luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient aandacht besteed te worden aan de effecten van de voorgenomen plannen op de luchtkwaliteit ten gevolge van het wegverkeer of industrie (over het algemeen fijn stof en stikstofdioxide).

Bij kleinere plannen kan worden volstaan met een simpele rekentool. Een snelle en eenvoudige methode om inzicht te verschaffen in de effecten van de voorgenomen plannen op basis van een worstcase scenario.

Bij grotere plannen die veel vrachtverkeer genereren maken wij gebruik van professionele rekenmethodes die worden verstrekt door het ministerie van I&M. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de effecten van de toename van verkeer. Ook kan zo worden berekend wat de effecten van de vestiging van industriële en agrarische bedrijven op de luchtkwaliteit is. Dergelijke berekeningen voeren we met name uit bij de opstelling van PlanMER’s voor bestemmingsplannen Buitengebied.