inpassingsplan

  • Home
  • Inpassingsplannen

Inpassingsplan

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat ook het rijk en de provincie een bestemmingsplan kunnen opstellen (door middel van de Rijkscoördinatieregeling). Een dergelijk bestemmingsplan heet in dat geval een rijksinpassingsplan (RIP) of een provinciaal inpassingsplan (PIP). Om een inpassingsplan te mogen opstellen, dient er sprake te zijn van een nationaal of provinciaal belang. Het rijk of de provincie heeft de volledige regie over beleid, normstelling én uitvoering. Wel moet de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) worden gehoord. Een inpassingsplan maakt na vaststelling deel uit van het bestemmingsplan (of de bestemmingsplannen) waarop het plangebied betrekking heeft.

Bevoegdheid
De vaststelling van het inpassingsplan door de minister sluit de bevoegdheid van de gemeenteraad uit om voor het betrokken gebied een bestemmingsplan vast te stellen. De minister bepaalt tot welk tijdstip die uitsluiting voortduurt. Deze periode moet wel vallen binnen de planperiode van 10 jaar. Ook de bevoegdheid van Provinciale Staten om een inpassingsplan vast te stellen, vervalt indien een minister een inpassingsplan opstelt.

Rijkscoördinatieregeling
Met behulp van de rijkscoördinatieregeling (Wet ruimtelijke ordening, 3.6.3) kan het Rijk bij projecten van nationaal belang de vergunningen en andere besluiten coördineren. In de rijkscoördinatieregeling worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat naast vergunningen en ontheffingen vaak ook om een inpassingsplan. De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) kan de ‘projectminister' zijn van een inpassingsplan. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Als de rijkscoördinatieregeling van toepassing is, kan ook de minister van een ander ministerie als projectminister optreden. Samen met de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) treedt de projectminister in de plaats van de gemeenteraad. De projectminister kan de procedure volledig voor zijn rekening nemen als dat in het coördinatiebesluit expliciet is aangegeven. Hij kan echter geen vergunningen of ontheffingen verlenen.

BügelHajema Adviseurs en inpassingsplannen
BügelHajema Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van inpassingsplannen. Dit betreft bijvoorbeeld:

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact