Skip to main content

CO2-Prestatieladder

CO2 Bewust handelen

Sinds 2023 is BügelHajema ingestapt op trede drie van de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument voor organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierbij gaat het om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten.

We willen ons graag bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Wat is CO2?

CO2 is een broeikasgas. Van nature komen er broeikasgassen voor in de atmosfeer.
Deze gassen houden de warmte van de zon vast. Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid

broeikasgassen in de aardatmosfeer toegenomen.
Dit leidt tot het 'versterkte' broeikaseffect en daarmee tot opwarming van de aarde, een vorm van klimaatverandering. Dat heeft allerlei gevolgen zoals een stijgende zeespiegel, extremer weer, droogte. Om de planeet ook voor toekomstige generaties te behouden, moet de CO2-emissie de komende decennia dan ook drastisch naar beneden.

CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en veroorzaakt ruim de helft van het versterkte broeikaseffect. Andere belangrijke broeikasgassen zijn methaan, lachgas en waterdamp. Heel lang geleden - in vroege geologische tijdperken - is koolstofdioxide vastgelegd door bomen en andere organismen.
Daaruit zijn uiteindelijk fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas) gevormd.
Bij het verbranden van deze fossiele brandstoffen komt de CO2 weer vrij.

Wat is het doel van de CO2-Prestatieladder?

De prestatieladder stimuleert organisaties inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van haar eigen activiteiten en die van de keten waar ze in werken. Zo kunnen bedrijven samen met collega’s, ketenpartners, kennisinstellingen zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren en vervolgens daar actief mee aan de slag te gaan. Ook hoort erbij dat we voortgang en opgedane kennis delen.

BügelHajema en de CO2-Prestatieladder

Als wij kijken naar groei en ontwikkeling van ons bureau, dan staat duurzaamheid daarin centraal. Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons voor in.
Daarom werken wij aan een verdere reductie van het energieverbruik gerelateerd aan onze activiteiten. Onze doelstelling daarbij is om in 2026 de CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 met 12% te hebben gereduceerd in scope 1 en 12% in scope 2 te reduceren.

CO2 Transparantie en deelname sector- cq. keteninitiatieven

Effectieve in- en externe communicatie is essentieel voor een goed werkend energiemanagementsysteem met de daaruit herleide CO2 reductiedoelstellingen.

De CO2-Prestatieladder stimuleert organisaties optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Deelname aan lopende initiatieven biedt kansen voor het verkrijgen van goed bruikbare, kennis welke toepasbaar is voor verdere reductie van de belangrijkste energiestromen binnen de organisatie.

BügelHajema neemt deel aan de volgende sector- cq. keteninitiatieven:

Milieubarometer

Hieronder staan de kengetallen van BügelHajema Adviseurs van de CO2-footprint conform de Milieubarometer. De gegevens staan gepresenteerd per half jaar. 

Deze CO2-footprint is opgesteld conform de eisen van de CO2-Prestatieladder. De CO2-uitstoot is verdeeld over:

  • Scope 1
  • Scope 2 & Business Travel (uit scope 3)

Scope 1 is de directe uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf. Scope 2 & Business Travel (uit scope 3) is de indirecte uitstoot door ingekochte energie (zoals elektriciteit en warmte) plus zakelijk vervoer uit scope 3 (zoals gedeclareerde kilometers, Openbaar Vervoer en vliegverkeer). Scope 3 is de overige indirecte uitstoot die plaats vindt elders in de keten.

Certificaat