Skip to main content
 • Ecologische begeleiding op locatie bij herontwikkeling vakantiepark

Ecologische begeleiding op locatie bij herontwikkeling vakantiepark

Een vakantiepark in Drenthe, aan de rand van Unesco Werelderfgoed met veel natuurwaarden, daar is goed projectleiderschap en ecologisch onderzoek onmisbaar. De vele bijzondere soorten die hier werden aangetroffen door onze ecoloog, maakte een aanpak op maat nodig. Met de juiste ecologische begeleiding op locatie en een nauwkeurige planning met gefaseerde bouw, werd veel mogelijk.

 • Projectnaam:
  Ecologische begeleiding op locatie bij herontwikkeling vakantiepark
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2019-2022
 • Locatie:
  Exloo
 • Opdrachtgever:
  Kontour Vastgoed
 • Projectleider/contactpersoon:

Unesco werelderfgoed 

In opdracht van gemeente Borger Odoorn en Kontour Vastgoed werken we aan de ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en beheersverordening) voor de herontwikkeling van het recreatieterrein Hunzebergen. Zowel het hotel als het recreatieterrein zijn of worden de komende jaren gemoderniseerd.

Het gebied heeft bijzondere kwaliteiten op aardkundig en ecologisch gebied. Allereerst is het onderdeel van Unesco werelderfgoed. In het terrein zijn de kenmerkende gradiënten (‘terrassen’) duidelijk zichtbaar. Deze aardkundige waarden zijn nauwkeurig beschreven in de toelichting en vastgelegd in een passende regeling op de verbeelding. Op deze manier blijven de aardkundige waarden beschermd tijdens en na de bouw.

Beschermde soorten op het terrein

Opvallend zijn ook de ecologische waarden van het terrein. Het terrein herbergt leefgebied voor beschermde soorten zoals grote bosmuis, kamsalamander, knoflookpad, hazelworm, eekhoorn en verschillende soorten vleermuizen. Ook op de locatie voor nieuwe vakantiehuizen was leefgebied voor een groot aantal van deze soorten te vinden, onder meer verschillende vliegroutes van vleermuizen langs de bomenrijen.

Aangepaste werkwijze en ecologische begeleiding

Wanneer beschermde soorten en voornamelijk een groot aantal beschermde soorten op een locatie voorkomen waar werkzaamheden gepland staan, is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan zonder de soorten te verstoren.

Een belangrijk onderdeel in dit proces was de ecologische begeleiding, voornamelijk op locatie. Voordat de werkzaamheden zijn gestart hebben we een kaart gemaakt die weergaf welke soorten op welke locaties voorkomen. Aan deze locaties zijn periodes gekoppeld waar wel en niet gewerkt kan worden, in specifieke periodes. De uitvoerders konden aan de hand van deze kaart per locatie precies zien wat wel of niet kon worden uitgevoerd. Door gefaseerd en buiten kwetsbare periodes van de soorten te werken wordt verstoring op de beschermde soorten voorkomen.

kamsalamander

Nieuw leefgebied

Om het terrein geschikt te houden en te versterken als leefgebied voor de beschermde soorten die hier zijn aangetroffen, hebben we een advies voor de inrichting en aanplant van het groen rondom de vakantiewoningen gemaakt. Op het terrein zijn zo veel mogelijk bosschages en bomen behouden. Voornamelijk de bomen en bosschages rondom de eekhoornnesten zijn gehandhaafd en versterkt.

De groenstroken zijn aangeplant en ingericht zodat ze geschikt zijn als leefgebied voor grote bosmuis, foerageergebied voor eekhoorn en overwinteringsbiotoop voor kamsalamander en andere amfibieën- en reptielensoorten. De struiken en aan te planten bomen bestaan uit noot- en besdragende soorten en verspreid over het terrein zijn tussen de struiken steenhopen en houtstapels aangelegd. Steenhopen en houtstapels zijn niet alleen geschikt als overwinteringsbiotoop voor amfibieën en reptielen, maar ook voor verschillende soorten insecten en vlinders.

Bekijk de maatregelenkaart.

Esther Böhmer

Meer weten? Neem contact op met Esther Böhmer

Ecoloog
0592316206