Skip to main content
  • Gebiedsvisie

Gebiedsvisie

Gebiedsvisies geven een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied. In opdracht van zowel overheden als marktpartijen stellen wij gebiedsvisies op. Daarbij hebben we een onderzoekende en open houding. We bekijken verschillende scenario’s en oplossingen voor een opgave, en werken deze verder uit.

Duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid zijn daarin dragende thema’s. Door uitgangspunten en randvoorwaarden op te stellen, komt een gebiedsvisie stap voor stap verder tot uitwerking.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie legt de koers vast voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Dat kan bijvoorbeeld een gemeente zijn, een regio of een stadsdeel. Het is geen blauwdruk, met een gebiedsvisie stel je vooral uitgangspunten op voor een verder te uit te werken ontwerp.

In een gebiedsvisie maken we keuzes; over woningbouw, natuur, recreatie of duurzame energieopwekking. Een gebiedsvisie maken we vaak samen met bewoners, bedrijven en instellingen.

Hoe betrek je de omgeving bij je visie?

Bij het maken van een gebiedsvisie spreken we vanaf het begin bewoners en belanghebbenden in een gebied. We inventariseren gezamenlijk welke stappen daarin nodig zijn. Welke stakeholders en belanghebbenden zijn belangrijk om te betrekken? En in welke fase doen we dat? Met de juiste strategie aan de voorzijde van het proces behalen we later draagvlak en versnelling. De vele mogelijkheden maakt dat we altijd een passend participatietraject kunnen opzetten.

Onze gebiedsvisies zijn beeldend, compact en toegankelijk. We schrijven in heldere taal, die voor iedereen leesbaar is, en waarbij het beeld overheerst.