwikkeling (zowel in bebouwd gebied als in het buitengebied) de beeldkwaliteit te borgen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Ruimtelijke kwaliteit in het bestemmingsplan
  • Beeldkwaliteitsplan

Ruimtelijke kwaliteit in het bestemmingsplan
Het borgen van ruimtelijke kwaliteit kan via het bestemmingsplan een plaats krijgen. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op de gewenste beeldkwaliteit met de overeengekomen eisen (bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing). Vervolgens wordt de realisering van de gestelde eisen door het stellen van een voorwaardelijke bepaling in de regels van het bestemmingsplan afgedwongen. Door opname in het bestemmingsplan krijgen deze voorwaarden een harde juridische status.

Beeldkwaliteitsplan
Met name voor grotere nieuwe ontwikkelingen is het opstellen van een zelfstandig beeldkwaliteitsplan een goede keuze voor het vastleggen van de overeengekomen ruimtelijke uitstraling. Het beeldkwaliteitsplan wordt als aanvulling op de welstandsnota vastgesteld door de gemeenteraad en wordt gebruikt bij de welstandstoetsing. BügelHajema Adviseurs heeft veel ervaring in het opstellen van beeldkwaliteitsplannen voor woonuitbreidingen en bedrijventerreinen.

Ons bureau heeft verder ruime ervaring in het opstellen van beleidsnota's voor het landelijk gebied, waarin wordt gekeken naar alle verwachte veranderingen en de manier waarop de gemeente hiermee zou kunnen omgaan. Voor aanvragen van schaalvergroting, nevenfuncties en functieveranderingen ontstaat zo een kader voor het voeren van keukentafelgesprekken. Gemeenten kiezen voor verschillende middelen. Voor de gemeente Drechterland maakten wij een structuurvisie landschap, voor de voormalige gemeente Wûnseradiel een kadernota ruimtelijke kwaliteit en voor de gemeente Midden-Drenthe een beeldkwaliteitsplan buitengebied. Voor de gemeente Weststellingwerf is door ons een handleiding gemaakt, waarin agrariërs stap voor stap worden begeleid naar het zelfstandig opstellen van een erfinrichtingsplan.

Johan Kruiger

Johan Kruiger

Architectuurhistoricus / adviseur voor de leefomgeving

Contact