Skip to main content
 • Zonnepark de Melkbussen: kans voor natuur

Zonnepark de Melkbussen: kans voor natuur

De energietransitie brengt veel initiatieven voor zonnevelden op gang. Dit lijkt een vernietiging van de natuurwaarden. Maar deze zonnevelden komen vaak op gronden met weinig natuur, zoals maïsakkers en raaigrasweilanden. Als er aandacht is voor de landschappelijke inpassing, kunnen de zonnevelden daardoor juist véél kansen bieden voor natuurversterking.

 • Projectnaam:
  Zonnevelden met natuurontwikkeling: het kan
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2019-2022
 • Locatie:
  Heerle
 • Opdrachtgever:
  Odura Advies en Projecten
 • Projectleider/contactpersoon:

Kans voor natuurversterking

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het zonnepark De Melkbussen bij Heerle, Roosendaal. Hier is gekozen voor een strakke invulling met zonnepanelen, met aan de oost- en westzijde ruime zones met een natuurlijke, ecologische inrichting. De oostelijke zone is een groot gebied tussen een persleiding en een ecologische verbindingszone (Groenblauwe mantel). Hier komt een natuurvriendelijke oever met een waterpoel, zeer geschikt voor libellen, amfibieën en watervogels. Daarnaast komt een rand met akkerfauna, geschikt voor weidevogels zoals patrijs en gele kwikstaart. Tussen de persleiding en de oever resteert dan nog circa twee hectare. Hier komt natuur waar de relatie met het zonneveld centraal staat. Op een verhoging komt een kunstwerk van twee melkbussen. Dit is een bestaand kunstwerk, bekend in deze omgeving. Daaromheen komt een ‘zonneakker’ met graan, akkerkruiden, zonnebloemen en nestplaatsen voor wilde bijen. Hieromheen komt een stuk kruidenrijk grasland, waar men sinusbeheer toepast (een maaimethode in golvende lijnen waar steeds een deel van de begroeiing blijft staan). Met sinusbeheer blijft begroeiing opnieuw opkomen door te maaien, en tegelijk blijven voldoende overlevingsplekken voor insecten behouden. 

Respect voor aardkundige waarden

Het plangebied ligt voor een deel in het aardkundig waardevol gebied genaamd 'Smalle Beek (Wouw)'. Voor het plan is nader onderzoek uitgevoerd, om met respect om te kunnen gaan met deze aardkundige waarden. Ook is gekeken of het mogelijk is deze waarden te herstellen.

De aardkundige elementen betreffen:

 • Meanderende beek
 • Beekdalglooiingen en bijbehorende markante reliëfvormen in het landschap
 • Poelen langs de Smalle Beek
 • De plaatselijk historische beekdal percelering

Op basis van specifiek aardkundig onderzoek is er voor gekozen om de Smalle Beek weer meer ruimte te geven. Hiervoor is een flauwe natuurvriendelijke oever (ter plekke is het nu een rechtgetrokken smal 'slootje') te realiseren, waardoor de Smalle Beek weer kan meanderen, zoals de Beek dat ooit deed. Daarmee herstellen we de oorspronkelijke aardkundige situatie. Ook namen we een poel langs de beek in het planontwerp op en blijven de bestaande beekdalglooiingen, reliëfvormen en percelering in stand.

Eindresultaat

De realisatie van het zonneveld vindt plaats in 2022. Bewoners en bedrijven in de buurt kunnen mee-investeren in het project en ze kunnen zich aanmelden als afnemer van de stroom.

Ruimte is schaars in Nederland en zonnevelden leggen een nieuwe claim. Maar met zorgvuldige locatiekeuzes en met slimme functiecombinaties kunnen zonnevelden toch een nieuwe impuls geven aan het landelijk gebied. Onze plannen voor zonnevelden resulteren altijd in projecten waarin de ecologische waarde sterk toeneemt. Geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen meer, instandhouding en verbreding van perceelranden (sloten, houtsingels) en bijvoorbeeld de aanleg van extra natuurelementen in combinatie met het zonneveld.

Links

Henk Veldhuis

Meer weten? Neem contact op met Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545