Ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen in de nieuwe Wet natuurbescherming

buitengebied hilvarenbeek2Op 1 januari 2017 wordt de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt o.a. de Flora- en faunawet. Wat zijn de veranderingen in de procedure van de ontheffing voor ruimtelijke ingrepen? Hieronder een overzicht.

Gedeputeerde Staten verlenen straks de ontheffingen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Onder de Flora- en faunawet moesten deze ontheffingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagd. Een opmerkelijke verschuiving dus van het bevoegd gezag van Rijk naar provincies. Leidt dit tot verschillen in de ontheffingverlening tussen de provincies?
Wel voor wat betreft de soorten waarvoor ontheffing moet worden verleend , maar waarschijnlijk niet voor de wijze waarop getoetst wordt. Alle provincies hebben een eigen provinciale lijst opgesteld met soorten waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen. Dat wil zeggen dat voor deze soorten geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Deze vrijstellingslijsten verschillen van elkaar, dus kan in de ene provincie een ontheffing nodig zijn voor een soort waarvoor in een naastgelegen provincie een vrijstelling geldt.

Lees meer

Vergunningstermijnen in de nieuwe Wet natuurbescherming

Over twee maanden wordt de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt o.a. de Natuurbeschermingswet 1998. Wat zijn de veranderingen in de procedures? En zijn er ook veranderingen in de rechtsbescherming?

De beslistermijn voor vergunningen voor projecten en andere handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt in de nieuwe wet met 6 weken verkort. Gedeputeerde Staten moeten binnen 13 weken op de aanvraag beslissen en kunnen deze termijn eenmaal met 7 weken verlengen (artikel 5.2). Nu is dat respectievelijk 13 weken en 13 weken. Of de initiatiefnemer heel veel opschiet met deze verkorting van 6 weken is de vraag. Want de regeling uit de Awb dat bij niet tijdig beslissen een vergunning van rechtswege moet worden verstrekt, wordt met deze wet uitgesloten. Er staat dus geen sanctie op overschrijding van de beslistermijn.
Daarnaast kan de provincie bij complexe situaties de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing verklaren, zoals ook nu het geval is.

Lees meer

Ontwerpen doe je niet alleen!

Toekomstige bewoners en omwonenden werkten aan een nieuw plan in de gemeente Medemblik. Betrokkenen maar ook de kinderen van groep 7 en 8 konden kiezen welke sfeer het nieuwe woongebied zou moeten krijgen voor wat betreft het bebouwingsbeeld en het beeld van de openbare ruimte. Het was meteen duidelijk dat de leerlingen het heel belangrijk vinden dat er ook in het nieuwe woongebied ruimte is voor sport, spel en natuur.

Lees meer

Ontsnappen uit de Escaperoom.. Klaar voor de Omgevingswet!

escaperoom2

De inwerkingtreding van de Omgevingswet lijkt nog ver weg. Maar veel overheden en organisaties beseffen hoe belangrijk het is om tijdig voor te sorteren op wat de minister de grootste stelselwijziging noemt sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Misschien dicht de minister met deze uitspraak een iets te grote historische betekenis toe aan haar ambtsperiode, maar dat de impact groot is en diep doordringt in alle vezels van elke organisatie is een feit. Het wezen van de wet vraagt om een verschuiving in de beleidsvorming en uitvoering, van sectoraal naar integraal, van controle naar vertrouwen, van inspraak naar participatie en co-creatie, en stelt het initiatief centraal boven het beleid. De leefomgeving wordt niet langer gevangen in plannen met een beperkte houdbaarheid. Plannen worden mogelijk in een dynamische beleidscyclus. Deze aanpak heeft verregaande gevolgen voor de wijze van werken van de ambtelijke organisatie en het openbaar bestuur.

Lees meer

HUIS met een VERHAAL

horstaandemaas
De lancering van de interactieve website ‘Huis met een verhaal’ is een feit. De gemeente Horst aan de Maas nodigt via de site bewoners en geïnteresseerden uit om gegevens over hun omgeving te delen. De eerste inventarisatie naar karakteristieke panden en cultuurhistorische waarden deed ons bureau samen met de gemeente. Nu is het de beurt aan een ieder om de informatie verder uit te breiden en te verdiepen. Dat kan een grote verdiepingsslag betekenen als het gaat over de cultuurhistorische waarden in de gemeente. Het kan ook tot uitbreiding van de lijst met karakteristieke panden leiden. De gemeente streeft met de site naar een combinatie van aandacht voor de cultuurhistorie in de gemeente in combinatie met ruimere gebruiksmogelijkheden voor de betreffende panden. Zo kunnen ze een win-win situatie creëren.

BügelHajema verzorgde de inventarisatie en opbouw van gegevens samen met de gemeente, en bouwde de interactieve website.

Lees meer

Mijlpaal bereikt voor vrije busbaan bij Hilversum

vrijebusbaan

Al jaren is er over gediscussieerd, maar op 3 oktober jl. heeft Provinciale Staten van Noord Holland een belangrijk besluit genomen: het Provinciaal Inpassingsplan voor de vrije busbaan in ’t Gooi is vastgesteld! Daarmee is een belangrijke stap gezet om een vrije Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-busbaan te realiseren. De HOV-baan zorgt ervoor dat bussen frequent, op tijd en filevrij kunnen blijven rijden, vanaf de A27 langs het spoor naar het station van Hilversum. Om te voldoen aan de vereiste criteria op het gebied van frequentie, betrouwbaarheid en snelheid zijn vrije busbanen op een deel van het traject nodig.
Maar niet alleen dat. Ook de natuur wordt versterkt. Dat wordt bereikt door:

  • Infrastructuur te bundelen en zo het nabijgelegen natuurgebied Anna’s Hoeve te ontlasten. Door de in het natuurgebied gelegen weg te verleggen komt deze langs de A27 te liggen;
  • De aanleg van een ecoduct over de spoorlijn, busbaan en de nieuwe weg;
  • Compensatie van natuur in de omgeving van het dorp Crailo;
  • De aanleg van een tunnel in twee lagen onder de Oosterengweg.

Lees meer

Eerste fase reconstructie N629-A27 kan van start

N629

De reconstructie van een provinciale weg is vaak een ingewikkeld proces. Er zijn doorgaans vele belangen mee gemoeid, het vraagt om een nauwe samenwerking tussen provincie en gemeente(n), er moeten vele handen op elkaar gekregen worden en de tijdsdruk is door de aanlegeisen vaak groot. Realisatie en reconstructie van de infrastructuur, alsook het planologische spoor én de dialoog met de vele betrokkenen (omwonenden, grondeigenaren, belanghebbenden) vraagt om een wakkere houding en interactieve benadering.

Lees meer