Skip to main content
 • Natuurbegraafplaats Mantingerveld

Natuurbegraafplaats Mantingerveld

Een inrichtingsplan voor een natuurbegraafplaats, waarbij het gebied ook onderdeel is van een groter natuurgebied. Een bijzonder project waarbij de organische cyclus op verschillende manieren centraal staat.

 • Projectnaam:
  Natuurbegraafplaats - Mantingerveld
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021-2022
 • Locatie:
  Natuurgebied Mantingerveld (bij het dorp Nieuw-Ballinge)
 • Opdrachtgever:
  Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland
 • Projectleider/contactpersoon:

Organische gebiedsontwikkeling

De natuur floreert in geleidelijke overgangen, op dynamische en organische wijze. Daarom is het ontwerpen van een natuurbegraafplaats heel passend in ons ontwerpwerk; met zo’n bijzondere plek creëren we graag ruimte voor de dynamische en organische processen in onze omgeving.  

We gaan in ons ontwerpwerk op zoek naar de ‘ziel van de plek’. Een gebied waar mens en dier vanzelfsprekend verbonden zijn. Een plek waar leven en dood samenkomen en waar ruimte is voor contemplatie, afscheid nemen en in het leven staan. Met aandacht voor de plaats en bezoekers van de begraafplaats, maar ook voor de omwonenden. We ontwerpen met oog voor detail en in vanzelfsprekende samenhang met ecologische en landschappelijke waarden. Het creëren van een ontwerp met menselijke maat waarin de natuurlijke levenscyclus zich vanzelfsprekend toont.

Bestaande waarden in een nieuw landschap

Het gebied Mantingerveld is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en het Natura 2000 gebied.  Daarnaast houdt het ontwerp voor de Mantinger-Natuurbegraafplaats rekening met vijf verschillende karakteristieke landschappen. Allen sluiten ze aan op de omgeving waarin de natuurbegraafplaats is ontworpen:

 • droog heidelandschap met struikhei en jeneverbes;
 • hei-schrale graslanden;
 • werkverschaffingslandschap/ cultuurhistorisch landschap en landschappelijke relicten;
 • bos, zowel oud eikenbos als het jonge gemengde bos;
 • moeras met veenvegetatie.

Het bijzondere aan dit plan is het ontwerpen van een nieuw ‘natuurlijk’ landschap waarbij we enerzijds aansluiten bij de natuurlijke waarden in en om het gebied en waarin anderzijds de cultuurhistorische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied een plek krijgt.

Ruimtelijke structuur en paden

De ruggengraat van het ontwerp wordt gevormd door de fraaie hoogteverschillen die in het landschap aanwezig zijn. Deze accentueren we extra door aan te haken op het aanwezige oorspronkelijke bos en het vrij jong aangeplante gemengde bos. De voorgestelde soorten voor nieuw aan te planten bos zijn vooral de voorkomende inheemse soorten. De voormalige landbouwgronden worden reliëfrijker en deels omgevormd tot hoger gelegen heidelandschappen met daarin struikhei en jeneverbes. De bestaande veenontwikkeling (natte laagtes) in het zuidwesten van het plan wordt in het ontwerp versterkt en verder uitgebreid.

Vanaf de parkeerplaats zijn wandelroutes (zandwegen) aangelegd. De hoofdroute, bedoeld voor de ‘loopkoets’ die op de begraafplaats gebruikt wordt, is vormgegeven als karrespoor. De zandwegen vormen cultuurhistorische structuren die nog veel voorkomen in de Provincie Drenthe. Ten zuiden wordt de toekomstige natuurbegraafplaats begrensd door een dijk, waarover een wandelpad loopt. Langs deze dijk zijn op de historische kaart de oude structuren en voormalige locaties van hutten van de toenmalige werknemers van de werkverschaffingslandschappen terug te vinden. Bij dergelijke woonplekken trof men vaak fruitboomsoorten aan. Als verwijzing naar deze voormalige woonplekken zijn langs de zuidzijde fruitboomgroepen aangeplant.

Gabriëlle Bartelse

Meer weten? Neem contact op met Gabriëlle Bartelse

Landschapsarchitect BNT
0334656545