BugelHajemaMaps4

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving van een (of meerdere) gemeente(n). De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie, maar zal ook andere beleidsplannen vervangen (bijvoorbeeld een milieubeleidsplan).

Lees meer...

bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Wij begeleiden al tientallen jaren particulieren en overheden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan geeft antwoord op de vraag waarvoor u een gebouw of gronden mag gebruiken. Het bestemmingsplan geeft ook antwoord op de vraag of er gebouwd mag worden en hoe groot een gebouw mag zijn. Het bestemmingsplan is daarom een belangrijk plan. Het is bindend voor burgers en overheid.

Lees meer...

vleermuizen

Ecologische inventarisatie

Voor een initiatief van beperkte omvang is in het kader van een omgevingsvergunning of een bestemmingswijziging vaak ook een ecologische toets nodig. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een uitbreiding van bedrijfsgebouwen op productieland net buiten het agrarisch bouwperceel, maar ook om een op-, aan- of uitbouw in de bebouwde kom. Bij dergelijke kleine ingrepen zal ons bureau een ecologische inventarisatie uitvoeren. Dat kan sneller en tegen minder kosten dan een volledig natuurwaardenonderzoek.

Lees meer...

planmer

Milieueffectrapport (MER)

Een MER is als onderbouwing van een structuurvisie of een bestemmingsplan inmiddels vaak noodzakelijk. Met name bij plannen voor het landelijk gebied is een bestemmingsplan al snel kaderstellend voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. Het opstellen van een MER is dan verplicht.

Lees meer...

detailontwerp

Visie en ruimtelijk ontwerp

Een visie voor een regio, een gemeente, een stroomgebied van een beek of een rivier of voor een wijk of een dorp; BügelHajema Adviseurs gaat samen met u op zoek naar identiteit, kansen en ambities. Daarbij gaat het om het markeren van waarden;

Lees meer...