geur

Geurhinder

Wij kunnen voor u geurberekeningen voor een of meer agrarische bedrijven uitvoeren. In het landelijk gebied wijzigt het gebruik van gebouwen en gronden, mede als gevolg van veranderingen in de landbouw. Door aangescherpte wet- en regelgeving moeten agrarische bedrijven aan steeds strengere eisen voldoen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Gemeenten kunnen lokaal geurbeleid opstellen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij.
De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid tussen dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder geuremissiefactoren. De maximaal toegestane geurbelasting op ‘geurgevoelige objecten' is bij dieren met een geuremissiefactor afhankelijk van de ligging van de objecten.

Op basis van de gegevens van de te onderzoeken locatie(s) berekenen wij de geurcontouren met het programma V-stacks. Afhankelijk van de situatie gebruiken wij ‘V-stacks Vergunning' of ‘V-stacks Gebied'. Daarna analyseren wij de rekenresultaten en verwerken deze in een rapportage in het bestemmingsplan, de ruimtelijke onderbouwing of het MER.