Skip to main content
 • Ruimte-voor-ruimteregeling Schiphorsterweg 5-7 te Schiphorst

Ruimte-voor-ruimteregeling Schiphorsterweg 5-7 te Schiphorst

De boerderij De Reesthorst, een rijksmonument, maken we met een ruimte-voor-ruimteregeling geschikt voor meerdere woningen. De agrarische bestemming verdwijnt, de oorspronkelijke boerderij wordt gesplitst én er komt ruimte voor een derde woning. Dit kan alleen met veel aandacht voor de monumentale status, natuurwaarden en het (cultuurhistorische) landschap.

 • Projectnaam:
  Ruimte-voor-ruimteregeling Schiphorsterweg 5-7 te Schiphorst
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  vanaf 2024
 • Locatie:
  Schiphorsterweg 5-7 te Schiphorst
 • Opdrachtgever:
  Stichting Het Drentse Landschap
 • Projectleider/contactpersoon:

Ruimte voor ruimte regeling

Op de locatie Schiphorsterweg 5/7 in De Schiphorst staat de rijksmonumentale boerderij 'De Reesthorst'. Het Drents Landschap wil de schuren slopen en het terrein inrichten met meer ruimte voor natuurwaarden en aandacht voor het historische landschap.

Hiervoor maakt de eigenaar gebruik van de Ruimte voor Ruimte-regeling. In het planvoornemen wordt 1.375 m² agrarische bebouwing gesloopt en daarvoor in de plaats wordt één extra woning gebouwd. Ook zullen in het bestaande hoofdgebouw van de boerderij twee woningen planologisch mogelijk worden gemaakt. Deze plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan Meppel -Buitengebied uit 2009. Het perceel heeft de bestemming Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden. Een nieuwe bestemmingsplan was hier nodig.

Reconstructie van het landschap

Naast de sloop van de schuren en het realiseren van de drie woningen vindt op het woonerf een intensieve reconstructie plaats. Het plan is om het landschappelijke karakter van de periode 1900-1925 te herstellen. Dit zal op de volgende manieren worden teruggebracht:

 • De tuinen van de woningen worden zoveel mogelijk open gehouden, om het historische open karakter van het erf te benadrukken.
 • Waar dat nodig is worden afscheidingen aangelegd door middel van hagen bestaande uit een sortering van meidoorn, veldesdoorn (Spaanse Aak), hulst, beuk en/of haagbeuk, eventueel afgewisseld met houten hekwerken van inheemse materialen in een informele en sobere uitvoering.
 • De historisch waardevolle tuinaanleg aan de zuidzijde van de boerderij blijft behouden. Wel zullen hier kleinschalige herstelmaatregelen worden uitgevierd, met als doel herstel en versterking van de historische waarden.
 • Direct ten westen van de boerderij wordt een deel van het bestaande grasland omgezet in tuin. Daarmee wordt de situatie uit het begin van de 20e eeuw hersteld, toen het huiserf aan de westzijde ruimer was. Hierdoor krijgt de woning die in dit gedeelte van de boerderij wordt gerealiseerd ook meer ruimte ten opzichte van het naastgelegen agrarisch land.
 • De fruitboomgaard wordt hersteld/gereconstrueerd op de oude locatie.
 • De singel of struweelzone aan de noordzijde van het erf, tussen de schuur en de boomgaard, wordt hersteld, met bomen en heesters zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, roos en krentenboom.
 • Het grasland en de twee essen worden hersteld. Deze kunnen weer in gebruik genomen worden als weiland/hooiland resp. graanakker. Tot het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw waren de essen ook als akker in gebruik.
 • Tussen de akkers en graslanden worden struweelzones aangelegd. Het gaat hier om landschapshagen met bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn en roos.
 • Langs de noordkant van het gebied wordt een brede bosstrook aangelegd, bestaande uit diverse loofboomsoorten en hulst.

Hand in hand: planologische procedure en landschappelijke kwaliteit

Het eindproduct is een ruimtelijk plan dat volledig gebaseerd is op het zorgvuldig opgestelde landschapsplan en erfinrichtingsplan van De Reesthorst. Er is specifieke aandacht voor een juridische regeling waarin de kwaliteiten van het bestaande gebied en de nieuwe situatie geborgd en beschermd zijn. Hiervoor is een specifieke toetsingsrol voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie weggelegd. Zowel voorafgaand en tijdens het opstellen van het bestemmingsplan is met beide instanties en met gemeente en Stichting Het Drentse Landschap overleg gevoerd.

Afbeeldingen: Stichting het Drentse Landschap en van Donkelaar groenadvies

Hermien Kerperien

Meer weten? Neem contact op met Hermien Kerperien

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0592316206