• Home
  • nieuws - BugelHajema

nieuws - BugelHajema

Trend: Veegplan Buitengebied biedt mooie kansen

noordoostpolderSteeds meer gemeenten stappen af van het opstellen van postzegelbestemmingsplannen in het buitengebied. Voor ontwikkelingen waarbij een eenvoudige afwijking van het bestemmingsplan niet volstaat, maken veel gemeenten liever een bestemmingsplan waarin alle initiatieven worden meegenomen die op dat moment ‘op de plank’ liggen. De gemeente Noordoostpolder is van plan om met enige regelmaat zo’n bestemmingsplan – een zogenaamd veegplan – op te stellen.

Het voordeel van deze aanpak schuilt vooral in tijdwinst bij de voorbereiding van en tijdens de bestemmingsplanprocedure. Een gemeente is nu slechts eenmaal tijd kwijt aan het begeleiden van een bestemmingsplanprocedure, in plaats van het begeleiden van de diverse afzonderlijke (kleine) bestemmingsplannen. Vanwege de gecoördineerde aanpak kan ook de kwaliteit van de onderbouwing van de afzonderlijke initiatieven toenemen.

'Topless zonnen in de tuin'. Privacy in een bestemmingsplan of omgevingsplan

glurenEen ondernemer heeft een plan met daarin een hoge uitkijktoren. De ondernemer organiseert zelf het gesprek met de omgeving over zijn plan voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daarin komt naar voren dat de bewoners met name bedenkingen hebben tegen de toren vanwege het uitzicht op hun tuinen en privacy (onder andere het topless zonnen in de tuin wordt aangehaald).

De ondernemer is bereid maatregelen te treffen aan de toren en vraagt of die ook in het bestemmingsplan geborgd kunnen worden. Daarmee wordt ook voor de lange termijn (bij overname door een andere partij) de privacy geborgd. De gemeente ziet dat belang ook en wil dit goed geregeld hebben. Een voorwaardelijke verplichting in de regels kan er voor zorgen dat de toren wordt gebouwd (en gehandhaafd) en dat hierbij het uitzicht op woonkavels vanuit de toren is afgeschermd.

10 vragen én antwoorden over de energietransitie

10vragenMet de vragen rondom de haalbaarheid en de inhoud van het definitieve pakket klimaatmaatregelen, is de energietransitie in 2019 zichtbaar voor iedereen. Het heeft invloed op de verkiezingsuitslag en voor- en tegenstanders roeren zich steeds scherper.

Maar wat houdt deze energietransitie eigenlijk in? En hoe zorgen gemeenten ervoor dat mensen in die verandering stap voor stap mee worden genomen? Welke tools zijn er? En waarom lijkt het zwaartepunt van de energietransitie op lokaal niveau te liggen?

Lees meer...

10 vragen en antwoorden over de toekomst zonder PAS

uitnodigingsplanologieDe passende beoordeling als basis voor het PAS is onvoldoende. Dat blijkt uit de uitspraak van Raad van State van 29 mei jl. De uitspraak gaat over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (ECLI:NL:RVS:2019:1603) en over de vraag of beweiden en bemesten van gronden vergunningplichtig is (ECLI:NL:RVS:2019:1604).

Dit heeft gevolgen voor veel ruimtelijke ontwikkelingen. Hieronder behandelen we de meest gestelde vragen over de uitspraak.

20 Waardmakerteams maken omgevingsvisie

waardmakersDe gemeente Hoeksche Waard heeft een prachtig magazine uitgebracht over het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Dit als dank aan 200 Waardmakers; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de Hoeksche Waard. In 20 teams maakten de Waardmakers hun eigen visie, rekening houdend met de opgaven waar de Hoeksche Waard voor staat. De visies waren van hoog niveau en gelukkig waren veel Waardmakers het in grote lijnen met elkaar eens. Adviseurs BMC en BügelHajema brachten alle visies samen tot één omgevingsvisie. Na de zomer zal de omgevingsvisie nog de formele procedure doorlopen, waarna vaststelling kan plaatsvinden.

Aan de slag met het PIP voor de aanleg van de N279

n279In samenwerking met ingenieursbureau Tauw gaan we in februari aan de slag om het PIP en het realisatiecontract op te stellen voor de aanleg van de N279 (Noord-Brabant). Van de uitgenodigde bureaus scoorde de combinatie Tauw/BügelHajema het beste op basis van de verhouding prijs en kwaliteit.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren is een aanpassing van de provinciale weg nodig. Met name veel aansluitingen en kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt. Het PIP (provinciaal inpassingsplan) gaat vastleggen waar precies welke bestemming komt voor de weg en de directe omgeving. In werkateliers wordt al met bewoners gesproken over de veranderingen.

Aan de slag voor het Ministerie van Economische Zaken

miezHet consortium van BügelHajema/Berenschot heeft de bijzondere opdracht gekregen om het Ministerie van EZ aanbevelingen te geven hoe de doelen van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) onder de Omgevingswet, het beste kunnen worden behaald.

De drie energiedirecties van het Ministerie van EZ hebben als gezamenlijke missie ‘toewerken naar een CO²-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is’. Wil die missie slagen, dan is maatschappelijk draagvlak voor het ruimtebeslag van energievoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde.
De praktijk is evenwel dat het ministerie vaak genoodzaakt is om de aanleg juridisch af te dwingen. Het ‘nimby-reflex’ is hardnekkig. Gelukkig is de bewustwording in de samenleving over de noodzaak van de energietransitie in volle gang.
Met de ophanden zijnde invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie zich gerealiseerd dat op een andere wijze gewerkt kan gaan worden. De Omgevingswet biedt veel kansen en mogelijkheden. De nieuwe wet gaat uit van het hanteren van de beleidscyclus die continu de kwaliteit van de fysieke leefomgeving moet verhogen en die ruimte geeft aan ontwikkeling.

Actualisering bestemmingsplan Landelijk gebied Lopik met verbrede reikwijdte

LopikBügelHajema heeft opdracht gekregen om het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Lopik te actualiseren. Geen gewone actualisering. De gemeente heeft dit plan namelijk bij het ministerie aangemeld als project met een ‘verbrede reikwijdte’. Daarmee wil de gemeente vooruitlopen op de komst van de Omgevingswet. Dat biedt uitstekende mogelijkheden om onze kennis en kunde voor de vernieuwingen in het omgevingsrecht toe te passen!

Anders dan anders, maar we zijn er!

thuiswerkenHoe is het met u? Wat is er korte tijd veel veranderd! Nederland schakelt om, en natuurlijk schakelen wij mee. Veel van onze collega’s werken thuis en de eerste ‘vergaderingen op afstand’ zijn achter de rug. Bijeenkomsten en vergaderingen op locatie vervangen we door digitaal contact. Zo houden we de vaart er zo veel mogelijk in, ook voor uw projecten en plannen.

Hebt u vragen? Of zoekt u contact met ons bureau? Dat kan via de normale kanalen. De telefoon wordt bemand, collega’s beantwoorden hun mail en hun mobiel. Soms duurt dit misschien wat langer, omdat we ook thuis alle ballen in de lucht houden. Anders dan anders, maar we zijn er!

Behalve de telefoon of email gebruiken we ook andere vergadermiddelen, we kunnen dus persoonlijk met u overleggen. Ook kunnen we onze digitale middelen inzetten om informatieavonden of presentaties te vervangen voor een online alternatief. Zo brengen we plannen en projecten toch verder!

Ons bureau sluit aan bij de adviezen van het RIVM over het Coronavirus. Onze aller gezondheid en veiligheid is nu het belangrijkste. Onze werkzaamheden passen we hierop aan, maar ze stoppen niet.

We hopen u snel in goede gezondheid weer te kunnen treffen, tijdens een cursus, een vergadering of een inspirerende dag over de Omgevingswet!

Anders dan anders: zo praat u de raad bij met een video!

animatie

In de anderehalvemetersamenleving zijn bijeenkomsten een stuk moeilijker te organiseren. Hoe praat u uw gemeenteraad bij over nieuwe plannen? Of heeft u interessant nieuws voor uw inwoners?

Dat kan heel eenvoudig met een video. Zoals dit filmpje voor de raad van de gemeente Coevorden. Deze animatievideo informeert de raad uitgebreid over de stand van zaken van hun omgevingsvisie.

 

Bedrijfsuitbreiding Enza Zaden voorgedragen voor de Arie Keppler prijs 2016

enzaVanuit onze vestiging Leeuwarden is in 2014 gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijf Enza Zaden, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat (commerciële) vestigingen en verdelings- en productiestations heeft in meer dan 20 landen verspreid over de wereld. Het bedrijf is gericht op zaadveredeling voor groenterassen en mag met recht een van de prominente kanjers van onze Nederlandse economie worden genoemd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enkhuizen en vanwege de groei die het bedrijf doormaakt is uitbreiding van deze hoofdvestiging noodzakelijk.

Ons bureau nam de stedenbouwkundige uitwerking en de beeldkwaliteit voor zijn rekening. Dat voor het plan maatwerk is geleverd, waarbij zorgvuldig naar de omgeving is gekeken, blijkt wel uit het feit dat het plan is voorgedragen voor de Arie Kepplerprijs 2016 (categorie ‘utiliteitsbouw’).

Beleidsregels creëren de ruimte bij inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

Glastuinbouw bommelerwaard

BügelHajema stelde het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard op in opdracht van de provincie Gelderland. De nadruk daarin ligt op ontwikkelingsruimte voor de (glas)tuinbouw. Hierbij is de beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten (GS) flexibel ingevuld aan de hand van beleidsregels.

Voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is een planologisch-juridisch kader gemaakt waarmee drie doelen worden gediend: toekomstbestendigheid van de sector, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het inpassingsplan heeft twee lagen, de laag van het bestaande recht en de laag van de ontwikkelingen. Die laatste laag is interessant. Deze bestaat uit een stelsel van wijzigingsbevoegdheden die zich uitstrekken over het hele plangebied. Het geeft GS een scala aan keuzemogelijkheden om de aangewezen deelgebieden te herstructureren. Dit omvangrijke keuzepalet, in termen van inhoud en fasering, houdt een grote mate van beleidsvrijheid in voor GS. In het algemeen wordt van een bestuursorgaan verwacht dat het op een voorspelbare en consistente manier gebruik maakt van die beleidsvrijheid. Omgekeerd wil het bestuursorgaan niet de speelbal worden van allerlei wensen en initiatieven die bij hem worden neergelegd. Het gaat bij deze beleidsvrijheid dus om het spanningsveld met rechtszekerheid.

Bestemmingsplan en Omgevingsplan in relatie tot de nieuwe Wet natuurbescherming

Dynamisch omgevingsmanagementVandaag (23 mei) is een nieuwe uitgave (supplement) verschenen van Op dezelfde leest (Platform31). Deze gaat over het Bestemmingsplan en Omgevingsplan in relatie tot de nieuwe Wet natuurbescherming. Op dinsdag 30 mei is er een studiemiddag in Utrecht waarin het supplement wordt toegelicht en behandeld aan de hand van diverse casussen.
Meer informatie over deelname aan de studiemiddag is verkrijgbaar bij mr Albert Jan Meeuwissen (Bugelhajema) of Maarten Hoorn (Platform31). Je kan bij hen ook terecht voor het opvragen van het supplement.

Beweging in mobiliteit!

verkeer2Wist u het al? De nieuwe publicatie van CROW vervangt nr. 317

Wat is de verkeersgeneratie bij een nieuwbouwproject en hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Om dit vast te stellen, maakt uw gemeente waarschijnlijk gebruik van de publicaties van CROW. Sinds begin dit jaar heeft CROW een nieuwe publicatie die het veelgebruikte boekje uit 2012 (nr. 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) vervangt.

Een logische stap, want de mobiliteitsmarkt is volop in beweging. Trends en ontwikkelingen zoals een toenemend gebruik van het OV, het autodelen (verminderd autobezit) en de opkomst van elektrische voertuigen creëren verandering. Daarnaast is er een toenemende vraag naar oplaadpunten in de openbare ruimte vanwege het elektrisch rijden. Hier wordt op ingespeeld ten koste van ‘gewone’ parkeerplaatsen.

Bijzondere opdracht visie en bestemmingsplan buitengebied Moerdijk

Moerdijk

Eind oktober 2015 kwam het bericht dat BügelHajema de visie, het bestemmingsplan en het planMER voor het buitengebied mag gaan opstellen. En dat na een bijzondere aanbestedingsvorm: BVP = Best Value Procurement.
Kort gezegd: de gemeente heeft een doel en zoekt daarvoor een expert om dat doel te realiseren. Het ‘hoe’ wordt in belangrijke mate overgelaten aan het bureau.

Het doel is een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen visie en bestemmingsplan. Dat wil zeggen met brede participatie van belanghebbenden en betrokkenen. Ofwel: helemaal in de geest van de nieuwe Omgevingswet.
De visie moet gaan bestaan uit:

  • een visie als onderlegger voor het bestemmingsplan en als afwegingskader voor ontwikkelingen;
  • een landschapskwaliteitsplan;
  • een visie op de bebouwingsconcentraties en kernrandzones.

En om het bestemmingsplan te kunnen onderbouwen gaan we werken aan:

  • een zorgvuldige (digitale) inventarisatie;
  • een planMER.

Inmiddels zijn we gestart met het houden van interviews en het eerste Arenadebat met de raad en belanghebbenden wordt binnenkort gehouden. Daarnaast zijn werksessies in voorbereiding.

Een boeiende en uitdagende klus, waar we als bureau al onze talenten in kwijt kunnen.

Blog: Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken!

henkveldhuisDe nieuwe Omgevingswet komt eraan! We kunnen rustig wachten tot het 2021 wordt, óf nu al oefenen met de aanstaande veranderingen. Ik probeer in mijn werk altijd te zoeken naar nieuwe aanpakken, nieuwe regelingen of andere vernieuwingen. Dat houdt je werk leuk en brengt je verder. Dus laat mij maar oefenen met de Omgevingswet!

Zo werken we nu al met een meer participerende aanpak in de geest van de Omgevingswet. Geen inspraak (achteraf) maar voorspraak, co-creatie en dialoog.

BügelHajema aan de slag in Delfzijl; een Woonvisie en een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord

delfzijlDe gemeente Delfzijl heeft dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning, wat veelal leidt tot diepgaande vraagstukken. De versterkingsopgave en de veranderende bevolkingssamenstelling creëren een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Reden voor de gemeente om zich hier verder op voor te bereiden door een nieuwe Woonvisie op te stellen. 

Cultuurhistorie in ruimtelijke plannen

LandgoedAppelHoe worden cultuurhistorische waarden verankerd in een bestemmingsplan? Sinds in 2011 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is gewijzigd, moet de toelichting van een bestemmingsplan hier verplicht op ingaan. Er dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. In de Nota van Toelichting is aangegeven dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden – in al hun facetten - in een bestemmingsplangebied. Daar moeten vervolgens conclusies aan verbonden worden die in een ruimtelijk plan verankerd worden. De cultuurhistorische waarden hebben betrekking op sporen, objecten, patronen en structuren die (zichtbaar of niet zichtbaar) onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. Met deze regeling is bewerkstelligd dat de cultuurhistorische belangen vooraan in het planvormingsproces worden meegewogen en actueel blijven (zie Stb. 2011, 339).

Cursusaanbod Omgevingsplan

masterclassDe Omgevingswet krijgt handen en voeten. Dat moet ook, want in 2021 is het al zover. Werkt u al aan uw eerste omgevingsplan? Twee cursussen van BügelHajema bereiden u praktisch voor op het maken van een omgevingsplan. Aan de hand van voorbeelden en casussen wordt u ingewijd in de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt, en u kunt meteen zelf aan de slag!

Beide cursussen kunnen aangepast worden aan uw organisatie, het kennisniveau van de doelgroep en de beschikbare tijd.

 

Maak een omgevingsplan in 3 dagen
Een omgevingsplan maken in drie dagen, dat kan! Aan de hand van een deelgebied (een casus) doorloopt u tijdens deze cursus alle mogelijkheden die u bij het opstellen van een omgevingsplan zal tegenkomen. Doen is leren. Onze ervaring is dat door het doorlopen van deze concrete keuzes veel inzicht ontstaat over het omgevingsplan en de mogelijkheden.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het opstellen van regels en verbeelding. Er wordt een inhoudsopgave en een hoofdstructuur gemaakt voor uw omgevingsplan. Ook leert u wat de relatie is tussen het omgevingsplan en de omgevingsvisie, en andere instrumenten uit de Omgevingswet.

Lees meer...

Integratie van regels in het omgevingsplan
Ééndaagse cursus

Het omgevingsplan wordt het belangrijkste juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Daarom is het omgevingsplan niet alleen het domein van de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Ook andere collega’s, bijvoorbeeld medewerkers APV, en milieu- en waterdeskundigen moeten worden betrokken bij het opstellen van het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Integratie van regelgeving is daarom van groot belang.

Lees meer...

 

De aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling: 10 (+ 1) vragen en antwoorden

buitengebied veendamDe aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling is met vraagtekens omgeven. Hieronder beantwoorden we de 11 meest gehoorde vragen. Heeft u een ándere vraag? Aarzel dan niet en stel hem aan ons.

1. Is een m.e.r.-aanmeldnotitie bij ieder plan verplicht?

Nee. Een aanmeldnotitie is, sinds 16 mei 2017, ook nodig wanneer sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit geldt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die voorkomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. maar onder de drempelwaarden blijven (en daarmee niet planMER-plichtig zijn). Het heeft niet alleen betrekking op een bestemmingsplan, maar ook op bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking. Er is geen ondergrens wat betreft het plan zelf; dus ook bij het ontwikkelen van een klein ruimtelijk plan (bijvoorbeeld één woning) is een aanmeldnotitie nodig.
Indien de gemeente initiatiefnemer is, hoeft deze geen aanmeldnotitie op te stellen.

Hierover kunt u hiermeer lezen.


2. Is deze m.e.r.-aanmeldnotitie vormvrij?
Ja. Maar een aantal aspecten moet in de notitie aan bod komen: [1] kenmerken van het project, [2] plaats van het project, [3] kenmerken van de potentiële effecten.
De verdere inhoud is sterk afhankelijk van de achtergronden van de concrete plannen.

Meer informatie hierover vindt u hier