Gierzwaluw

Natuurtoets

Een onderzoek naar de effecten op de natuurwaarden in het kader van natuurwet en -regelgeving is een verplicht onderdeel van een planologische procedure en noemen wij een natuurtoets Deze natuurtoets bestaat uit een verkennend veldbezoek en een analyse van databestanden/kaartmateriaal. Op basis hiervan toetsen wij het voornemen aan de Wet natuurbescherming en het provinciaal natuurbeleid. De toetsing gaat in op beschermde soorten, Wnb-beschermde natuurgebieden (Natura 2000) en provinciaal beschermde natuurgebieden (NNN). Ook geven we aan of sprake kan zijn van beschermde houtopstanden.

Voor initiatieven van beperkte omvang zoals de uitbreiding van een bedrijfspand of de bouw van een woonhuis voldoet een natuurtoets in beknopte vorm. Dit wordt ook wel Quickscan Flora en Fauna genoemd. Voor een groter plan of een plan in een natuurrijke omgeving is een uitgebreide natuurtoets nodig. Hier vindt hetzelfde type onderzoek plaats maar de analyse en rapportage is uitgebreider.
In de rapportage van beide natuurtoetsen geven we aan of vervolgstappen nodig zijn, zoals nader onderzoek naar beschermde soorten of negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

De uitkomst van de natuurtoets wordt gewoonlijk samengevat in de vergunningsaanvraag of de toelichting van het bestemmingsplan; de rapportage van de toets wordt dan als bijlage toegevoegd.

BügelHajema Adviseurs BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.
Het Netwerk Groene Bureaus:

  • bevordert de kwaliteit van ecologisch advies en onderzoek
  • behartigt de belangen van zijn leden en
  • brengt samenhang in de branche voor ecologisch advies en onderzoek.

 

Ons team Ecologie

Email


Maura Terpstra

Maura Terpstra


Esther Böhmer

Esther Böhmer


Hilde Vegelin

Hilde Vegelin