• Home
  • Actueel
  • PS van Gelderland stellen Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vast

PS van Gelderland stellen Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vast

BommelerwaardOp 25 februari 2015 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld. BügelHajema Adviseurs is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project en het proces voorafgaand aan de vaststelling. Wij stelden zowel het inpassingsplan als het planMER op.

kaart bommelerwaardMet dit inpassingsplan wordt de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard mogelijk gemaakt. De herstructurering heeft betrekking op 14 gebieden in de Bommelerwaard (gemeenten Zaltbommel en Maasdriel). Binnen deze 14 gebieden is een selectie gemaakt van gebieden waar de tuinbouw verder mag intensiveren en gebieden waar de tuinbouw zich niet verder mag ontwikkelen. De herstructurering van de aangewezen gebieden moet leiden tot behoud en verbetering van de economische vitaliteit van de tuinbouw (glastuinbouw én paddenstoelenteelt). Belangrijke thema's bij de herstructurering zijn daarnaast duurzaamheid van de glastuinbouw op het gebied van energie en water, een goede logistieke ontsluiting, verkeersveiligheid, de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied, de leefbaarheid voor bewoners, een adequate waterberging en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een ander belangrijk onderwerp betrof de wijze waarop wordt omgegaan met bedrijfswoningen, die in gebruik zijn als burgerwoning. In de aanloop naar het opstellen van het inpassingsplan zijn daarom criteria opgesteld wanneer in een bedrijfswoning burgerbewoning toegestaan kan worden, met behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In het plan is er voor gekozen de bestaande situatie rechtstreeks te bestemmen, waarbij beperkte uitbreidingen van de bedrijven mogelijk zijn gemaakt. Voor de uitvoering van de voorziene herstructurering zal per deelgebied een wijzigingsplan worden opgesteld.

Basiskaart ruimtelijke ontwikkeling Zuilichem 2015 03 26Aan de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden zijn voorwaarden verbonden. Belangrijke voorwaarden zijn de landschappelijke inpassing en de verkeersontsluiting. Hiertoe zijn twee documenten opgesteld, die als bijlagen bij de regels zijn gevoegd. Dit betreft ten eerste de Basiskaarten: in deze kaarten is per intensiveringsgebied vastgelegd welke publieke doelen minimaal gerealiseerd moeten worden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om landschappelijke inpassing aan de randen van gebieden, het verbeteren van bestaande ontsluitingen en het aanleggen van nieuwe wegen.   

Daarnaast is op het niveau van het individuele bedrijf vastgelegd hoe de landschappelijke inpassing vorm gegeven moet worden.  Eerst is een handreiking landschappelijke inpassing opgesteld. Hierin is onderscheid gemaakt tussen ontwerprichtlijnen die ‘hard’ of ‘dwingend’ zijn en ontwerprichtlijnen die ‘zacht’ of ‘gewenst’ zijn. De ‘harde’ ontwerprichtlijnen zijn vervolgens opgenomen in het inpassingsplan als ‘dwingende’ regels.

plattegrond recht 2015 03 26Uit het gebiedsproces is tenslotte naar voren gekomen dat er behoefte is aan duidelijkheid over het moment waarop de wijzigingsplannen worden opgesteld én de wijze waarop deze voorwaarden worden geïnterpreteerd. Dit wordt momenteel nog nader uitgewerkt in door GS vast te stellen beleidsregels (op basis van artikel 4.81 Awb).

Het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard is begin april op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst.

Tanja Casimir

Tanja Casimir

Senior adviseur voor de leefomgeving

Contact