Skip to main content
  • Onderzoek stikstof

Onderzoek stikstof

Heb je een plan waarvoor een stikstofberekening nodig is? Dan kunnen we je hierbij helpen. We berekenen nauwkeurig de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van jouw plan. Het aanleveren van deze berekening is vaak verplicht. Het maken van fouten hierin, of het achterwege laten van de berekening, kan de procedure ernstig vertragen of zelfs laten stagneren. Het is dus belangrijk dit op tijd en nauwkeurig te laten doen.

Stikstofberekening voor jouw plan

Wij voeren berekeningen naar stikstofdepositie uit bij diverse soorten (bouw)projecten. Hiervoor gebruiken we het door het Rijk aangewezen officiële rekenmodel (AERIUS Calculator). Het rekenmodel maakt onderscheid tussen de bouwfase (materieel, machines en bouwverkeer bijvoorbeeld) en de gebruiksfase (we toetsen het uiteindelijke gebruik en de verkeersaantrekkende werking op de uitstoot van stikstof) van het plan.

Voor de meeste projecten kunnen we snel bepalen of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. We analyseren de berekening inhoudelijk en verwerken deze in een rapportage. Is er geen sprake van stikstofdepositie (de depositiewaarde is dan 0,00 mol N /ha/jr)? Dan kan jouw plan de verdere procedure doorlopen. De rapportage voeg je toe bij de vergunningsaanvraag of het omgevingsplan.

Wat is stikstof

De term stikstof is met de discussie rondom de energietransitie (link) gemeengoed geworden. Verkeer, industrie en veehouderijen zijn de grootste producenten van stikstof. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, voor onze gezondheid en onze voedselketen. Daarom nemen we maatregelen die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag.

Eén van die maatregelen is het toetsen van nieuwe plannen op de depositie van stikstof. Dit kan gaan om woningbouwplannen, uitbreiding van veehouderijen, de bouw van een bedrijfshal of een andere activiteit in onze leefomgeving. Sinds mei 2019 is het voor alle (bouw)projecten verplicht om qua stikstofdepositie aan te tonen wat de gevolgen zijn voor de natuur.

Nadere analyse stikstofberekening

Blijkt uit de berekening dat wel sprake is van stikstofdepositie, dan voeren we een nadere analyse uit. Daarbij kunnen we met meer gedetailleerde gegevens en de keuzes voor ander (emissiearm) materieel en werkmethodes de verwachte depositie van stikstof sterk verkleinen. Ook kunnen maatregelen binnen het plangebied de stikstofdepositie compenseren (interne saldering). Uiteraard doen we deze aanpassingen in overleg.

We helpen je graag met deze berekeningen en bespreken samen de stappen. Onze specialisten hebben kennis van emissiebeperkende maatregelen en interne salderingsmogelijkheden. Ook kan je met onze ecologen het plan verder uitwerken om de natuurwaarden juist te vergroten. Of zij ondersteunen je met een vergunningaanvraag bij de Provincie.

Neem contact met ons op! Je kan ons bellen voor de aanvraag van een berekening of voor meer informatie. We helpen je graag verder.