ammoniak

  • Home
  • Ammoniak en stikstof

Ammoniak en stikstofdepositie

Sinds mei 2019 is het nodig om een ruimtelijke ontwikkeling te toetsen aan de stikstofdepositie. Het berekenen van de stikstofemissie is inmiddels niet meer weg te denken uit ruimtelijke plannen, onderbouwingen, omgevingsvergunningen natuuronderzoek, passende beoordelingen en milieueffectrapportages. Het betreft vaak activiteiten in de veehouderij, nieuwbouw van woningen, een bedrijfshal of een andere activiteit. Bij de bouw of het gebruik zet men verbrandingsmotoren in, die weer zorgen voor stikstofemissie.

Ons bureau kan voor het berekenen van de stikstofdepositie gebruik maken van een aantal rekenprogramma’s (Agro-Stack, OPS-pro en de AERIUS-calculator). Welke tool we gebruiken, hangt af van het type vraag en de grootte van het gebied.

Voor bouwprojecten kunnen we met de AERIUS-calculator snel bepalen of met uw project stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. Binnen het project kijken we naar de aanlegfase en de gebruiksfase van het project. We analyseren de berekening inhoudelijk en verwerken deze in een rapportage. Zonder stikstofdepositie komt uw project in aanmerking voor een omgevingsvergunning of kan de verdere procedure worden doorlopen.

Mocht uit de berekening blijken dat wel sprake is van stikstofdepositie, dan is het mogelijk om een nadere analyse te doen. Hierbij kan worden gedacht aan interne saldering, de invoer van (meer) gedetailleerde gegevens of dat gewerkt wordt met emissie-armer materieel.

Ons team Ecologie kan u ook ondersteunen in een verder traject, bijvoorbeeld voor een vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming bij de Provincie.

Gijs Textor

Gijs Textor

Adviseur voor de leefomgeving

Contact