Malden

  • Home
  • MGA-Methode (procesbegeleiding)

Procesbegeleiding

De ruimte is niet meer of minder dan de neerslag van de samenleving. Stad en land in Nederland zijn door mensenhand gemaakt. Ruimtelijke ordening gaat dus over mensen. Mensen die zelf keuzes willen maken, betrokken willen zijn en medeverantwoordelijkheid willen dragen voor hun omgeving.

Nadat het vakgebied van de ruimtelijke ordening zich decennia lang heeft mogen koesteren in het idee van de ‘maakbare samenleving' vraagt het ruimtelijk beleid in het huidige tijdsfragment om her- en erkenning van de legitieme behoefte van de ‘mondige' samenleving om direct betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de eigen woon-, werk- en leefomgeving.

Ruimtelijke ingrepen vragen om draagvlak, niet in de laatste plaats omdat de rol en de positie van het openbaar bestuur er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op zijn geworden. Draagvlak in termen van acceptatie, maar belangrijker nog in de betekenis van actieve participatie. De boer, de burger en de ondernemer willen en moeten hun toekomst meer dan ooit zelf ter hand nemen.

niet spreken met 1BügelHajema Adviseurs werkt volgens het principe van het uitgestelde ontwerp. Alvorens oplossingsrichtingen te schetsen, oriënteren wij ons nadrukkelijk op de ruimtelijke, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context waarin het vraagstuk zich afspeelt. De inbreng van bewoners, bewerkers, gebruikers en bestuurders van de plek is daarbij essentiëel, immers zij zijn de gebiedsdeskundigen bij uitstek.  
Complexe processen waarbij sprake is van vele, vaak strijdige belangen geven wij vorm op basis van het principe van de Mutual Gains Approach (MGA). Onze ervaren procesbegeleiders gaan daarbij met respect voor alle in het geding zijnde belangen samen met belanghebbende partners op zoek naar creatieve ideeën en oplossingen die krachten bundelen in plaats van laten botsen. Win-win, waarbij eenieder vrede kan hebben met zijn persoonlijke ‘winst-en-verliesrekening' en we samen trots kunnen zijn op een gedragen plan.