RUST in de transitiefase naar de Omgevingswet!

omgevingswet36 stappen: hoe u chaos voorkomt in de periode tot 1 juli 2022
Door Janneke Schurer en Jan Oosterkamp

Na jaren van voorbereiding gaat op 1 juli 2022 de Omgevingswet van start.
Dat vraagt een flinke eindsprint en zorgt her en der voor kopzorgen. Want kunnen we dan Omgevingsplannen maken? Werkt het Digitaal Stelsel (DSO)? Zijn we in staat om vergunningen te verlenen binnen de wettelijke termijnen? En geeft onze Omgevingsvisie voldoende houvast?
Zijn deze zorgen herkenbaar? Dan is de adaptiefase een uitkomst. Een adaptiefase is een periode waarin de gemeente de tijd neemt om al lerend en werkend de weg te vinden in de Omgevingswet. Belangrijkste is dat niet alle energie naar het opstellen van een Omgevingsplan gaat. Dat kan later! Die energie kan een gemeente beter stoppen in het op orde hebben van de dienstverlening. Daar zijn 6 belangrijke stappen voor nodig.
Met de adaptatiefase bereid je je goed en grondig voor op de Omgevingswet. Het zorgt voor rust op 1 juli. Hoe doe je dat?

Lees meer

3 ontwikkelrichtingen voor de nieuwbouwwijk Oldebroek West 3

oldebroekDe druk op de woningmarkt wordt alsmaar heftiger, ook in de gemeente Oldebroek. Met het afronden van nieuwbouwproject Oldebroek-West 2 staat fase 3 al op de agenda. In een enthousiast ontwerpteam zijn we de afgelopen tijd aan de slag gegaan met het ontwikkelen van drie ontwikkelrichtingen van de nieuwbouwwijk Oldebroek-West 3. Met als reden: de inwoners van Oldebroek hun voorkeur laten uitspreken over welke ontwikkelrichting het beste past bij hun Oldebroek.

Bekijk de digitale informatieomgeving
Om de drie ontwikkelrichtingen duidelijk te presenteren maakten we een digitale informatieruimte. Bewoners van Oldebroek konden zo de drie ontwikkelrichtingen inzien en hun voorkeur voor een favoriete richting uitspreken via een (digitale) enquête. Ook konden ze hun eigen tips en suggesties doorgeven. We lieten ook zien hoe de verschillende ideeën tot stand zijn gekomen.
Benieuwd naar de ontwikkelrichtingen? Bekijk ze via:
https://bugelhajema.maglr.com/3-ontwikkelrichtingen-oldebroek-west-iii

Lees meer

Deltaplan voor het Noorden: extra woningbouw, mits

deltaplan220.000 woningen extra bouwen. Bij die grootschalige woningbouw hoort investeren in infrastructuur. Dat staat in Bouwstenen voor het Deltaplan, een gezamenlijk plan van de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Het plan is gericht aan de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet.
Samen met Berenschot stelden we dit rapport op.

Lees meer

Focus op herstel biodiversiteit met de Erfbeplantingstool Hollands Kroon

erfbeplantingDat de biodiversiteit het in de wereld enorm zwaar heeft is een feit. Door klimaatverandering, consumptietoename, vervuiling, introductie van vreemde soorten en overvraging wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd en verliezen we die belangrijke balans tussen plant- en diersoorten. Op verzoek van de gemeente Hollands Kroon ontwikkelden we voor hen o.a. de Erfbeplantingstool. Met handige tips, voorbeelden en uitleg weet elke erfeigenaar in de gemeente hoe hij zijn erf zo optimaal mogelijk kan inrichten om de biodiversiteit te stimuleren.

Lees meer

Ruimtelijke Verkenning stikstofgevoelige natuur

BiodiversiteitDe Nederlandse Natura 2000-natuur staat onder druk en heeft te lijden onder een te hoge hoeveelheid
stikstofdepositie. Via de structurele aanpak stikstof zet het Rijk in op maatregelen om enerzijds de
stikstofemissies te verkleinen en anderzijds de natuurgebieden te herstellen. Beide sporen hebben als
doel de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden te bereiken. Naast bronmaatregelen en
directe natuurmaatregelen kan ook een meer natuurinclusieve ruimtelijke inrichting van de omgeving van
het Natura 2000-gebied een bijdrage leveren. Dit is het derde spoor van de structurele aanpak stikstof en
hiervoor dient deze verkenning.

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting is het natuurinclusiever maken van gebieden waar andere ruimtelijke
functies dan natuur dominant zijn. Dit gaat verder dan alleen het letterlijk inrichten van een gebied of
locatie: ook het ruimtelijke gebruik (met positieve effecten op stikstofgevoelige Natura 2000-natuur) valt
hieronder. Een ontwikkeling is met andere woorden binnen deze verkenning pas ‘natuurinclusief’ als er
een causaal verband bestaat tussen de ruimtelijke inrichting of het gebruik en een verbeterde natuurkwaliteit
binnen het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Die verbeterde natuurkwaliteit kan tot uitdrukking
komen in verbeterde condities (bodem, water, lucht), meer biodiversiteit of vergroting van leefgebied,
waardoor robuustere en meer weerbare Natura 2000-natuur ontstaat.

In de verkenning ‘Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke Inrichting rond Natura 2000-
gebieden’ is onderzocht hoe en hoeveel een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan
stikstofgevoelige Natura 2000-natuur in Nederland. Als werkmethode is het zogenoemde ‘ontwerpend
onderzoek’ toegepast, met als doel om inzicht te verkrijgen in de verschillende mogelijkheden voor
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting.

Graag verwijzen wij u door naar bijgaande link naar het rapport waarin u de resultaten van deze verkenning kunt lezen.
https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/verkenningen-voor-stikstofopgave-voor-de-langere-termijn

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Bügel.