Intergemeentelijke beleidsnotitie stimuleert innovatie Vitale Vakantie-parken Noord-Veluwe

vitale parkenDe Veluwe is een van de belangrijke toeristisch gebieden in Nederland. De gemeenten en ondernemers op de Noord-Veluwe willen investeren in een aantrekkelijk verblijf, dat aansluit op de wensen van de consument.
In het programma Vitale Vakantieparken werken acht gemeenten op de Noord-Veluwe samen met vele andere partijen aan een aanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. Er wordt samengewerkt in drie sporen: economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en veiligheid.

Lees meer

Cursus stikstof / PAS en ruimtelijke plannen

In de praktijk blijkt de stikstofproblematiek vaak een belangrijke rol te spelen bij het regelen van ontwikkelingen in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Dit geldt voor uitbreiding van veehouderijen, maar ook voor extra verkeersbewegingen als gevolg van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein.

Lees meer

Beleidsregels creëren de ruimte bij inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

Glastuinbouw bommelerwaard

BügelHajema stelde het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard op in opdracht van de provincie Gelderland. De nadruk daarin ligt op ontwikkelingsruimte voor de (glas)tuinbouw. Hierbij is de beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten (GS) flexibel ingevuld aan de hand van beleidsregels.

Voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is een planologisch-juridisch kader gemaakt waarmee drie doelen worden gediend: toekomstbestendigheid van de sector, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het inpassingsplan heeft twee lagen, de laag van het bestaande recht en de laag van de ontwikkelingen. Die laatste laag is interessant. Deze bestaat uit een stelsel van wijzigingsbevoegdheden die zich uitstrekken over het hele plangebied. Het geeft GS een scala aan keuzemogelijkheden om de aangewezen deelgebieden te herstructureren. Dit omvangrijke keuzepalet, in termen van inhoud en fasering, houdt een grote mate van beleidsvrijheid in voor GS. In het algemeen wordt van een bestuursorgaan verwacht dat het op een voorspelbare en consistente manier gebruik maakt van die beleidsvrijheid. Omgekeerd wil het bestuursorgaan niet de speelbal worden van allerlei wensen en initiatieven die bij hem worden neergelegd. Het gaat bij deze beleidsvrijheid dus om het spanningsveld met rechtszekerheid.

Lees meer

Nieuwe nota Omgevingskwaliteit voor Ermelo

ErmeloDe gemeente Ermelo heeft nieuw welstandsbeleid. Op 19 november 2015 stelde de raad de ‘Nota Omgevingskwaliteit’ vast. Welstandstoezicht blijft nodig. Er zijn immers twee keer zoveel buren als inwoners in een gemeente. Het moet alleen veel eenvoudiger. Met behulp van deze nieuwe nota kunnen ‘gewone’ bouwplannen aan de balie makkelijker getoetst en snel afgehandeld worden. De nota is opgesteld door BügelHajema in nauwe samenwerking met de bewoners in de gemeente.

Lees meer

Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

SteenwijkerlandEen paar weken geleden kreeg BügelHajema de opdracht om voor (en met) de gemeente Steenwijkerland een Omgevingsplan op te stellen. In de 11e tranche van de Crisis- en herstelwet is artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard op het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. Daardoor is het mogelijk om een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (lees: omgevingsplan) op te stellen.
De gemeente wil specifiek met drie pijlers experimenteren. Dat zijn:

Lees meer

Actualisering bestemmingsplan Landelijk gebied Lopik met verbrede reikwijdte

LopikBügelHajema heeft opdracht gekregen om het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Lopik te actualiseren. Geen gewone actualisering. De gemeente heeft dit plan namelijk bij het ministerie aangemeld als project met een ‘verbrede reikwijdte’. Daarmee wil de gemeente vooruitlopen op de komst van de Omgevingswet. Dat biedt uitstekende mogelijkheden om onze kennis en kunde voor de vernieuwingen in het omgevingsrecht toe te passen!

Lees meer

Vergunningvrije zonneprojecten in Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf is de eerste gemeente die een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegd voor de realisatie van twee vergunningvrije zonneprojecten. De regeling wordt gevormd door een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In maart 2015 is BügelHajema Adviseurs begonnen met de introductie van een innovatieve regeling  voor zonneprojecten, die nu haar eerste vruchten gaat afwerpen.

Lees meer