• Home
  • Actueel
  • Gebundelde krachten Berenschot en BügelHajema 

Gebundelde krachten Berenschot en BügelHajema 

berenschot

Met het opstellen van de ‘Impactanalyse Omgevingswet’ voor de gemeente Groningen gaan Bureau Berenschot en BügelHajema Adviseurs de krachten bundelen. Op basis van de impactanalyse wil Groningen grip krijgen op de effecten die de transformatie in het ruimtelijk domein op haar organisatie zal hebben. Centraal staan de meting van de nulsituatie en het markeren van het ambitieniveau, met onderscheid tussen de zachte en de harde kant van de leefomgeving. Onder ‘zacht’ valt de bestuurscultuur, onder ‘hard’ de integratie van gebiedsgerichte wetgeving en beleidsthema’s in combinatie met ICT en digitalisering. Met de Impactanalyse beschikt de gemeente Groningen straks over een organisatiebrede ‘scan’ die haar inzicht geeft in de match tussen ‘moeten’, ‘willen’ en ‘kunnen’ op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De samenwerking tussen Organisatieadviesbureau Berenschot en BügelHajema Adviseurs is vanzelfsprekend. Bureau Berenschot behoort tot de landelijke top in advisering over organisatievraagstukken. Het bureau neemt een vooraanstaande positie in bij het landingsproces van de Omgevingswet, waarmee de transformatie van een ‘goede ruimtelijke ordening’ naar ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ wordt geëffectueerd. BügelHajema beheerst het domein van de fysieke leefomgeving en het daarbij horend instrumentarium volledig. Ons bureau is expert op het gebied van de ruimtelijke ordening en de daarmee gepaard gaande processen, plannen en uitvoeringsaspecten. Vanuit die kennis en ervaring zijn wij bij uitstek in staat om als tolk en gids te fungeren bij de invoering van de Omgevingswet in juridische, planologische en beleidsmatige zin. De twee bureaus vullen elkaar perfect aan en versterken elkaar op de aspecten die bij de nieuwe Omgevingswet centraal komen te staan.

 

BugelHajema logo 2015 WEB

Berenschot

 

Tags: nieuws, omgevingswet