Dewolden

Welstandsnota's

‘Welstand’ toetst de passendheid van nieuwe gebouwen en aanpassingen aan bestaande gebouwen in relatie tot hun omgeving. Er wordt getoetst op basis van de gemeentelijke welstandsnota.

Ontwikkelingen en herijkingen
De ontwikkelingen op het gebied van welstandsbeleid volgen elkaar in Nederland in hoog tempo op. De invoering van de Wabo en de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ hebben geleid tot de opfrissing van vele gemeentelijke welstandsnota's. Inmiddels heeft BügelHajema Adviseurs meer dan twintig welstandsnota’s herijkt. In een aantal gevallen is een geheel nieuwe koers ingezet, in andere gevallen is gekozen voor een behoudender opzet.

Duurzaamheid en welstand passen niet altijd bij elkaar. Een gemeente met oog voor duurzaamheid heeft ons verzocht om de welstandsnota aan te passen zodat hier beter op ingespeeld kan worden. Dit wordt uitgewerkt in samenspraak met architecten en bouwers en de betreffende welstandsdeskundigen. De welstandsnota krijgt een supplement waarmee op eenvoudige wijze kan worden bereikt dat stimulerend kan worden gereageerd op duurzaamheidsinitiatieven.

Nieuwe koers
Voor gemeenten die een andere koers voor de Welstandsnota willen, heeft BügelHajema Adviseurs een eigen aanpak gekozen die kort samengevat onderscheid maakt tussen 'gewoon’ en ‘bijzonder'. In ‘gewone' gevallen kiezen wij voor heldere criteria die de initiatiefnemer van een bouwplan vooraf duidelijkheid verschaffen over de gestelde eisen qua welstand. In ‘bijzondere' gevallen gaan wij uit van de lijn dat hier de expertise van de welstandscommissie wordt ingezet. Aan de hand van heldere algemene criteria voor welstand kan ieder bijzonder bouwplan worden gerealiseerd met behulp van de professionele begeleiding van de welstandsadviseur.

De KAN-bepaling
Als gevolg van de aanpassing van artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bro) is de zogenaamde ‘KAN-bepaling geïntroduceerd. De essentie van deze aanpassing is, dat de gemeente mag besluiten voor welke onderdelen zij de welstandsbeoordeling zelf uitvoert. Dat is een interessante mogelijkheid.
Wilt u dit met ons verkennen? En tegelijk verkennen of er meer welstandsvrij kan? Neem dan contact op met:

Digitale welstandsnota
Hoewel het niet verplicht is, vinden veel gemeenten het prettig om te beschikken over een digitale welstandsnota. Dat kan op veel manieren. Voorbeelden waar wij aan gewerkt hebben:
- Welstandsnota Loppersum
- Welstandsnota Deventer
- Welstandsnota Franekeradeel (op basis van IMWE, uitgevoerd i.s.m. Eerste Verdieping)
 
Kwaliteitsborging via andere instrumenten
Vanuit onze expertise op het gebied van de ruimtelijke ordening, staat ruimtelijke kwaliteit hoog in ons vaandel. Naast visiedocumenten waarin uitgangspunten worden neergelegd, zetten we dat ook door naar juridische kaders via het bestemmingsplan. De trend is dat er steeds meer behoefte bestaat om ruimtelijke kwaliteit ook daar sterker te borgen. Dat hoeft flexibiliteit niet in de weg te staan. Als de voorwaarden (inclusief een eventuele beoordeling door deskundigen) voor verandering helder zijn, biedt het bestemmingsplan inspirerende kaders voor ruimtelijke kwaliteit.boerenerf

Johan Kruiger

Johan Kruiger

Architectuurhistoricus / adviseur voor de leefomgeving

Contact